uks

UKS Roczyny

AAA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ROCZYNY” W ROCZYNACH jest stowarzyszeniem zrzeszających uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach, absolwentów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Terenem działania Klubu jest gmina Andrychów. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach, ul. Szkolna 10.

Celem klubu jest:

a) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły przy pomocy organizacyjnej rodziców i sympatyków Klubu,

b) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań uczniów,

c) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

d) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

e) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

f) Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

g) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, władzami samorządowymi i sportowymi.Zobacz również