oceny

System oceniania

AAA

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW

Wybrane paragrafy ze Statutu Szkoły

Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku wprowadza zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych zasady oceniania wewnątrzszkolnego.


§ 37.
 1. Ocenianiu podlegają:

  - osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  - zachowanie ucznia
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając te podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych
 4. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
  • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu.
  • dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
   i osiągnięciach ucznia w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 38.
 1. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o podstawy programowe:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 39.

Ocenianie ucznia polega na :

 1. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów w nauce. Określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do możliwości uczniów i wymagań edukacyjnych.
 2. nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
 4. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany prze ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
 5. dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
§ 40.

Elementy wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów:

 1. Wymagania i kryteria oceniania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów / formy, częstotliwość, narzędzia, zasady / w czasie trwania semestru opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 3. Sposób wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 6. Sposoby informowania rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.
§ 41.

Ocenianie odbywa się:


W stopniach szkolnych określonych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Przy pomocy metod stosowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów:
 • metoda ustna - bezpośredni kontakt nauczyciel - uczeń, śledzenie toku rozumowania i możliwość poprawy błędów;
  narzędzia: rekapitulacja wtórna i pierwotna / ustna odpowiedź na pytanie / dyskusja, referaty, elementy dramy, analiza tekstu, wnioskowanie, czytanie mapy, argumentowanie, opowiadanie, opis, karta obserwacji.
 • metoda pisemna - samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł narzędzia: sprawdziany, teksty z lukami, pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci, testy, kartkówki, krzyżówki, zeszyty lektur, wypracowania, zeszyty ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, sprawozdanie, quizy, rebusy.
 • ćwiczenia praktyczne narzędzia: prace plastyczne, prace techniczne, śpiew, ćwiczenia rytmiczne, taniec, słuchanie muzyki, ćwiczenia gimnastyczne, testy sprawnościowe, obserwacje ćwiczeń, ćwiczenia komputerowe
 • informacje udzielane rodzicom i uczniom. Zapis w zeszycie, dzienniczku ucznia lub winien być potwierdzony podpisem rodziców.

W szczególnych przypadkach informacja pisemna - list polecony.
§49.
 1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej komisją okręgową, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "sprawdzianem".
 2. W klasie III gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej komisją okręgową przeprowadza egzamin w częściach: humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem".

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§57.
 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.
 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

Zobacz również