99

Szkoła i przedszkole od poniedziałku, 18 i 25 maja 2020 r.

AAA

Rodziców zainteresowanych opieką nad dzieckiem lub uczniem
w Przedszkolu lub Szkole w Sułkowicach-Bolęcinie
prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem
pod nr. 33 875 33 78 w godz. 7:30-15:30.

Rodzicu

 • Aby zapewnić dziecku/uczniowi odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 • Zaopatrz swoje dziecko/uczeń, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Nie posyłaj dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola/szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 • Regularnie przypominaj dziecku/uczniowi o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Organizacja pracy szkoły od 18 maja 2020 r.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

6. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

7. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf