IMG 1188

Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania za rok szkolny 2016/2017 w ZSS w Sułkowicach- Bolęcinie

AAA

Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania w roku szkolnym 2016/2017 w ZSS w Sułkowicach- Bolęcinie

Zespół Szkół Samorządowych jako szkoła pierwszy raz przystąpiła do projektu 6 października 2008 roku, a 6 marca 2009 roku wystąpiła o przyznanie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Z pośród wszystkich uczestników województwa zdobyliśmy największą ilość punktów 59/60 i tym samym otrzymaliśmy certyfikat oraz wyróżnienie w realizacji projektu.

W 2012 roku otrzymaliśmy przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat.

W ostatnim roku szkolnym w ramach projektu realizowaliśmy cykliczne zadania i wdrożyliśmy nowe pomysły i przedsięwzięcia.

INFORMOWANIE I EDUKOWANIE UCZNIÓW UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Umieszczenie informacji o kontynuacji projektu w głównym korytarzu szkoły. Bieżące informowanie uczniów o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych w ramach realizowanego projektu – gazetka szkolna, plakaty, informacje w gablotach, facebooku, stronie szkoły. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Projekt AED”- defibrylator dla szkoły i mieszkańców wioski.

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach godzin wychowawczych, edukacji pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, spotkań z pielęgniarką szkolną: tematy dotyczące przemocy i agresji, uzależnień, kultury osobistej, sposobów spędzania czasu wolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, tolerancji, zaburzeń odżywiania, higieny osobistej, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, kształceniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwem podczas wakacji i ferii zimowych, chorób cywilizacyjnych i terroryzmu.

W tym zakresie:

1. Doposażenie biblioteki szkolnej w woluminy o tematyce profilaktycznej.

2. W ramach zajęć z pedagogiem szkolnym – projekcja filmów profilaktycznych z cyklu „Lekcje przestrogi” dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków, komputera oraz agresji i sekt.

3. Zajęcia wychowawcze na temat sekt w klasie 6, 1-3 gimnazjum „Sekty – nowe zagrożenia.”

4. Prowadzenie zajęć dotyczących uzależnień od Internetu –„W sieci” w klasie 1G i 3G przez pedagoga szkolnego.

5. Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez pedagoga szkolnego w klasie 4 a i b oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej– „Pułapki nowoczesnych technologii”- uzależnienie od telefonu, gier komputerowych i Internetu.

6. Zajęcia integracyjne dla klas gimnazjalnych – projekcja filmu pt: ”NERVE”- film o ekstremalnej internetowej grze w prawdę i wyzwanie. (oglądaliśmy w czasie gdy było bardzo głośno o grze „Błękitny wieloryb”- pobudzaliśmy młodzież do dyskusji i refleksji.- organizacja przez społecznego inspektora pracy i wychowawców klas gimnazjalnych.

7. Wyjazd klasy IG na spektakl „Błysk Rekina”- na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu.

INFORMOWANIE I EDUKACJA ORAZ ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW i POZOSTAŁYCH PARTNERÓW SZKOŁY, UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

W tym zakresie:

 1. Przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego w kwietniu i maju 2017r. W badaniach wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.

a. Ankieta anonimowa wśród uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum ich rodziców i nauczycieli, dotycząca bezpieczeństwa w szkole, opracowanie raportu badań i przekazanie wniosków Radzie Pedagogicznej. Diagnozie poddano szczególnie 2 obszary – przejawy agresji oraz miejsca niebezpieczne na terenie szkoły. Uzyskane wyniki poddano analizie. Na tej podstawie stwierdzono, iż nie pojawiły się nowe problemy w zakresie bezpieczeństwa. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wskazali, że na terenie szkoły pojawiają się incydentalnie takie problemy jak: przezywanie, zaczepianie, wyśmiewanie (przejawy agresji słownej). W związku z powyższym szczególny nacisk zostanie położony na edukowanie uczniów: w zakresie poprawnych relacji i komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich (między innymi współpraca z psychologiem, Policją, Kuratorem Sądowym).Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców w ramach ewaluacji Programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” nie ujawniono zatem nowych problemów, co do których należy podjąć czynności naprawcze.

b. Ankieta anonimowa we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum - opracowanie raportu badań na temat obecności uczniów w sieci i portalach społecznościowych, przedstawienie wyników nauczycielom i wychowawcom. Po wnikliwej analizie badań wprowadzono ograniczenia dotyczące korzystania z smartfonów podczas przerw między lekcjami.

