Zintegrowany Plan Działania ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie 2017/2018

AAA

Zintegrowany Plan Działania ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie

2017/2018

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW, NAUCZYCIELI I PARTNERÓW SZKOŁY

OBSZAR ORGANIZACYJNY

ZADANIA

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

TERMINY /UWAGI

1. Organizacja spotkania z partnerami – kontynuacja realizacji projektu AED, zakup defibrylatora i udostępnienie sprzętu dla uczniów i mieszkańców wioski Sułkowice- Bolęcina.

Przygotowanie scenki pokazowej przez uczniów klasy 3 SP- „Wypadek na placu zabaw”- udzielanie pierwszej pomocy

* kontynuacja głównego zadania z planu w roku 2016/2017

kampania informacyjna wśród rodziców i mieszkańców, pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektu min. organizacja dwóch kiermaszy- w grudniu 2016 i maju 2017 oraz wpłaty lokalnych instytucji i przedsiębiorców

2. Współpraca z ratownikiem medycznym w sprawie zakupu i umieszczenia aparatu AED – dobór odpowiedniego sprzętu, miejsca, sygnalizacji alarmowej i monitoringu.

Dyrektor szkoły

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Łysoń

Pedagodzy

koordynatorzy ZPB

Renata Wojewodzic

Bernardetta Kierczak

Sołtys-Kazimiera Borgosz

p. Dorota Mikołajek

p. Renata Gordon

nauczyciel biologii i EDB

przedsiębiorcy, właściciele firm

Ratownik medyczny- Przemysław Gawior

październik 2017

październik 2017

3. Spotkania dotyczące przemocy w rodzinie – praca w zespołach interdyscyplinarnych., szkolenia nauczycieli.

4. Organizacja wywiadówki profilaktycznej na temat uzależnienia dzieci i młodzieży – spotkanie z terapeutą –współpraca z OPS- dział profilaktyki

5. Organizacja warsztatów dla klas 4 na temat szkodliwości palenia tytoniu

6. Organizacja warsztatów profilaktycznych „Miraż” .

7. Organizacja warsztatów w klasie VI i VII na temat uzależnienia od alkoholu(alkogogle) i narkotyków.

8. Indywidualne spotkania dotyczące problemów dzieci i rodzin objętych nadzorem kuratora, rodziny zastępcze i asystenci rodziny.

9. Spotkania z psychologiem – rozmowy, indywidualne dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze i swoim zachowanie zagrożenie dla siebie i innych uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

OPS - dział profilaktyki w Andrychowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i

Sąd Rodzinny W Wadowicach

PPP- psycholog Pani Teresa Lipowiecka

według potrzeb

maj 2018

w drugim okresie nauki

2 razy w roku szkolnym

cały rok/według potrzeb

10. Pomoc i wsparcie przy organizacji i realizacji projektu AED- informowanie mieszkańców

11. Organizacja wyjazdów młodzieży i aktywnych spotkań na sali gimnastycznej jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu

Parafia Sułkowice- Bolęcina, ks.Józef Pasternak-proboszcz

według potrzeb

12. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej –

13. Udział klas 1-3 w Dniach Otwartych OSP w Sułkowicach - Bolęcinie – spotkanie ze strażakiem w remizie strażackiej. Uczniowie 3 klasy gimnazjum w ramach EDB przy Straży Pożarnej będzie miała możliwość użyć gaśnic i ugasić upozorowany pożar (współpraca z Firmą Ogniochron - przekazanie gaśnic do celów ćwiczeniowych dla uczniów naszej szkoły)

14. Udział w dniach otwartych Ochotniczej Straży Pożarnej

15. Udział w konkursach i turniejach dotyczących wiedzy pożarniczej.

Cykliczny udział w konkursie Państwowej Straży Pożarnej, w tym roku w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

16. Szkolenie dla nauczycieli, rodziców i chętnych mieszkańców dotyczące pierwszej pomocy i korzystania z AED

17. Zorganizowanie spotkania z ratownikiem wodnym na temat bezpiecznych zabaw na lodzie, ślizgawkach – spotkanie przed feriami zimowymi oraz przed wakacjami na temat spędzania czasu nad wodą i akwenach wodnych różnego rodzaju.

