informacje

AAA
19 lipca 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Andrychów dotyczącą dofinansowania projektu pt. „Kraków moją szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wartość projektu wynosi 50.000,00 zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności i zainspirowanie uczniów w kierunku rozwijania zainteresowań artystyczno – historycznych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach projektu, w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r., w Szkole Podstawowej i w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie będą organizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów z klas IV – VI:
  • kółko informatyczne „Wirtualny Kraków”, podczas którego uczniowie poznają m.in. metody obróbki graficznej zdjęć, program Power Paint,
  • zajęcia pt. ”Śladami polskiej historii”, które będą miały charakter legendarno - baśniowy. Ich zadaniem będzie przygotowanie uczniów do wycieczek po Krakowie i zaznajomienie z najciekawszymi zabytkami polskiej historii, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, rozwijania wrażliwości estetycznej, poznanie ciekawych zjawisk, które mają odzwierciedlenie w praktyce. W ramach tych zajęć odbędą się wycieczki do Krakowa: Droga Królewska, Secesyjny „salon” miejski, Kazimierz oraz zajęcia edukacyjne w Muzeum Inżynierii Miejskiej, a także spektakl w teatrze Groteska i seans filmowy w kinie IMAX,
  • kółko plastyczne „Niezwykła Polska”. Uczniowie uzdolnieni artystycznie będą mieć możliwość rozwoju swoich zainteresowań porzez udział w atrakcyjnych warsztatach w Muzeum Narodowym w Krakowie i zwiedzenie ciekawych miejsc,
  • kółko matematyczne „Na piechotę do Krakowa”, którego celem jest poszerzenie wiadomości z matematyki. Uczniowie będą rozwiazywać indywidualne zestawy zadań dostosowane do ich możliwości.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny
.Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów potrzebne podczas realizacji zajęć, a także sprzęt multimedialny.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu pt. „Kraków moją szansą na lepsze jutro” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-582/11-0) przez Gminę Andrychów.

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Inwałdzie
Kryterium formalne: prawidłowość i kompletność dokumentów rekrutacyjnych; kolejność zgłoszeń,
l. p. Nazwisko i imię uczestnika klasa1. Karolina Stuglik Va2. Maciej Smolec VIb3. Mateusz Nalborczyk VIb4. Adrian Rokowski VIb5. Piotr Łysoń IVa6. Justyna Lulek IVa7. Maria Wróbel IVa8. Krystian Kolber Va9. Weronika Młodzik VIa10. Agnieszka Skowron VIb11. Krzysztof Hojny VIa12. Piotr Ramza VIa13. Gabriela Lachendrowicz VIa14. Miłosz Socała VIb15. Konrad Fluder Vb16. Agnieszka Mizera Va17. Zofia Walczak Va18. Natalia Pikoń IVa
Lista rezerwowa
1. Julia Ćwiąkała Vb2. Martyna Wolas VIb3. Nikola Kołaczyk VI a4. Julia Piotrowska VIa5. Wojciech Ogórek Va

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego