Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

AAA

ZARZĄDZENIE NR 5/2018/2019

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ANDRYCHOWIE

z dnia 25 września 2018r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki


Na podstawie art. 106 ust. 3, art.4 pkt 1 oraz art.29 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996)

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

zarządza co następuje:

§ 1

W celu wspierania prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie prowadzona jest stołówka.

§ 2

Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4
w Andrychowie oraz zatrudnieni w niej nauczyciele.

§ 3

Niniejsze zarządzenie określa:

a/ rodzaje posiłków przygotowywanych w stołówce;

b/ wysokość opłat za posiłki dla uczniów i nauczycieli;

c/ sposób obliczania i terminy wpłat;

d/ zasady i terminy zapisu, rezygnacji i zmiany rodzaju spożywanych posiłków.

§ 4

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, z tym że:

a/ uczniowie – pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków (tzw. ”wsad do kotła”) w wysokości:

- obiad (zupa + II danie) - 4,00 zł.

- zupa z dodatkami - 1,00 zł.

- II danie - 3,00 zł.

Pozostałe koszty przygotowania posiłków finansowane są z budżetu Gminy.

b/ nauczyciele – pokrywają pełny koszt posiłku w wysokości:

- obiad - 8,00 zł. w tym: „wsad do kotła” – 4,00 zł.

- zupa z dodatkami - 2,70 zł. w tym: „ wsad do kotła” – 1,30 zł.

- II danie - 5,50 zł. w tym: „wsad do kotła” - 3,00 zł.


§ 5

Wysokość opłat miesięcznych za posiłki w stołówce ustala się wg następujących zasad:

a/ dla uczniów – koszt miesięczny stanowi iloczyn opłaty za posiłek określony w § 4a oraz ilość dni, w których wydawane są posiłki;

b/ dla nauczycieli – opłata miesięczna stanowi iloczyn kosztu jednego posiłku określonego
w § 4b oraz ilość dni, w których wydawane są posiłki.


§ 6

W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych koszt wytworzenia posiłków dla uczniów może być pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a także przez sponsorów prywatnych i inne instytucje.

Osoby korzystające z częściowego dofinansowania posiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wpłacają należność do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do ostatniego dnia żywieniowego.


§ 7

1. Korzystający z posiłków wpłacają należność za dany miesiąc do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca u intendenta stołówki. Za miesiąc czerwiec danego roku należność za posiłki należy wpłacić do ostatniego dnia żywieniowego w tym miesiącu. Od wpłat dokonanych po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

2. W przypadku nieterminowego regulowania płatności w trzech kolejnych miesiącach Dyrektor Szkoły może zawiesić możliwość korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej do czasu uregulowania zaległości.

3. Środki finansowe pochodzące z opłat są niezwłocznie wpłacane do kasy Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie.

Dopuszczalna jest również wpłata gotówki do banku w przypadku przyjęcia gotówki
w placówce po godz. urzędowania kasy GZO w Andrychowie.

4. Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie przekazuje sukcesywnie wpłacone dochody na rachunek bieżący Gminy.

5. Z posiłków uczniowie mogą korzystać po wypełnieniu przez rodzica „Karty zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej”. W przypadku zapisu dziecka na posiłki w czasie trwania roku szkolnego, zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 5-go dnia danego miesiąca.
W przypadku zmiany rodzaju spożywanych posiłków lub całkowitej rezygnacji ze spożywania posiłków należy zgłosić ten fakt intendentowi na tydzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca.


§ 8

1. Uczniowi przysługuje częściowy zwrot miesięcznego kosztu za posiłki liczony od drugiego dnia nieobecności w szkole zgłoszonego do godz. 8.30 w pierwszym dniu nieobecności obliczony jako iloczyn dni nieobecności oraz opłaty za jeden posiłek. Rodzic/prawny opiekun dziecka chorego lub uczestniczącego w wycieczce, konkursie, zawodach sportowych może odebrać posiłek ze stołówki w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności.

2. Nauczycielowi przysługuje częściowy zwrot miesięcznego kosztu za posiłki liczony od drugiego dnia nieobecności w szkole zgłoszonego do godz. 8.30 w pierwszym dniu nieobecności obliczony jako iloczyn dni nieobecności oraz jednostkowego kosztu zużytych produktów (tzw. „wsad do kotła”).

3. Zwrot opłat, o których mowa w pkt. 1 i 2 dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

W miesiącu czerwcu zwrotu dokonuje się, gdy zostaną spełnione następujące dwa warunki:

a/ uczeń nie będzie uczęszczał do szkoły od września;

b/ szkoła posiada odpowiednią ilość środków na rachunku bankowym (wpłacone dochody nie zostały jeszcze przelane na bieżący rachunek Gminy Andrychów).

Jeżeli nie zostaną spełnione dwa w/w warunki zwrot nastąpi w momencie wpływu środków
z tytułu dochodów na rachunek Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Intendentowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

§ 10

Niniejsze Zarządzenie zostanie uzgodnione z organem prowadzącym Szkołę – Burmistrzem Andrychowa.

§ 11

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie z dnia
4 grudnia 2017r.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

w Andrychowie

Dorota Zawada