herb
logo
zdalne nauczanie
l
Egzaminy ósmoklasisty
I
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
I
Tablety dla uczniów
I
Znajdź nas na facebooku
Rodzicu zaloguj się do dziennika
Rekrutacja do przedszkola napis
rodo
świetlica
I
PP
I
l
I
l
l
I
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
Administrator/webmaster:
mgr inż. Jerzy Maciejczyk
jerzym91@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
newsy: mgr inż. Jerzy Maciejczyk


l
logo wymiana
gif
SKO
I
JUŻ PŁYWAM
gif
Projekt
l
Dyskusyjny Klub Książki
l
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
l
rsp
l
gif
Andrychowskie Marsze na Orientację promocją Beskidu Małego
Szkoła pamięta
pasek
pobrane

Zdalne nauczanie

AAA

Informacje na temat zdalnego nauczania men.gov.pl

classroom.google.com

Świetlica

Biblioteka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE nr 15 /2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach
z dnia 15.06.2020 r.
w sprawie organizacji pracy biblioteki szkolnej
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSS w Targanicach
od dnia 19.06.2020

Na podstawiewytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 kwietnia 2020


Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Organizacja pracy biblioteki szkolnej- ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko zdrowi uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną .

2. Wszystkie osoby wypożyczające i oddające książki muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.

3. Wchodząc do Biblioteki, należy stanąć przed stolikiem, który znajduje się w drzwiach czytelni. Nauczyciel bibliotekarz osobiście odbiera książki od czytelnika.

4. Oddane książki trafiają na stolik przeznaczony do kwarantanny.

5. Na terenie biblioteki ograniczone jest do minimum. przebywanie osób trzecich, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (-osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), tylko osoby zdrowe.

6. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie myte i poddane dezynfekcji .

7. Przed wejściem do budynku umieszczono płyn dezynfekujący do rąk oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły

§ 2

Zalecenia do UCZNIÓW

1. Tylko zdrowi uczniowie przychodzą do szkoły oddać podręczniki

2. Uczeń ma założoną maseczkę na terenie korytarza szkolnego oraz przy oddawaniu i podręczników.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ,nie wolno uczniowi korzystać z Biblioteki szkolnej.

4. Rodzic umożliwia szybki kontakt ze szkoła oraz wyraża zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

5. Nauczyciel bibliotekarz nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i z biblioteki szkolnej.

6. Zwracane podręczniki należy przynieść w całym komplecie, w przeźroczystym worku foliowym , z kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oddającego zestaw.

7. Podręczniki muszą być bez okładek, wyczyszczone ( tak jak w poprzednich latach).

8. Do szkoły wchodzimy drzwiami do byłego gimnazjum.

9. Harmonogram oddawania podręczników.

data

godzina

klasa

piątek 19.06.2020 r

9.00- 10.00

8a

10.15- 11.15

8b

12.00- 13.00

6a

13.15- 14.15

6b

poniedziałek 22.06.2020

9.00-10.00

5a

10.15- 11.15

5b

11.30- 12.30

5c

wtorek 23.06.2020 r.

9.00- 10.00

7a

10.15- 11.15

7b

11.30- 12.30

4a

środa 24.06.2020 r.

9.00- 10.00

3a

10.15- 11.15

3b

11.30- 12.30

1a

12.45- 13.30

1b

czwartek 25.06.2020 r.

9.00- 10.00

2a

10.15- 11.15

2b

§ 3

Organizacja pracy personelu szkoły

1. Pracownicy zachowują dystans społeczny i reżim sanitarny.

2. Personel szkoły opiekujący się uczniami zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki).

3. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to uczniowie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety.

4. Biblioteka jest systematycznie wietrzone i dezynfekowana.

5. Pracownicy systematycznie dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki i inne powierzchnie płaskie, przeprowadzają bieżącą dezynfekcję toalet.

§ 4

Organizacja pracy nauczyciela bibliotekarza

1. Nauczyciel przestrzega dystans społeczny i reżim sanitarny, regularnie przypomina czytelnikom o podstawowych zasadach higieny, wietrzy pomieszczenie,

2. Nauczyciel odbiera podręczniki od uczniów, rodziców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

3. Nauczyciel ogranicza aktywności uczniów sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy nimi.

4. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia dyrektora ZSS Targanice oraz rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

§ 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do placówki i powiadamia dyrektora placówki. Następnie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany jest gruntownemu sprzątaniu,

4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r.

