Certyfikat ZPB

Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania za rok szkolny 2017/2018

AAA

Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania

za rok szkolny 2017/2018


Zespół Szkół Samorządowych jako szkoła pierwszy raz przystąpiła do projektu 6 października 2008 roku, a w 2009 roku otrzymała certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

W 2012 roku otrzymaliśmy przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat.

W ostatnim roku szkolnym w ramach projektu otrzymaliśmy certyfikat „Lidera projektu” .

INFORMOWANIE I EDUKOWANIE UCZNIÓW UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Uczniowie byli na bieżąco informowani o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych w ramach realizowanego projektu - gazetka szkolna, plakaty, informacje w gablotach, facebooku, stronie szkoły. Informacje o przedsięwzięciu jakim jest „Projekt AED"- defibrylator dla szkoły i mieszkańców wioski, konsultacje w celu wybrania modelu i miejsca umieszcenia urządzenia.

W tym zakresie:

1. Rozwinięto posiadane materiały dotyczące tematyki profilaktycznej.

2. W ramach zajęć z pedagogiem szkolnym i wychowawcami prowadzono szkolenia z zakresu obsługi AED zostały przeszkolone wszystkie oddziały szkolne.

3. Nauczyciel informatyki wdrażał projekt „Cyberprzemoc” –bezpieczeństwo w sieci.

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez pedagoga szkolnego w klasie 4 a i b
oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej- „Pułapki nowoczesnych technologii"- uzależnienie od telefonu, gier komputerowych i Internetu.

5. Prowadzono zajęcia profilaktyczne z uczniami w ramach godzin wychowawczych, edukacji pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, spotkań z pielęgniarką szkolną:

tematy dotyczące przemocy i agresji, uzależnień, kultury osobistej, sposobów spędzania czasu wolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, tolerancji, zaburzeń odżywiania, higieny osobistej, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, kształceniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwem podczas wakacji i ferii zimowych, chorób cywilizacyjnych i terroryzmu.

6. Prowadzono zajęcia z zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych otwartych i zamkniętych:

- Zielona szkoła Kołobrzeg,

- obóz żeglarski Bagry

INFORMOWANIE I EDUKACJA ORAZ ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW i POZOSTAŁYCH PARTNERÓW SZKOŁY, UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

W tym zakresie:

1. Przygotowano prezentację dla rodziców na temat projektu – przypomniano założenia ZPB na nowy rok a przede wszystkim projektu AED (zakup
defibrylatora, montaż i szkolenia uczniów i mieszkańców) - przedstawienie odbyło się
na ogólnej wywiadówce szkolnej we wrześniu 2017r.

2. Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego- pozyskanie środków finansowych
na defibrylator, współpraca z Rada Rodziców, uczniami, wykonanie prezentów,
stroików.

3. Organizacja kiermaszu bajek i zabawek- pozyskanie środków finansowych
na defibrylator, współpraca z Radą Rodziców, uczniami, zbieranie książek , bajek
pozyskiwanie środków finansowych na defibrylator w ramach projektu AED
od sponsorów i firm.

4. Opiniowanie i zatwierdzanie przez Radę Rodziców szkolnego programu profilaktyki,
zasięganie opinii na temat oczekiwań rodziców w zakresie charakteru zajęć pozalekcyjnych, omawianie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły, aktywna współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów, rodziców - wspólne poszukiwanie rozwiązań,

5. Współudział rodziców w opiece nad uczniami podczas dyskotek, zakończenia roku
klas III, omawianie zagadnień dotyczących bezpieczeństwem uczniów podczas
wakacji i ferii zimowych- współpraca z Rada Rodziców

6. Udział rodziców w organizowaniu uroczystości szkolnych.

7. Cykliczny udział w konkursie Państwowej Straży Pożarnej, w tym roku w XX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

8. Współpraca z Firma sprzętu pożarniczego KZWM Ogniochron.

9. Organizacja Szkolenia dla rodziców na temat „Cyberprzemocy”.

10. Organizacja warsztatów profilaktycznych „Epsilon”dla klas 4,5,6 współpraca z OWR

11. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - współpraca z OSP
Sułkowice - Bolecina z Naczelnikiem Panem Czesławem Wojewodzicem

12. Realizacja programów Trzymaj formę", „Nie pal przy mnie proszę", Znajdź właściwe rozwiązanie", Czyste powietrze wokół nas".- współpraca z Sanepidem

13. Współpraca ze społecznym inspektorem pracy.

14. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia w szkle i Niebieskiej Karty w formie papierowej są ogólnodostępne w bibliotece szkolnej, gabinecie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

15. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia w szkle i Niebieskiej Karty w formie elektronicznej są dostępne na dysku przy szkolnej poczcie gmail dla wszystkich nauczycieli i wychowawców.

16. W roku szkolnym 2017/2018 nie uruchomiono w/w procedur.

17. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie diagnozuje uczniów pod kątem zaburzeń zachowania i trudności w nauce,

18. Parafia w Sułkowicach – Bolęcinie – współpracuje w zakresie wyjazdów integracyjnych, spotkań okolicznościowych,

19. Współpraca z Komisariatem Policji w Andrychowie w ramach ochrony i profilaktyki ,

20. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Andrychowie w zakresie remontu,

21. Współpraca z Kuratorem Sądowym w sprawie dzieci objętych nadzorem.,

ZMIANY TECHNICZNE ORAZ INFRASTUKTURY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

W tym zakresie:

1. Regularne przycinanie żywopłotu przed wejściem do szkoły w celach
pielęgnacyjnych a jednocześnie poprawienia widoczności.

2. Codzienne przeglądy sprzętu i urządzeń na sali gimnastycznej.

3. Malowanie pasów i pozycji parkingowych.

4. Terminowo wykonywano przeglądy techniczne budynku.

5. Przeprowadzono dwie próbne ewakuacje szkoły
z RJP w Andrychowie.

6. Zabezpieczono rozpoczynający się teren budowy.