regulamin

AAA
Regulamin Rekrutacji

Uczestników do Projektu pod nazwą „Kraków moją szansą na lepsze jutro” dodatkowe zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP w Inwałdzie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

 1. Projekt pt. „Kraków moja szansą na lepsze jutro” realizowany jest przez Gminę Andrychów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 2. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności uczniów SP w Inwałdzie w kierunku rozwijania zainteresowań artystyczno – historycznych oraz wyrównywania szans edukacyjnych od IX 2012 do VI 2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie w okresie od 1.IX 2012 r. do 30.VI. 2013 r.
 4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.


§ 2. OFEROWANE FORMY WSPARCIA

 1. Zajęcia z kółka informatycznego zatytułowane „Wirtualny Kraków”. Celem jest: obróbka graficzna zdjęć, Power Paint, skan. oraz wyrównywanie szans w dostępie do narzędzi i umiejętności informat. Zajęcia przyczynią się do zwiększenia aktywności społ. oraz zawodowej uczniów ze względu na to, że zarówno technologie infor. i komunik.mają wpływ na stymulację wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w krajach UE. Spotkania 2 gr. 9 os. 1 x 45 min., co dwa tyg (naucz, informatyki - 38 h). Dla potrzeb zajęc zostanie zakupiony Notebook oraz projektor, a także materiały potrzebne do prowadzenia zajęć (papier, płytki CD, DVD, pendrive, pisaki, markery, tuner, itp.).
 2. Zajęcia z historii zatytułowane”Śladami polskiej historii”. Będą one miały charakter legendarno – baśniowy. Ich zdaniem będzie przygotowanie uczniów do wycieczek po Krakowie i zaznajomienie z najciekawszymi zabytkami polskiej historii, przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, rozwijania wrażliwości estetycznej poprzez uczestniczenie w kulturze "wysokiej". Poznanie ciekawych zjawisk, które mają odzwierciedlenie w praktyce. Odbędą się 4 wycieczki jednodniowe do Krakowa – Droga Królewska, Secesyjny „salon” miejski,Kazimierz i zajęcia eduk. w Muzeum Inżynierii Miejskiej), oraz spektakl w teatrze Groteska i seans filmowy w IMAX-ie. Zajęciaz historii będą odbywać się gr. 9 os. 2x m-c po 1x45 min dla każdej z grup. W sumie odbędzie się - 38 h.Dla potrzeb uczniów zostaną zakupione materiały potrzebne do prowadzenia zajęć (papier, pisaki, markery, tuner, itp.), a także albumy, atlasy historyczne, przewodniki i inne niezbędna pomoce dydaktyczne.Uczniowie podczas wycieczek mają zapewniony obiad finansowany z projektu.
 3. Niezwykła Polska – zajęcia kółka plastycznego. Uczniowie uzdolnieni artyst. będą mieć możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Odbędzie się 5 warsztatów muzealnych w Muzeum Narodowym w Krakowie, dostosowanych programowo do wieku uczniów. Każdy wyjazd na warsztaty do Muzeum Narodowego połączony będzie z dodatkową atrakcją, która w znacznym stopniu poszerzy zainteresowania. W celu zapoznania się tematyką wycieczek do muzeów i na ich podsumowanie (podczas, których będą wyk. przez BO prace plast. przewiduje się 30 spotkań 1x45 min w ciągu roku szk., (2 gr. grupy 9 os.). Uczniom zapewniony zostanie ciepły posiłek.Dla potrzeb zajęć zostana zakupione materiały plastycznych potrzebne do wykonania prac plastycznych ( papier, farby, klej, bristol, kredki, itp.).
 4. Kółku matematyczne pt. „Na piechotę do Krakowa”. Celem jest poszerzenie wiadomości z matematyki. Uczniowie będą otrzymywać zestaw zadań dostosowanych do ich poziomu posiadanej wiedzy (możliwość rozwoju ucznia). 1h x 45 min. tygodniowo (2 grupy 9 os.). Odbędzie się 38 godz. zajęć. Dla potrzeb zajęć dla uczestników zostaną zakupione zestawy pomocy dla 18 uczestników projektu (kaltulator, zestaw do mierzenia, art. piśmiennicze, itp.).

