Program profilaktyki szkoły podstawowej

AAA

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018 (wkrótce)


.....

.....


Profilaktyka to proces mający na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu .To m.in. uświadamianie , kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyborów , propagowanie zdrowego stylu życia.

Opracowując ten program staraliśmy się, aby był:

· Dostosowany do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości;

· Skierowany do wszystkich uczniów, we wszystkich etapach kształcenia;

· Skoncentrowany na wielu obszarach;

· Obejmujący cały okres nauki;

· Zapewniający ciągłość i systematyczność działań;

· Uwzględniający współpracę z rodzicami.

Program profilaktyki obejmuje następujące obszary:

· Asertywność;

· Przeciwdziałanie uzależnieniom;

· Umiejętne korzystanie ze środków przekazu;

· Zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów;

· Bezpieczeństwo uczniów;

· Działania antydyskryminacyjne


W ramach realizacji podstawowych treści programu profilaktyki na bieżący rok szkolny uwzględnia się następujące etapy działalności:

Cele

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1.Utrwalenie zachowań asertywnych, uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Uczeń:

· Nie ulega presji rówieśników

· Konflikty rozwiązuje rzeczowo

· Potrafi opanować negatywne emocje

· Posiada umiejętności prawidłowego porozumiewania się

· Odnosi sukcesy na miarę moich możliwości

· Potrafi pokonywać trudności

Lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem szkolnym

Wychowawcy, pedagog szkolny

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Uczeń:

· Zna zgubny wpływ używek na organizm człowieka

· Potrafi efektywnie zagospodarować sobie czas wolny

Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

Lekcje wychowawcze

Konkursy

Prelekcje policjanta

Szkolenia nauczycieli

Wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, wychowawcy świetlicy

3. Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audio wizualnych

Uczeń:

· Świadomie korzysta z telewizji i Internetu

· Zna zagrożenia wynikające z długotrwałego oglądania telewizji, zabawy z komputerem, korzystania z telefonu komórkowego

· Posiada umiejętności oddzielenia postaci fikcyjnych od rzeczywistych

· Ma poczucie dystansu do świata reklam i fikcji

Lekcje wychowawcze

Szkolenie dla rodziców związane z zagrożeniami płynącymi

z korzystania z Internetu i TV

Wychowawcy, fachowcy zewnętrzni

4. Troska o zdrowie fizyczne i psychofizyczne uczniów.

Uczeń:

· Dba o zdrowie

· Zapobiega chorobom somatycznym i psychicznym

· Zaspakaja potrzeby niezbędne dla wszechstronnego rozwoju i zdrowia

· Przestrzega zasad higieny pracy oraz higieny osobistej

Współpraca z PPP, wyjazdy na basen, edukacja zdrowotna na godzinach wychowawczych

Wychowawcy, opiekunowie wyjazdów na basen, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna

5. Bezpieczeństwo uczniów

6.Działania antydyskryminacyjne

Uczeń:

· Zna rodzaje zagrożeń

· Potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze

· Przewiduje skutki swoich działań

· Pamięta ważne telefony (Policja, Straż, Pogotowie)

· Wie do kogo zwrócić się o pomoc

· Umie zachować rozwagę w nawiązywaniu znajomości

· Zna rodzaje służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo

Uczeń:

· Podnosi poziom wiedzy i umiejętności w ramach edukacji antydyskryminacyjnej

· Uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi chorych , ubogich , niepełnosprawnych

Zintegrowana polityka Bezpieczeństwa, konkursy BRD, lekcje wychowawcze, spotkania z policjantem

Akcje charytatywne adresowane do chorych, ubogich, niepełnosprawnych, opuszczonych np.WOŚP, Góra Grosza, paczki żywnościowe dla najuboższych, „I ty możesz zostać św.Mikołajem”,

realizacja tematów związanych z kulturą i obyczajami innych narodów, bieżące reagowanie na przejawy nietolerancji w konfliktach rówieśniczych

Wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna

Nauczyciele, pedagog szkolny