Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
niepodległa obrazek
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Zasady funcjonowania stołówki szkolnej

AAA


 1. Kwalifikacja uczniów na posiłki odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ (wzór załącznik nr 2), którą wypełniają rodzice dziecka i składają ją w sekretariacie szkoły w czerwcu danego roku szkolnego (dla uczniów przyszłych klas II – VI). Rodzice uczniów klas I składają Kartę po spotkaniu organizacyjnym w czerwcu lub w pierwszym tygodniu września.

 2. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć Kartę do pierwszego dnia każdego następnego miesiąca.

 3. Kartę Zgłoszenia wypełniają także rodzice dziecka, które ma obiady opłacone przez sponsora. (wzór zał. nr 3)

 4. W jadalni można spożywać posiłki w godzinach: od 11:00 do 14:00 zgodnie z ustalanym w każdym roku szkolnym harmonogramem.

 5. Uczeń otrzymuje posiłek po oddaniu do kuchni imiennego bloczka, który pobiera od osoby sprawującej dyżur na jadalni.

 6. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 7. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny.

 8. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.

 9. Spożywający posiłki mają obowiązek:

 • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,

 • wchodzić na stołówkę wyłącznie w obuwiu zmiennym,

 • plecaki i tornistry zostawiać przed jadalnią’

 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,

 • jeść tylko przy stolikach,

 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

 1. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.

 2. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu spożywanie posiłków odbywa się w jadalni. W szczególnych przypadkach (np. nieobecność ucznia w szkole) rodzice mogą zabierać obiad do domu.


Regulamin płatności za obiady:


1.Cena posiłku uzależniona jest od liczby dni roboczych w danym miesiącu, pomnożona przez

obowiązującą stawkę żywieniową.

2. Płatność za posiłki rodzice/opiekunowie prawni regulują do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca

u intendenta odpowiedzialnego za przyjęcie wpłat. Jako dowód wpłaty wystawiane jest pokwitowanie za posiłek.

3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie dokona opłaty za żywienie do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca, naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

4. Odliczenia za obiady na dany miesiąc dokonywane są na koniec każdego miesiąca. Liczba dni nieobecności w szkole danego ucznia pomnożona przez obowiązującą stawkę żywieniową odliczona jest w następnym miesiącu od kwoty bieżącej na dany miesiąc.

5. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic poinformuje osobiście lub telefonicznie sekretariat Szkoły dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 830 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

6. Na wniosek psychologa, pedagoga, OPS lub wychowawcy klasy posiłki dla uczniów mogą być częściowo lub całkowicie sponsorowane przez instytucje i osoby prywatne.