OSP Sułkowice – Bolęcina

Producent Sprzętu Pożarniczego w Andrychowie- Firma Ogniochron

Katarzyna Dyrcz- nauczyciel plastyki

OSP- Sułkowice-Bolęcina

Ratownik - basen Kocierz

L

Ist

listopad 2017/ogłoszenie wyników grudzień 2017

według kalendarza konkursów

listopad 2017/maj 2018

styczeń 2018/czerwiec 2018

18. Spotkania z policjantem Panem Rafałem Tlałką i dzielnicowym Panem Piotrem Rusinem – w ramach projektów „Razem bezpieczniej- Kręci mnie” oraz pt.” Bezpieczne wakacje.”- z podziałem na grupy wiekowe.

19. Poszerzenie wiedzy na temat prawa i odpowiedzialności za swoje czyny. Organizacja spotkania z policjantem w klasach 6, 7 i 2G i 3G

20. Konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD i konkurs- „I ty możesz zostać ratownikiem”.

21. Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w klasie 1a i 1b -pogadanka na temat”- Zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, bezpiecznego zachowania w szkole i na wycieczkach, podczas ferii i wakacji, w drodze do szkoły i ze szkoły.

22. Bezpieczeństwo podczas imprez wyjazdowych poza granice naszego

kraju.

23. Kontrola autokarów przed wyjazdami na wycieczki i imprezy wyjazdowe poza teren naszego kraju

24. Organizacja egzaminu na kartę rowerową- nauka zasad i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – klasy 4

Policja- Pan Rafał Tlałka

Dzielnicowy- Pan Piotr Rusin

Nauczyciel EDB

Straż Miejska- w Andrychowie


Społeczny inspektor pracy, Pani

Dorota Mikołajek-nauczyciel chemii i biologii

Marek Rajda- nauczyciel techniki

06.2018styczeń 2018
10.2017

według potrzeb

marzec 2018

25. Sprzątanie świata- niebezpieczne śmieci.

26. Rajd na „Czarny Groń”- bezpieczne zachowanie w lesie.

27. Spotkania dla klas 1 a i b SP na temat bezpieczeństwa i zachowania się wobec zwierząt.. Zorganizowanie kolejnego spotkania z treserami psów- dotyczącego bezpieczeństwa w obyciu z zwierzętami.

28. Realizacja programów „ Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, Czyste powietrze wokół nas”.-

Nadleśnictwo i Pani Agata Sordyl- nauczyciel geografii

Centrum Dogoterapii i Hipoterapii Serce Psa i My

Pedagog- Bernardetta Kierczak

Sanepid w Wadowicach i pedagodzy

nn kwiecień/maj 2018

marzec 2018

cały rok

29. Realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego- realizacja tematów miesiąca na godzinie wychowawczej w klasach 4-7 i 2 i 3 gimnazjum

a) Bezpieczeństwo – Procedury, terroryzm

b) Cyberprzemoc- Bezpieczeństwo w Sieci

c) Tolerancja – Asertywność

d) Promocja zdrowia – Zdrowy styl życia – choroby cywilizacyjne

e) Profilaktyka uzależnień

f) Odpowiedzialne dokonywanie wyborów.

30. Zajęcia wychowawcze na temat sekt w klasie 6 i 1-3 gimnazjum „Sekty – nowe zagrożenia”

31. Przeprowadzenie szkoleń dla każdego ucznia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy i korzystania z AED

32. Prowadzenie zajęć dotyczących uzależnień od internetu –„W sieci” w klasie 2G i 3G przez pedagoga szkolnego.

33. Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez pedagoga szkolnego w klasie 4-7 oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej– „Pułapki nowoczesnych technologii”- uzależnienie od telefonu, gier komputerowych i internetu.

34. Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej- podsumowanie warsztatów i przyznanie dzieciom odznak wzorowego ratownika, wykonanie plakatów i gazetki korytarzowej- współpraca z społecznym inspektorem pracy.

35. Zajęcia integracyjne dla klas 7 – projekcja filmu pt: ”NERVE”- film o ekstremalnej internetowej grze w prawdę i wyzwanie.

36. Wyjazd na spektakle profilaktyczne np.: „Błysk Rekina”- na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu.

37. Organizacja wywiadówek profilaktycznych na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i zagrożeń wynikających z nieograniczonego dostępu do internetu w domu.

