Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
ksiazka

Typy czytelnika w bibliotece szkolnej

AAA

W bibliotekarstwie szkolnym używa się zamiennie dwóch terminów w odniesieniu do aspektów pracy z uczniem: praca z czytelnikiem oraz praca pedagogiczna biblioteki szkolnej.

Według prof. Jacka Wojciechowskiego praca z czytelnikiem polega na pośredniczeniu w korzystaniu z różnych przekazów i wpływaniu bibliotekarza na użytkowników poprzez

m.in. inspirowanie ich do użytkowania biblioteki, zachęcanie do odbioru różnych przekazów.

Główne cele pracy z czytelnikiem to:

- wzbogacanie wiedzy i rozwój intelektualny czytelnika

- pobudzenie do przeżyć estetycznych i refleksji etycznych

- substytucja – wywoływania lub umożliwianie procesów i reakcji zastępczych, rozładowujących stany napięcia i frustracji .

W swojej dotychczasowej pracy w bibliotece szkolnej zaobserwowałam różnego rodzaju czytelników. Wśród nich można wyróżnić:

-„ pożeraczy książek”

- czytelników dobrze zorientowanych na konkretną literaturę

- uczniów zdolnych

- uczniów bez zdecydowanych zainteresowań czytelniczych i poznawczych

- uczniów z trudnościami w nauce

- dyslektyków

- uczniów niepełnosprawnych

- czytelników niegrzecznych, aroganckich

- czytelników nieśmiałych.

Ze względu na częstotliwość odwiedzin czytelników w bibliotece dzielimy ich na : stałych bywalców, nowicjuszy i użytkowników okazjonalnych.

Grupa „pożeraczy książek” to najaktywniejsza grupa czytelników. Należą do niej wszyscy ci, którzy nie mogą się powstrzymać przed odłożeniem książki, którą zaczęli czytać. „Pożeracze książek” myślą o książkach, mówią o książkach, „wchłaniają książki”, czytają regularnie i są w stanie permanentnego niedosytu.

Czytelnicy dobrze zorientowani na konkretną literaturę, to tacy, którzy przychodząc do biblioteki dokładnie potrafią sprecyzować literaturę, jakiej potrzebują. To często osoby przygotowujące się do konkursów, olimpiad. Poprzez indywidualne podejście do czytelnika dobrze zorientowanego na konkretną literaturę bibliotekarz realizuje funkcję informacyjną biblioteki. Podobnie z czytelnikiem zdolnym , którego predyspozycje pozwalają na poszerzenie wiedzy. Zadaniem bibliotekarza będzie wskazanie odpowiedniej literatury i zachęcanie do korzystania różnorodnych zbiorów biblioteki.

Uczniowie bez zdecydowanych zainteresowań czytelniczych i poznawczych oraz mających trudności w nauce to typy trudnych czytelników w bibliotece szkolnej, do których należy podejść w sposób indywidualny. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza biblioteki odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Nauczyciel – bibliotekarz może się skutecznie włączyć do pracy z dziećmi mającymi problemy z nauką poprzez wykorzystanie różnorodnych form pracy i właściwy dobór utworów literackich. Duże znaczenie ma tu bezpośrednia rozmowa z wychowawcą, aby stwierdzić jakimi tematami potencjalnie czytelnik mógłby być zainteresowany. Rolą nauczyciela – bibliotekarza będzie zachęcanie ucznia do sięgania po opracowania lekcyjne, które w przystępny sposób wyjaśnią niezrozumiałe kwestie lub książki zgodne z jego zainteresowaniami. Realizowanie przez bibliotekę funkcji rekreacyjno – kulturalnej przyczyni się do tego, że uczeń chętniej będzie z niej korzystał.

