Regulamin porządkowy

AAA
REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W INWAŁDZIE

aktualizacja październik 2012 r.
SPIS TREŚCI


SZATNIA 1. W Zespole Szkół obowiązuje zmiana obuwia i pozostawienie ubrań w szatni.
 2. Szatnia jest czynna od 7.30. Uczniowie mogą o 7.45 udać się w inne obszary budynku szkolnego.
 3. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw szatnie są zamknięte.
 4. Pani woźna ma obowiązek otwierania szatni jedynie w sytuacjach następujących:
  • klasa kończy zajęcia,
  • klasa wychodzi z nauczycielem na zewnątrz,
  • uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć - przedstawia informację na piśmie od rodziców lub wychowawcy a w przypadku jego nieobecności – od nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, dyrektora lub pielęgniarki.
 5. Zmienione przed zajęciami obuwie uczeń wkłada do worka.
 6. Wskazane jest, aby kurtki a także obuwie było oznakowane, co ułatwi uniknąć zamiany lub kradzieży.
 7. Uczniowie podczas pobytu w szatni zachowują się kulturalnie.
 8. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni po zajęciach.

ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH 1. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 30 minut przed pierwszą lekcją, w przypadku kolejnych: 15 minut przed ich rozpoczęciem. Za nieuzasadnione przebywanie dziecka w szkole odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 2. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerwy opuszczać budynku szkolnego bez zgody wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora. Jedynie w czasie przerw, w dni pogodne i suche można wyjść na boisko szkolne za zgodą nauczyciela dyżurującego.
 3. W gimnazjalnej części szkoły nie wolno przebywać na piętrze oraz obszarze klatki schodowej.
 4. Zobowiązuje się wszystkich do szanowania mienia szkoły.
 5. Podczas przerw nie wolno biegać, zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających w budynku szkoły i na boisku szkolnym.
 6. Zakazuje się siadania na parapetach.
 7. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
 8. Za wyrządzone szkody rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną.
 9. Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, przedmiotów i substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
 10. Zabrania się palenia papierosów, spożywaniu alkoholu, używaniu środków odurzających na terenie szkoły.
 11. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji. Konsekwencją używania telefonu na zajęciach jest konfiskata aparatu, wyłączonego wcześniej przez ucznia. Tylko Rodzice mogą odebrać telefon od dyrektora szkoły.
 12. Zabrania się wykonywania zdjęć lub nagrywania podczas bytu w szkole.
 13. W przypadku, gdy uczeń nie dostosuje się do wyżej wymienionych przepisów przekazuje komórkę nauczycielowi, który oddaje ją na przechowanie dyrektorowi szkoły, od którego telefon odbierze rodzic.
 14. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na boisku szkolnym po zakończeniu zajęć, szkoła nie bierze odpowiedzialności.


PROCEDURY LEKCYJNE 1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed salą i czekają na nauczyciela. W sytuacji, gdy nauczyciel się spóźnia, członek samorządu klasowego lub dyżurny ma obowiązek sprawdzić, czy jest wyznaczone zastępstwo lub zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. W gimnazjalnej części szkoły uczniowie oczekują na przybycie nauczyciela na parterze w tzw. przewiązce.
 3. Podczas lekcji nie żuje się gumy, nie je się. Nie trzyma się na ławce rzeczy nie będących pomocami do danej lekcji.
 4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
 5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
 6. Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.
 7. W pracowniach przedmiotowych należy dodatkowo stosować się do przepisów zawartych w odrębnych regulaminach.


STRÓJ SZKOLNY 1. Uczniowie przychodzą do szkoły w jednolitym stroju "mundurku".
 2. W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym - obowiązuje biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie. Dniami uroczystymi w szkole są: Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Wigilia szkolna, Święto Konstytucji 3 Maja, Zakończenie roku szkolnego.
 3. Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia „mundurka” skutkuje obniżeniem oceny zachowania zgodnie z WSO.
 4. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, dredy, ekstrawaganckie fryzury, długie lub malowane paznokcie, kolczyki w nosie itp.
 5. Obowiązuje zmiana obuwia w szkole na lekkie buty sportowe. Nie jest dozwolone w szkole noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
 6. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.
 7. W wyznaczone i zatwierdzone przez dyrektora dni nie mają zastosowania przepisy dotyczące stroju szkolnego zawarte w pkt. 1-5. (Dzień Dziecka, Pierwszy dzień wiosny i inne)

  KULTURA OSOBISTA 8. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły poprzez słowa: „dzień dobry”.
 9. W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym.
 10. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy.
 11. Uczeń zachowuje się kulturalnie.
 12. W szkole nie można nosić nakryć głowy.
 13. Uczeń nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.
 14. Uczeń starszy otacza opieką młodszych.
 15. Zabrania się uczniom zapraszania bez zgody wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły osób spoza szkoły, jak również odwiedzania swoich znajomych w innych szkołach w czasie lekcyjnym bez uzyskania zgody władz tej szkoły.

  NIEOBECNOŚCI 16. Uczeń jest zobowiązany do codziennego noszenia zeszytu do korespondencji.
 17. Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w wyżej wymienionym zeszycie.
 18. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
 19. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, potwierdzonego u dyrektora szkoły, w sekretariacie lub pielęgniarki szkolnej w porozumieniu z rodzicem.
 20. Uczniowie zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego przebywają na sali gimnastycznej lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego.
 21. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
 22. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźny zapis o zwolnieniu „do domu”.
<>