38. Przystąpienie do projektu „Cyfrobezpieczni”- organizowanego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagodzy, specjaliści

Wychowawcy:
4a p. Agata Grabowska

4b p. Katarzyna Dyrcz

5a p. Katarzyna Małysiak

5b p. Agata Sordyl

6 p. Renata Gordon

7 p. Jerzy Zając

2g p. Renata Ściga

3g. P. Sylwia Rupik


pedagog- Renata Wojewodzic
Pielęgniarka szkoły-Pani Bożena Lupa/doradca nauczyciele posiadający kwalifikacje z programu i ty możesz zostać ratownikiem oraz nauczyciel przedmiotu EDB

pedagog-Renata Wojewodzic

pedagog- Bernardetta Kierczak

Pracownicy świetlicy szkolnej


wychowawca klasy 7

Wychowawcy -pedagodzy

Pedagodzy i dział profilaktyki OPS

Pani Izabela Kapała- nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

Zbigniew Grabowski- dyrektor szkoły

29.

a)wrzesień 2017

b)styczeń 2018

c) luty 2018

d) kwiecień 2018

e) maj 2018

f) czerwiec 2018

styczeń 2018

listopad/ czerwiec 2018

marzec 2018

listopad 2018

W ciągu roku

W ciągu roku

maj 2018

cały rok


OBSZAR TECHNICZNY

ZADANIA

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

TERMINY /UWAGI

1. Stały dyżur przy monitoringu szkoły, przede wszystkim drzwi wejściowych i obsługa domofonu w godzinach w których rozpoczynają się lekcje.

Szatniarka/woźny

Cały rok

2. Monitorowanie i modyfikowanie regulaminów korzystania z zewnętrznego i wewnętrznego placu zabaw

konserwator, nauczyciele

cCały rok

3. Wprowadzenie dzienniczków uczniowskich jako dokument w którym rodzice wpisują usprawiedliwienia i ewentualne zwolnienia z lekcji.

Dyrektor/wychowawcy

Cały rok

4. Systematyczne monitorowanie dyżurów korytarzowych nauczycieli

Dyrekcja/p. Renata Ściga

Cały rok

5. Kontynuowanie zasady- pierwszy z klasy po dzwonku wychodzi nauczyciel, otwiera delikatnie uczniom drzwi na korytarz, aby uniknąć zderzenia ucznia z drzwiami lun nabicia się na klamkę.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6. Wprowadzenie zeszytów wychowawców- dokumentujące procedurę w przypadku zdarzeń nagłych i indywidualnych spotkań z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

ca Cały rok

8. Przeprowadzenie alarmu próbnego z JRG w Andrychowie

Dyrektor

Październik/maj

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

ZADANIA

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

TERMINY /UWAGI

1. „Prześwietlenie zieleni”- Obcięcie żywopłotu przed szkołą, poprawa widoczności na parking i chodnik oraz bramę wejściową do szkoły

Dyrektor/konserwator

październik 2017

2. Konserwacja placu zabaw (bieżące naprawy)

Dyrektor/konserwator

cacały rok

3. Zabezpieczenie drzwi wejściowych

konserwator

cały rok

4. Konserwacja domofonu w drzwiach wejściowych

konserwator

5. Dodatkowa kamera parkingu min. skierowana na AED

Dyrektor/konserwator

Grudzień 2017

6. Oświetlenie parkingu

7. Oznaczenie parkingu

Energetyka/konserwator

cały rok

8. Zadaszenie schodów wejściowych w trakcie przebudowy szkoły, zmiana ciągu komunikacyjnego, wykonanie dodatkowych klatek schodowych i windy

9. Przebudowa dachu i pomieszczeń na II piętrze, zmiana organizacji ciągu komunikacyjnego.

10. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przed szkołą.

11. Zakup i montaż AED na parkingu przed szkołą, dostępny dla uczniów, nauczycieli i wszystkich mieszkańców wioski Sułkowice- Bolęcina

Gmina


Gmina

Rada Rodziców

Sponsorzy-lokalni przedsiębiorcy

Przemysław Gawior- ratownik medyczny- rodzic naszego ucznia

09.2017 – 06.2018

czerwiec/wrzesień 2018

wrzesień /grudzień 2017
Uwagi: Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami możliwymi do realizacji przy pozyskaniu dodatkowych funduszy finansowych. Równocześnie konsekwentnie wykonywane będą już zaproponowane działania.