 1. Przygotowanie prezentacji dla rodziców na temat projektu- przedstawienie założeń i realizacji działań ZPB na nowy rok a przede wszystkim projektu AED (zakup defibrylatora, montaż i szkolenia uczniów i mieszkańców) – przedstawienie odbyło się na ogólnej wywiadówce szkolnej we wrześniu 2016r. Zapoznano rodziców z wynikami badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa w szkole i obecności uczniów w Internecie i na portalach społecznościowych. (raporty w zał.)
 2. Przygotowanie informacji o projekcie ZPB i projekcie AED – przekazanie istotnych treści mieszkańcom wioski poprzez ogłoszenia parafialne- współpraca z proboszczem ks. Józefem Pasternakiem
 3. Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego- pozyskanie środków finansowych na defibrylator, współpraca z Radą Rodziców, uczniami, wykonanie prezentów, stroików.( zebranie ponad 3 000 zł)
 4. Organizacja kiermaszu bajek i zabawek- pozyskanie środków finansowych na defibrylator, współpraca z Radą Rodziców, uczniami, zbieranie książek , bajek pozyskiwanie środków finansowych na defibrylator w ramach projektu AED od sponsorów i firm. ( zebranie ponad 2000zł)
 5. Opiniowanie i zatwierdzanie przez Radę Rodziców szkolnego programu profilaktyki, zasięganie opinii na temat oczekiwań rodziców w zakresie charakteru zajęć pozalekcyjnych, omawianie pojawiających się problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły, aktywna współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów, rodziców - wspólne poszukiwanie rozwiązań,
 6. Współudział rodziców w opiece nad uczniami podczas dyskotek, zakończenia roku klas III, omawianie zagadnień dotyczących bezpieczeństwem uczniów podczas wakacji i ferii zimowych- współpraca z Radą Rodziców
 7. Udział rodziców w organizowaniu uroczystości szkolnych.
 8. Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej w klasie I SP- Bezpieczna droga do i ze szkoły”.- współpraca z Strażą Miejską w Andrychowie
 9. Spotkanie w grupie przedszkolaków /org. wspólnie z Biblioteką Miejską/ z pracownikiem Nadleśnictwa Andrychów i omawiane było na nim "Bezpieczne zachowanie w lesie", spotykaliśmy się z miejscowymi strażakami, i przedstawicielem Straży Miejskiej - " Bezpieczni w domu i poza nim".
  W maju 2016 byliśmy w Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na zajęciach z cyklu "Bezpieczny dom"/ ciekawe zdjęcia w przedszkolnej galerii /
 10. Udział w projekcie Bezpieczniki Taurona - włącz dla dobra dziecka. Zajęcia edukacyjne w klasach 4-6 ukończone zdobyciem certyfikatu- współpraca z firmą Tauron
 11. Cykliczny udział w konkursie Państwowej Straży Pożarnej, w tym roku w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 25 lat współpraca z PSP Profesjonalni, Sprawni, Pomocni
 12. Udział klas 1-3 w Dniach Otwartych OSP w Sułkowicach-Bolęcinie – spotkanie ze strażakiem w remizie strażackiej. Uczniowie 3 klasy gimnazjum w ramach EDB przy straży pożarnej miała możliwość użyć gaśnic i ugasić pozorowany pożar (współpraca z Firma sprzetu pożarniczego KZWM Ogniochron- przekazanie gaśnic do celów ćwiczeniowych dla uczniów naszej szkoły)
 13. Organizacja Rajdu szkolnego na Czarny Groń w ramach Dnia Promocji Zdrowia i Profilaktyki- współpraca z Nadleśnictwem w Nowym Sączu- akcja informacyjna na temat bezpieczeństwa w lesie.
 14. Zorganizowaliśmy spotkanie z treserami psów- dotyczyło bezpieczeństwa w obyciu z zwierzętami- współpraca z Ośrodkiem Szkolenia i wychowania zwierząt- dogoterapia.
 15. Zorganizowaliśmy spotkanie z ratownikiem wodnym na temat bezpiecznych zabaw na lodzie, ślizgawkach – spotkanie przed feriami zimowymi oraz przed wakacjami na temat spędzania czasu nad wodą i akwenach wodnych różnego rodzaju.- współpraca z ratownictwem medycznym- Kocierz
 16. Organizacja warsztatów dla klas 4 na temat szkodliwości palenia tytoniu- współpraca z OWR- prowadząca Pani Izabela Chmiel
 17. Organizacja warsztatów profilaktycznych „Miraż” dla klasy 5 – współpraca z OWR
 18. Organizacja warsztatów w klasie VI i I i II gimnazjum na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków- współpraca z OWR
 19. Organizacja spotkania z policjantem Panem Rafałem Tlałka w klasach od 4 do 6 szkoły podstawowej na temat uzależnienia od komputera i internetu. „Owce w sieci”.- współpraca z Komendą Policji w Andrychowie
 20. Organizacja wywiadówki profilaktycznej na temat uzależnienia dzieci i młodzieży od narkotyków – spotkanie z Panem Bogdanem Krzak –terapeutą Katolickiego Ośrodka wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku- Białej –współpraca z OŚRODKIEM WSPIERANIA RODZINY w Andrychowie
 21. Spotkanie z policjantem Panem Rafałem Tlałką i dzielnicowym Panem Piotrem Rusinem –pt.” Bezpieczne wakacje.”- z podziałem na grupy wiekowe , prezentacje w klasach.
 22. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – współpraca z OSP Sułkowice - Bolęcina z Naczelnikiem Panem Czesławem Wojewodzicem
 23. Realizacja programów „ Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, Czyste powietrze wokół nas”.- współpraca z Sanepidem
 24. Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej- podsumowanie warsztatów i przyznanie dzieciom odznak wzorowego ratownika, wykonanie plakatów i gazetki korytarzowej- współpraca z społecznym inspektorem pracy.

