Zintegrowany Plan Działania ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie 2018/2019

AAA

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY

OBSZAR ORGANIZACYJNY

L.p.

ZADANIA

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

TERMIN/UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i pracownikom związane z prowadzonym remontem i rozbudową szkoły.

Bezpieczne poruszanie się po terenie objętym budową.

Konkurs o bezpieczeństwie ruchu

drogowego BRD

Zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, bezpiecznego zachowania w szkole i na wycieczkach, podczas ferii i wakacji

Bezpieczeństwo podczas imprez wyjazdowych poza granice naszego kraju, kontrola autokarów przed wyjazdami

na wycieczki i imprezy wyjazdowe poza teren naszego kraju

Poszerzenie wiedzy na temat prawa i odpowiedzialności za swoje czyny

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog

Dyrekcja szkoły

Policja

Dzielnicowy

Straż miejska

Cały rok

6.

Spotkania dotyczące przemocy w rodzinie – praca w zespołach interdyscyplinarnych

Indywidualne spotkania dotyczące problemów dzieci i rodzin objętych nadzorem kuratora, rodziny zastępcze i asystenci rodziny.

PPP

OWR

OPS

PCPR

Sąd rodzinny i dla nieletnich

7.

Szkolenie dla rodziców i mieszkańców dotyczące pierwszej pomocy i korzystania z AED

Udział w dniach otwartych Straży Pożarnej

Udział w konkursach i turniejach dotyczacych wiedzy pożarniczej

OSP Sułkowice – Bolęcina

Ratownictwo medyczne

8.

Pedagogizacja rodziców podczas zebrań oraz podczas indywidualnych rozmów z pedagogiem, wychowawcami wywiadówka profilaktyczna

Rada Rodziców

9.

Sprzątanie świata

Rajd na „Czarny Groń”

Nadleśnictwo

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

L.p.

ZADANIA

Pielęgnacja żywopłotu w celu zachowania dobrej widoczności

konserwator

10.2018

Konserwacja placu zabaw (bieżące naprawy)

konserwator

09.2018 – 06.2019

OBSZAR TECHNICZNY

L.p.

ZADANIA

Zabezpieczenie drzwi wejściowych

konserwator

09.2018

Konserwacja domofonu w drzwiach wejściowych

konserwator

Cały rok

Zadaszenie schodów wejściowych w trakcie przebudowy szkoły

Czerwiec – wrzesień 2018

Remont dachu, rozbudowanie klas na II piętrze, zmiana organizacji ciągu komunikacyjnego

Gmina

2018/2019

Uwagi:

Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami możliwymi do realizacji przy pozyskaniu dodatkowych funduszy finansowych. Równocześnie konsekwentnie wykonywane będą już zaproponowane działania.