Zasady oceniania

AAA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
W ZSS W INWAŁDZIE

Rozdział 1

Założenia


Założenia szkolnego systemu oceniania zachowania
 • ocenianie uczniów z zachowania ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi
 • ocenianie uczniów z zachowania polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia
 • celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia na ucznia, aby:
  • miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności
  • potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych
  • mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.
Rozdział 2

Kryteria oceny


 • ocenie podlegają cechy i postawy, które uczniowie prezentują i świadomie przyjmują, a zarazem są istotne i pożądane dla ich własnego rozwoju
 • przy ustalaniu ocen z zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia ujawnione w szczególności podczas zajęć organizowanych przez szkołę, gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub ją reprezentuje a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna )
 • Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
  • dbałość o honor i tradycje szkolne
  • dbałość o piękno mowy ojczystej
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
  • okazywanie szacunku innym osobom.
Rozdział 3

Tryb i zasady oceniania zachowania


 • wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 • śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno - obsługowych szkoły oraz ocenianego ucznia
 • opinie nauczyciela będące podstawą do ustalenia oceny z zachowania powinny powstać w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i muszą być udokumentowane w postaci zeszytu klasy i zeszytu wychowawcy
 • nauczyciele mają obowiązek zapisywania również pozytywnych informacji o każdym uczniu.
Rozdział 4

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 • wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom informację w formie pisemnej o przewidywanej ocenie z zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniemRP
 • warunek: zgłoszenie zapytania dotyczącego wyższej oceny w ciągu 7 dni
  • tryb:
   • rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania
   • wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:
  • wychowawca klasy
  • pedagog szkolny
  • zespół nauczycieli uczących w danej klasie / minimum 50 % uczących w tej klasie /
  • przedstawiciel samorządu klasowego
  Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:
 • rodzinne
 • zdrowotne
 • okoliczności o których szkoła nie była wcześniej poinformowana Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który:
 • otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę Dyrektora Szkoły
 • bierze udział w kradzieżach
 • znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi , stosuje szantaż , wyłudzenie , zastraszenie
 • rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne
 • uczestniczy w wagarach
W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę końcoworoczną z zachowania.
Rozdział 5

Skala ocen zachowania:


 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne.
Rozdział 6

Kryteria ocen zachowania:


- Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole.
 2. Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.
 3. Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 4. Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Regulaminu Szkoły.
 5. Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach.
 6. Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.
 7. Dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej.
 8. Zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie innych.
 9. Słabym pomaga w nauce, kolegom w rozwiązywaniu problemów.

- Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków.
 2. Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.
 3. Zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko.
 4. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań.
 5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.
 6. Dba o estetyczny wygląd swój i klasy.
 7. Używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów.
 8. Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów.

- Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.
 2. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły.
 3. Dba o mienie klasy i szkoły.
 4. Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły.
 5. Cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów.
 6. Nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

- Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych.
 2. Poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły.
 3. Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości.
 4. Szanuje mienie szkolne i mienie kolegów.
 5. Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek.
 6. Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
 7. Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.
 8. Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
 9. Uczęszcza na zajęcia szkolne; dopuszcza się jeden dzień nieobecności (6,7 godzin )

- Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy.
 2. Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.
 3. Nie uzupełnia zaległości w nauce.
 4. Nie wywiązuje się z powierzonych prac.
 5. Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
 6. Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

- Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 1. Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 2. Ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły.
 3. Używa wulgarnych słów, kłamie.
 4. Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.
 5. Wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje.
 6. Ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników.
 7. Jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.
Rozdział 7

Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:


 • obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez nauczycieli, wychowawców, uczniów i pracowników obsługowych szkoły
 • prowadzenie zeszytu klasy w każdym dzienniku lekcyjnym i dokonywanie przez nauczycieli wpisów pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów
 • każdy wychowawca prowadzi zeszyt wychowawcy (w nim znajduje się pełna dokumentacja ucznia do wglądu rodziców i dyrekcji szkoły).
Rozdział 8

Sposoby sprawdzania postępów ucznia:

spis treści

 • systematyczna analiza dokumentacji na lekcji wychowawczej ( np. 1 x w miesiącu, analiza frekwencji i zapisów w zeszycie klasy)
 • konsultacja w zespołach wychowawczych (co najmniej 2 x razy w semestrze), informacja w zeszycie wychowawcy
Rozdział 9

Sposoby informowania o postępach uczniów i ich rodziców:


 • raz w miesiącu na lekcji wychowawczej, wychowawca analizuje zachowanie i wskazuje nad czym należy pracować
 • informacje o postępach ucznia rodzic uzyskuje w czasie spotkań z wychowawcą klasy (zebrania rodzicielskie)
 • w przypadku zdarzeń epizodycznych rodzic jest proszony o kontakt ze szkołą w terminie ustalonym przez obie strony.
Rozdział 10

Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej z zachowania:


 • rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny /zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych/
 • w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoly powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
 • w skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo jego zastępca - jako przewodniczący komisji
  • wychowawca klasy
  • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
  • pedagog szkolny
  • psycholog
  • przedstawiciel samorządu uczniowskiego
  • przedstawiciel rady rodziców,
 • ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Regulamin Oceny ZSS w Inwałdzie opracował zespół w składzie:

 1. Jarosław Seremak
 2. Grażyna Świderska
 3. Barbara Hyla
 4. Jolanta Kamińska
 5. Mariola Bura
 6. Dorota Buda
 7. Dorota Kolber
 8. Elżbieta Matejko.