§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikiem form wsparcia wymienionych w § 2, realizowanych w ramach projektu może być uczeń spełniający ogólne kryteria rekrutacji dla Działania 9. 5 wynikające ze szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Jednocześnie uczeń musi spełniać kryteria dodatkowe wynikające z zapisów projektu: a) status ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej w Inwałdzie;b) zamieszkiwanie na terenie województwa małopolskiego;c) dokumenty rekrutacyjne złożone przez uczestnika projektu muszą być kompletne;d) pochodzenie ucznia z rodziny zagrozonej wykluczeniem społecznym (rodzina wielodzietna, niepełna, itd. – kryterium nieobowiązkowe, dodatkowo premiowane). 2
 2. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

§ 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 1. Rodzice i uczestnicy projektu zobowiązują się do udziału w projekcie zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć i wycieczek.2
 2. Uczestnik i rodzic zobowiązuje się ponadto do:a) Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez Projektodawcę dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie;b) Poddania się badaniom ewaluacyjnym;c) Zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
 3. Naruszenie któregokolwiek zobowiązań skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od uczestnika.
 4. Obecność na zajęciach i wycieczkach potwierdzona jest każdorazowa osobistym podpisem na liście obecności.
 5. Rodzic zobowiązuje się do dopilnowania udziału dziecka w projekcie.

§ 5. REKRUTACJA

 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 10 – 14 . 09. 2012 r.
 2. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniona na terenie Szkoły Podstawowej w Inwałdzie za pomocą plakatów, ulotek oraz ogłoszeń na stronie internetowej szkoły. Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami, podczas, którego poinformuje o atrakcyjności i celowości projektu oraz podkreśli bezpłatność udziału.
 3. Osoba zainteresowana udziałem i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w § 3 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. ankieta rekrutacyjna zawierająca opinie nauczyciela – wychowawcy o jego postępach w nauce i zachowaniu, osiągnięciach artystycznych, opinia nauczyciela plastyki, kartę zgłoszeniową (zał. Nr 1), oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów/ na udział w projekcie (zał. Nr 2), oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3,), oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (zał. Nr 4)).
 4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3. należy składać u koordynatora projektu. O terminie złożenia dokumentów decydować będzie data wpływu do koordynatora projektu.
 5. Przyjmoane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgloszenia, opatrzone datą i czytelnym podpisem uczestnika projektu oraz rodzica (lub opiekuna) osoby niepelnoletniej.

6. KRYTERIA REKRUTACJI

- osiągniecia indywidualne plastyczne dzieci (5 pkt.);- ocena z matematyki – od najniższej (ndst. – 5 pkt., dop. – 4 pkt., dst. – 3 pkt., db – 2 pkt., bdb – 1 pkt., cel. – 0 pkt.);- dzieci z obszarów wiejskich – 5 pkt.;- ocena z informatyki - od najniższej (ndst. – 5 pkt., dop. – 4 pkt., dst. – 3 pkt., db – 2 pkt., bdb – 1 pkt., cel. – 0 pkt.);- bezrobocie jednego z rodziców – 5 pkt;- niskie dochody – od najniższego – 5 pkt;7. Złożenie wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w projekcie. Przyjęcie nastapi po zekrutowaniu odpowiedniej grupy docelowej w określonym miejcsu. 8. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników projektu głos decydujący mają koordynator projektu i naucczyciel plastyki. 9. Liczba uczestników projektu wynosi 18 uczniów z klas IV – VI w wieku 10 – 13 lat SP w Inwałdzie.10. W przypadku, gdy liczba chętnych uczniów przewyższa od zakładanej w projekcie liczby uczestników ostatecznych zostanie utworzona lsta rezerwowa. 11. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń uczestników, terminy postepowania rekrutacyjnego mogą się przedłużyc o kilka dni. 12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans. Zapewniony jest równy dostęp uczniów obu płci.
§ 6 WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie. Wówczas uczestnik oraz jago rodzic /opiekun jest zobowiązany do złożonego odpowiedniego pisma uzasadniającego rezygnację u koordynatora projektu (zał. Nr 5)..
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie organizator dopuszcza możliwość przystąpienia do projektu ucznia z listy rezerwowej uczestników projektu.

§ 7. DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
 1. Zgloszenia będą prztjmowane wyłącznie w oparciu o dokumenty wymienione w § 4 ust. 3.
 2. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne na stronach internetowych www.zssinwald.com.pl oraz w Zespole Szkół Samorządowych.
 3. Poprawnie wypełnine dokumenty rekrutacyjne muszą zawierać wszystkie wymagane, czytelnie wypisane dane oraz date i czytelny podpis potencjalnego uczestnika, zgodę rodzica/opiekuna na udział w zajęciach oraz nauczyciela – wychowawcy.
 4. W przypadku wystąpienia problemów w uzyskaniu w/w opinii, potencjalny uczestnik (lub jego rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi szkoły lub koordynatorowi projektu. Koordynator projektuAnetta Utrata

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego