Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Regulamin świetlicy szkolnej

AAA

Regulamin świetlicy szkolnej

Zasady funkcjonowania świetlicy:

1. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 6.50 – 16.20 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w szkole.

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w zależności od ich charakteru w następujących pomieszczeniach Szkoły:

w salach świetlicowych, na boiskach szkolnych, placu zabaw.

3. Uczniowie przychodzący na świetlicę na godzinę 6.50 czekają na otwarcie świetlicy w szatni. Dzieci oczekujące na rodziców po godzinie 16.20 przebywają w szatni. Za dzieci pozostające w szkole przed godziną 6.50 i po godzinie 16.20 szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

4. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrekcję Szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.

5. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

6. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko lub z rodzeństwem (które ukończyło 13 lat) możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.

7. Osobom w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub spożycie środków odurzających dziecko nie będzie wydawane. W takiej sytuacji rodzic/opiekun proszony będzie o opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie wydane innemu dorosłemu opiekunowi. Jeżeli rodzic/opiekun nie chce opuścić szkoły, zachowuje się w sposób agresywny Szkoła powiadamia Policję.

8. Jeżeli sytuacje, w których rodzic/opiekun zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu powtarzają się, pedagog, psycholog szkolny wraz z Dyrekcją podejmą decyzję o ewentualnym powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji.

9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty.

10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

11. Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowana jest taka liczba dzieci, której można zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci z klas I – III, których rodzice/opiekunowie pracują. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VIII.

4. Kwalifikacji i przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub zastępca Dyrektora, nauczyciel – wychowawca świetlicy i pedagog lub psycholog szkolny.

5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (załącznik 1). Karty należy składać w sekretariacie Szkoły.

6. Rozpatrzona będzie tylko całkowicie wypełniona karta złożona w wyznaczonym terminie.

7. Terminy składania KARTY i posiedzenia Komisji ustalane będą na dany rok szkolny i przekazywane do wiadomości na KARCIE.

8. Kryteria przyjęcia ucznia do świetlicy – pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy ma:

- uczeń klasy pierwszej;

- uczeń niepełnosprawny;

- dziecko rodzica samotnie wychowującego i pracującego;

- uczeń z klas II– III;

- dziecko rodziców pracujących w godzinach pracy świetlicy.

9. W przypadku uczniów znajdujących się w równorzędnej sytuacji ostateczną decyzję podejmuje Komisja.

10. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej jest udostępniona rodzicom w sekretariacie szkoły.

11. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia, mogą złożyć odwołanie od wyników kwalifikacji jeżeli:

a) postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem niniejszego regulaminu,

b) rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji.

12. Odwołanie wraz z uzasadnieniem, składa się pisemnie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nieprzyjęciu dziecka.

Uzasadnienie odwołania musi zawierać:

a) w przypadku odwołania z powodu naruszenia regulaminu wskazanie zapisów lub przepisów, które zostały naruszone oraz sposobu i zakresu tego naruszenia.

b) w przypadku odwołania z uwagi na szczególną sytuację rodzica lub dziecka – opis tej sytuacji.

13. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

14. Dyrektor rozpatruje odwołanie do trzech dni po upływie siedmiodniowego okresu odwoławczego. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

15. Nauczyciele świetlicy obliczają miesięczną frekwencję uczniów. W razie częstej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych w godzinach wskazanych przez rodziców (ale obecnego na lekcjach) nauczyciel zaprasza na rozmowę rodziców w celu wyjaśnienia sytuacji. Niska frekwencja może być podstawą do wypisania ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

16. Rodzice zobowiązują się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Zmiana sytuacji rodzinnej lub zawodowej może być podstawą do wypisania ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

17. Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być również podstawą do zapisania ucznia na zajęcia świetlicowe. Rodzice składają KARTĘ ZGŁOSZENIA, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.