==============================================================================================

HARMONOGRAM KONSULTACJI

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

od 1 czerwca 2020 r.

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

TERMIN KONSULTACJI

j. polski

Barbara Borgosz

wtorek 9.00- 10.00

j. polski

Jolanta Rokowska

czwartek 8.30- 9.30

j. polski

Anna Hajost

wtorek 10.30- 11.30

j. polski

Teresa Goszczycka

poniedziałek 9.00-10.00

matematyka

Grażyna Konior

online piątek godz. 11 - 12

matematyka, fizyka

Halina Wojewodzic

czwartek 10.00- 12.00

matematyka, fizyka

Agnieszka Cholewka

czwartek 8.00-9.00 i online

j. angielski

Agata Borkowicz

środa 9.00-10.00

j. angielski

Alina Tupaj

wtorek 9.00-11.00

j. angielski, j. niemiecki

Klaudia Bizon

piątek 9.00-10.00

historia, wos

Małgorzata Talar

środa 8.00-9.00 i online

historia

Dorota Janosz

piątek 8.00-9.00

biologia, chemia, przyroda

Janusz Kierczak

poniedziałek 8.00-9.00

geografia

Maciej Tomiczek

online

( w szkole po uzgodnieniu z dyrektorem)

Biblioteka szkolna czynna codziennie od 9.00 do 12.00

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami będą organizowane po zgłoszeniu się chętnych uczniów do dyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny.

Wytyczne GIS i MEN

● Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

● Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

● Rodzic umożliwia szybki kontakt ze szkołą oraz wyraża zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

● Podczas zajęć uczniowie przebywają pod opieką jednego nauczyciela w wyznaczonej sali, która jest przygotowana zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

● Uczniowie nie przynoszą żadnych przedmiotów do szkoły oraz przestrzegają reżim sanitarny i zachowują dystans społeczny między sobą.


Uczniu,

♣ Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
♣ Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
♣ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
♣ Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
♣ W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
♣ Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
♣ Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
♣ Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
♣ Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
♣ Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

=============================================================

Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor ZSS w Targanicach uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781), w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach wyznaczono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

Szkoła Podstawowa: 16, 17, 18 i 25 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że dzień 12 czerwca 2020 r. nie został odpracowany; w tym dniu szkoła i przedszkole pracują bez zmian.

============================================================================================

Organizacja zajęć opiekuńczo –wychowawczy

oraz konsultacji dla uczniów w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

Od dnia 25 maja 2020 są organizowane zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w ZSS w Targanicach w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych.

Od 1 czerwca 2020 r. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas IV-VII.

Wytyczne GIS i MEN

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

Rodzic umożliwia szybki kontakt ze szkołą oraz wyraża zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

Podczas zajęć uczniowie przebywają pod opieką jednego nauczyciela w wyznaczonej sali, która jest przygotowana zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Uczniowie nie przynoszą żadnych przedmiotów do szkoły oraz przestrzegają reżim sanitarny i zachowują dystans społeczny między sobą.


Uczniu,


  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

=============================================================

Zespół szkół Samorządowych w Targanicach

Netykieta – zasady korzystania z internetu obowiązujace pracowników i uczniów

Celem przyjęcia zasad netykiety jest stworzenie dobrych ram dla działania społeczności internetowej oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sieci. Niniejsze zasady obowiązują od 01.04.2020 roku.

Czym jest netykieta ? To zbiór zasad odpowiadających na pytanie: jak zachowywać się korzystając z Internetu? Jak poprawnie pisać? Jakich używać czcionek? Jakie działania (lub ich brak) mogą zostać uznane przez innych jako niegrzeczne, nieuprzejme czy też niekulturalne.

Podstawowe zasady netykiety:

I. Szanuj innych użytkowników Internetu i traktuj ich tak, jak chcesz, by Ciebie traktowano.

II. Sprzeciwiaj się hejtowi – nie bądź czynnym uczestnikiem nagonki na innych, nie wyśmiewaj, nie poniżaj, nie publikuj poniżających komentarzy, grafik czy filmów.

