Zintegrowany Plan Działania

AAA


ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA


„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”


Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie


rok szkolny 2018 / 2019


Lp

Obszar

Rodzaj Zadania

Podmiot

Ewentualny koszt

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Organizacyjny

Integracja zespołów klasowych.

ZSS Inwałd


Cały rok

Wychowawcy

2.


Poznanie układu socjometrycznego klas i praca nad niewłaściwymi relacjami.

ZSS Inwałd


Październik do Listopad 2018

Pedagog szkolny, wychowawcy

3.


Wycieczki klasowe, dyskoteki, ogniska.

ZSS Inwałd


Zgodnie z planem samorządu

Wychowawcy

4.


Zespoły Wychowawcze: analiza trudnych sytuacji i zagrożeń niedostosowaniem.


ZSS Inwałd


Wg potrzeb

Członkowie Zespołów Wychowawczych5.


Przeprowadzenie ankiety dotyczącej agresji w szkole.

Reagowanie w sytuacjach zagrożenia agresją.


ZSS Inwałd


I semestr,

cały rok szkolny

Pedagog, wychowawcy, pracownicy szkoły.6.


Udział uczniów w konkursie związanym z udzielaniem I – szej pomocy

„I ty możesz zostać ratownikiem”.


Komenda Policji w Wadowicach i współorganizatorzy


Kwiecień, Maj 2019

Koordynatorzy: pielęgniarka szkolna, pedagog

7.


Organizacja i udział w konkursie : Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla klas I- III SP.


ZSS Inwałd


Maj 2019

p.M.Jakubowska - Szczotka

8.


Udział w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego dla klas IV – VIII SP i III gimnazjum.

Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie


Wiosna 2019

p.D.Buda

9.


Szkolenie przeciwpożarowe Rady Pedagogicznej.


ZSS Inwałd


Wiosna 2019

Dyrekcja

10.


Szkolenie w zakresie obrony cywilnej Rady Pedagogicznej.ZSS Inwałd


Wiosna 2019

Dyrekcja

11.


Praktyczne wykorzystanie procedur związanych ze zwalnianiem uczniów z zajęć szkolnych przez rodziców.ZSS Inwałd


Cały rok

Wychowawcy , sekretariat szkoły, pracownicy obsługi

12.


Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwu.ZSS Inwałd


Cały rok

Wychowawcy

13.


Udział w Grupach Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Gminie Andrychów, procedura Niebieskiej Karty.OPS


Wg potrzeb

Pedagog szkolny

14.


Spotkania z policjantem: profilaktyka zachowań ryzykownych,profilaktyka związana z przemocą domową, bezpieczne wakacje.


ZSS Inwałd, przedstawiciele KP Andrychów


Wrzesień 2018,

Czerwiec 2019

Pracownicy KP Andrychów

15.


Szkolenia dla rodziców związane z profilaktyką uzależnień.Fundacja „Nadzieja „ – Bielsko- Biała


Wiosna 2019

OPS Andrychów

16.


Program profilaktyczny „Epsilon”, „Cyber – zachód” , „Miraż”.

OPS Andrychów


Wg potrzeb

OPS Andrychów, pedagog

17.


Udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni '' - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.


Stowarzyszenie „Miasta w Internecie „ Tarnów


Jesień 2018

Pedagog, wychowawcy

18.


Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i społecznych: apele, lekcje wychowawcze, odpowiedzialność za wygląd klasy, mienie szkolne.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele

19.


Kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do drugiego człowieka: akcje charytatywne, pomoc koleżeńska innym uczniom, spotkanie z wolontariuszami z Fundacji „Dać szansę”, klasa integracyjna.ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Wychowawcy

20.


Kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych – zbiórka makulatury, baterii, nakrętek.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Nauczyciel przyrody

21.


Organizowanie wolnego czasu: koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe, nauka pływania dla uczniów, Liga Siatkowa i Piłki Nożnej.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele

22.


Prowadzenie strony internetowej szkoły – bieżące informacje z życia szkoły.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Nauczyciel informatyki, nauczyciele

23.

Obszar techniczny

Udostępnianie podczas czasu wolnego od zajęć obiektów sportowych i rekreacyjnych.

ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Dyrekcja

24.


Monitoring.ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Dyrekcja

25.


Bezpieczna Karta.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Dyrekcja

26.


Nakładki antypoślizgowe na schodach.


ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Dyrekcja

27.


Kontrola osób wchodzących na teren szkoły.ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Sekretariat, woźni

28.


Rozmowy z pracownikami obsługi, z uczniami na temat niebezpiecznych miejsc w Inwałdzie, częstsze monitorowanie terenu przyszkolnego m.in. parkingu, wizja lokalna.

ZSS Inwałd


Cały rok szkolny

Dyrekcja, wychowawcy, policja

29.

Infrastrukturalny

Zorganizowanie wielofunkcyjnych boisk sportowych.

ZSS Inwałd


Styczeń, luty 2019

wnioskowanie

Dyrekcja we współpracy z UM Andrychów

30.


Remont ogrodzenia wokół szkoły

Dyrekcja we współpracy z UM Andrychów i wykonawcą


Rok szkolny 2018/ 2019

Dyrekcja we współpracy z UM Andrychów i wykonawcą

31.


Poprawa warunków dla przedszkolaków i uczniów- rozbudowa, przebudowa szkoły pod kątem uzyskania pawilonu przedszkolnego i kuchni – oddanie obiektu.


Dyrekcja we współpracy z UM Andrychów i wykonawcą


Październik 2018

Dyrekcja we współpracy z UM Andrychów i wykonawcąPodpisy Partnerów :