ZPB

AAA

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Celem projektu jest promocja, kształtowanie oraz zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Wśród założeń projektu znajdują się także: zmiana mentalności społeczeństwa i sposobu myślenia o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności za nie, świadomość wspólnych celów, świadomość korzyści płynących z ich osiągnięcia oraz komunikacja pomiędzy partnerami współpracującymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Po zgłoszeniu szkoły do udziału w projekcie przebiega on etapowo. I etap trwa 2 lata – w którym placówka oświatowa podejmuje wyzwanie zgłaszając swój udział w projekcie, powołuje koordynatora, diagnozuje zagrożenia występujące na podległym jej terenie, opracowuje Zintegrowany Plan Działania wspólnie z partnerami grożeń. W ramach tego etapu odbywa się audyt czyli ocena stopnia realizacji projektu ZPB na terenie szkoły przeprowadzana przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie, po którym szkoła otrzymuje CERTYFIKAT Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Dokument ten potwierdza przystąpienie szkoły do projektu oraz wykonanie działań zmierzających do poprawy poczucia Bezpieczeństwa na jej terenie. Certyfikat ma charakter honorowy i zobowiązuje do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB na każdym z jego 3 -ch etapów. II etap trwa 5 lat , III etap to coroczne starania o nadanie tytuł Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- na dany rok

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2009 roku. W 2011 roku uzyskaliśmy certyfikat ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat. W 2013 roku przedłużono nam certyfikat na okres pięciu lat.Zobacz również