ind2

Projekty unijne

AAA

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
w Gminie Andrychów
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2012/2013 od września do grudnia w Szkole Podstawowej w Zagórniku odbywały się zajęcia , których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach realizowanych zgodnie z przyjętym programem. Uczniowie i uczennice klas I III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczno przyrodnicze, także ćwiczyły wady postawy. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały dzieci do pracy .

Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia według ustalonego harmonogramu znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc w zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

Podczas realizacji zajęć w ramach projektu pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klasach I-III szkół w gminie Andrychów" wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt w postaci laptopów, które uatrakcyjniły naukę i pozwoliły na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

Współpraca z rodzicami była bardzo efektowna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dzieci z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Prezentowane były metody pracy z dzieckiem i ćwiczenia do utrwalania w domu. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
in 01in 06in 12in 15in 19