W roku szkolnym 2016/2017 nie udało się zrealizować zadania z planu ZPB dotyczącego udziału uczniów w konkursie „I ty możesz zostać ratownikiem”- z powodu choroby.

Nie uruchamiano również procedur w sytuacjach zagrożenia w szkole i Niebieskiej Karty.

ZMIANY TECHNICZNE ORAZ INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

W tym zakresie:

1. Remont schodów wejścia głównego do przedszkola.

2. Oklejanie taśmą ostrzegawczą (żółto-czarną) pierwszych i ostatnich stopni schodów na terenie całej szkoły.

3. Zagęszczenie szczebli w barierkach na schodach starej szkoły.

4. Zabudowanie wnęk w figloparku oknami na salę gimnastyczną oraz zamontowanie siatek od strony sali i figloparku w celu poprawy bezpieczeństwa.

5. Wykonanie osłon z płyt gipsowych i pianki na grzejniki żeberkowe centralnego ogrzewania w figloparku.

6. Wymiana lamp oświetleniowych w figloparku.

7. Remont mocowania karuzeli na placu zabaw.

8. Obcięcie żywopłotu przed wejściem do szkoły w celach pielęgnacyjnych a jednocześnie poprawienia widoczności.

9. Codzienne przeglądy sprzętu i urządzeń na sali gimnastycznej.

10. Wykonanie dodatkowych toalet dla dzieci z klas 1-3.

11. Przebudowa umywalek w przedszkolu.

12. Malowanie pasów i pozycji parkingowych.

13. Wykonanie instalacji telefonicznej w oddziałach przedszkolnych

14. Zamontowanie bezpiecznej rolety w sklepiku szkolnym, likwidacje rolety szklanej.

15. Terminowo wykonywano przeglądy techniczne budynku.

16. Wykonanie oklejenia schodów korytarzowych na parterze i I piętrze- numery alarmowe i akcja ratunkowa.współpraca z społecznym inspektorem pracy.

17. Przeprowadzono dwie próbne ewakuacje szkoły z RJP w Andrychowie.

18. Założono zeszyty wychowawcy do protokołowania zdarzeń w szkole, kontaktów indywidualnych z uczniami i rodzicami, do odnotowania wprowadzonej procedury.