W przypadku osób stroniących od książek i biblioteki należy maksymalnie obniżyć wszelkie bariery w dostępie do biblioteki. Godziny otwarcia biblioteki, dostęp do półek z książkami i wyposażenie księgozbioru ma wpływ na kontakt ucznia z biblioteką. Czytelnik powinien kojarzyć bibliotekę z miejscem, gdzie zawsze spotka się z życzliwą aprobatą bibliotekarza i miłą atmosferą.

Nawiązanie kontaktu z dzieckiem dyslektycznym wymaga współpracy bibliotekarza z wychowawcą, pedagogiem czy rodzicem. Zaniżony stopień samooceny, nieśmiałość czy niezauważalność zaburzenia mogą utrudnić kontakt z dzieckiem dyslektycznym.

Możemy wyróżnić trzy zasadnicze nurty działań terapeutycznych w pracy z dziećmi dyslektycznymi:

  • oddziaływanie psychoterapeutyczne, ogólnie uspokajające, a zarazem aktywizujące do nauki w ogóle

  • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, odgrywających istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania

  • ćwiczenia sprawności czytania i pisania

Bibliotekarz szkolny powinien w głównej mierze skupić się na czytaniu i kształtowaniu pozytywnych nastawień do biblioteki. Może on korzystać z różnych form pracy z czytelnikiem, np. tzw. „głośne czytanie” odpowiednio dobranych tekstów, zwłaszcza bajek, baśni czy wierszy ma znaczenie wśród młodszych czytelników. Ta forma „uczestnictwa w lekturze” jest również atrakcyjna dla dzieci dyslektycznych.

W stosunku do dzieci niedostosowanych społecznie, aroganckich biblioteka szkolna pełni rolę wychowawczą. Duże znaczenie ma czytelnia, w której dzieci chętnie spędzają czas. Można tam korzystać z czasopism, księgozbioru podręcznego i innych zbiorów. To tam uczniowie często przebywają odrabiając lekcje, przygotowując się do zajęć lub czytając lekturę.

W pracy z czytelnikami niepełnosprawnymi stosować można różne formy aktywizacji uczniów, podnoszące ich samoocenę, pewność siebie i przyczyniające się do poprawy kontaktów z rówieśnikami i integracji w grupie. Rolą bibliotekarza jest zachęcanie dzieci niepełnosprawnych do czytania bajek terapeutycznych, które pomagają bez lęku spojrzeć na problemy, obniżają poziom lęku, umożliwiają stawienia czoła przeciwnościom. Warto zaopatrzyć księgozbiór w audiobooki ze względu na osoby niewidome i słabo widzące.

W pracy z uczniem nieśmiałym, dotkniętym trudnościami w kontaktach z innymi szczególnie duży wpływ mogą mieć oddziaływania mające na celu wzmocnienie wiary w siebie i wzrostu poczucia własnej wartości. Zachęcanie dziecka do czytania, ale także inne formy pracy, jak drama czy inscenizacje może zaowocować w przyszłości otworzeniem się dziecka na kontakty z innymi, zdobycie uznania i akceptacji rówieśników. Rola w przedstawieniu często pozwala dziecku pozbyć się onieśmielenia, nawet „niema rola” daje wiele radości. Gry i zabawy towarzyskie to kolejne propozycje zajęć do przeprowadzenia w bibliotece lub czytelni. Najczęściej jednak zajęcia oparte na żywym słowie jak opowiadanie i głośne czytanie są najbardziej lubiane przez dzieci.

W dotarciu z pomocą do właściwego ucznia niezbędnym warunkiem jest poznanie

swoich czytelników. Zadanie to nie jest łatwe, zwłaszcza w placówkach o dużej liczbie

uczniów.
Bibliografia:

  1. Jacek Wojciechowski: „Praca z użytkownikiem w bibliotece”. Warszawa, 2000 r.

  2. Ewa Śliwa: „Metody indywidualizacji pracy z czytelnikiem oraz praca z czytelnikiem trudnym w bibliotece szkolnej”. Warszawa, 2016 r.