III. Świadomie używaj wielkich i małych liter – staraj się pisać zgodnie z zasadami języka polskiego. Zdania zaczynaj od wielkiej litery, imiona czy nazwy własne, w innych przypadkach wielkie litery stosuj jedynie dla podkreślenia swoich emocji czy też znaczenia, jakie ma dla Ciebie konkretne słowo. Pisanie jedynie wielkimi literami jest równoznaczne z KRZYKIEM.

IV. Używaj w komunikacji języka polskiego. Nie każdy tak jak Ty zna języki obce – pamiętaj, że największą sztuką jest pisanie (mówienie) o rzeczach trudnych skomplikowanych językiem prostym i zrozumiałym dla każdego. Używaj właściwej formy gramatycznej i staraj się pisać bez błędów ortograficznych. Pamiętaj, że również użycie takich słów jak: proszę, dziękuję przepraszam nic nie kosztuje, a dzięki nim możesz zyskać wielu przyjaciół.

V. Emotikony – potrafią ubarwić korespondencję, nadać jej osobistego charakteru ale nie przesadzaj, stosuj je z umiarem. Emotikona to jedynie dodatek do Twojej wypowiedzi, a nie na odwrót.

VI. Nie pisz zaczepnych komentarzy, nie trolluj. Staraj się pisać na temat – merytorycznie, kulturalnie – trzymaj się faktów. To, że kogoś nie widzisz nie znaczy że swoimi słowami nie możesz wyrządzić mu krzywdę. Czy krótkotrwały rozgłos jaki dzięki temu uzyskasz wart jest łez skrzywdzonej osoby?

VII. Fake newsy – czyli fałszywe informacje. Nie rozpowszechniaj fałszywych informacji. Zanim przekażesz dalej jakąś szokującą informację, sprawdź ją co najmniej w dwu poważnych źródłach. Nie uchroni nas to w 100%, ale na pewno pozwoli oddzielić informacje prawdziwe od plotek.

VIII. Nie przywłaszczaj sobie cudzych treści, zarówno multimedialnych jak i tekstów książek czy też wydawnictw. Wskazanie źródła skąd pochodzi cytat, kto jest autorem potwierdzi tylko Twoje oczytanie czy znajomość źródeł.

IX. Dbaj o prywatność zarówno swoją jak i innych – nie publikuj treści, które otrzymałeś prywatnymi kanałami. Nie umieszczaj w Internecie prywatnych zapisków, dokumentów, zdjęć czy też nagrań. Po pierwsze, w pewnym momencie możesz ujawnić dane, które za rok może za 10 lat będą dla Ciebie „niewygodne”, a usunięcie tych danych z Internetu może być już niemożliwe. Po drugie, nawet przypadkowe ujawnienie informacji o miejscu zamieszkania lub posiadanych dobrach może narazić Ciebie lub najbliższych na straty materialne.

X. Respektuj regulaminy i zasady grup – każda społeczność posiada swoje indywidualne zasady, do których należy się stosować, jeżeli nie chcesz być wykluczony z tej społeczności. Stosuj się do zasad ustalonych przez założycieli grupy.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabinet wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów i ich rodziców!

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach otwiera zdalny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i ich rodziców! Potrzebujecie szczerej rozmowy? Coś Was niepokoi? Czujecie się samotne? Potrzebujecie fachowej pomocy albo wsparcia? Piszcie na e-dziennik do Pani pedagog Agata Porzycka udzieli porady, wsparcia.

Szanowni Państwo Rodzice!

Od środy 25 marca 2020, w związku z decyzją MEN, rozpoczynamy realizację podstawy programowej dla uczniów z poszczególnych klas i przedszkola.

Nauczyciele będą przekazywali zagadnienia na daną lekcję, zgodnie z planem lekcji danej klasy, głównie za pośrednictwem platformy Google Classroom

(laptop, telefon), ale też innych dostępnych narzędzi wybranych przez nauczyciela.

Rozpoczynamy również ocenienie pracy uczniów. Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego Vulcan.

Przypominamy Państwu, że uczeń powinien wykonywać zadania samodzielnie. Będą one dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka.

Państwa Rodziców prosimy o zachęcenie dzieci do korzystania z tej formy nauki i pomocy w odsyłaniu materiałów do nauczycieli. Jednocześnie prosimy Rodziców o czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w sieci.

Dziękuję bardzo za pomoc i wyrozumiałość.


Tematy zajęć od 15 do 26 czerwca w zdalnym nauczaniu.