Zasady funcjonowania stołówki szkolnej

AAA


 1. Kwalifikacja uczniów na posiłki odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ (wzór załącznik nr 2), którą wypełniają rodzice dziecka i składają ją w sekretariacie szkoły w czerwcu danego roku szkolnego (dla uczniów przyszłych klas II – VI). Rodzice uczniów klas I składają Kartę po spotkaniu organizacyjnym w czerwcu lub w pierwszym tygodniu września.

 2. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć Kartę do pierwszego dnia każdego następnego miesiąca.

 3. Kartę Zgłoszenia wypełniają także rodzice dziecka, które ma obiady opłacone przez sponsora. (wzór zał. nr 3)

 4. W jadalni można spożywać posiłki w godzinach: od 11:00 do 14:00 zgodnie z ustalanym w każdym roku szkolnym harmonogramem.

 5. Uczeń otrzymuje posiłek po oddaniu do kuchni imiennego bloczka, który pobiera od osoby sprawującej dyżur na jadalni.

 6. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 7. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny.

 8. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.

 9. Spożywający posiłki mają obowiązek:

 • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,

 • wchodzić na stołówkę wyłącznie w obuwiu zmiennym,

 • plecaki i tornistry zostawiać przed jadalnią’

 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,

 • jeść tylko przy stolikach,

 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

 1. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.

 2. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu spożywanie posiłków odbywa się w jadalni. W szczególnych przypadkach (np. nieobecność ucznia w szkole) rodzice mogą zabierać obiad do domu.


Regulamin płatności za obiady:


1.Cena posiłku uzależniona jest od liczby dni roboczych w danym miesiącu, pomnożona przez

obowiązującą stawkę żywieniową.

2. Płatność za posiłki rodzice/opiekunowie prawni regulują do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca

u intendenta odpowiedzialnego za przyjęcie wpłat. Jako dowód wpłaty wystawiane jest pokwitowanie za posiłek.

3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie dokona opłaty za żywienie do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca, naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

4. Odliczenia za obiady na dany miesiąc dokonywane są na koniec każdego miesiąca. Liczba dni nieobecności w szkole danego ucznia pomnożona przez obowiązującą stawkę żywieniową odliczona jest w następnym miesiącu od kwoty bieżącej na dany miesiąc.

5. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic poinformuje osobiście lub telefonicznie sekretariat Szkoły dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 830 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

6. Na wniosek psychologa, pedagoga, OPS lub wychowawcy klasy posiłki dla uczniów mogą być częściowo lub całkowicie sponsorowane przez instytucje i osoby prywatne.