Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Regulamin świetlicy szkolnej

AAA

REGULAMIN

ŚWIETLICY i STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W ANDRYCHOWIE


SPIS TREŚCI:

I Cele i zadania świetlicy szkolnej

II Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy

III Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

IV Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

V Dokumentacja

VI Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

VII Regulamin płatności za obiady


I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

 • podnoszenie kultury życia codziennego,

 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi


II. Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy


 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowana jest taka liczba dzieci, której można zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci sześcioletnie, których rodzice (opiekunowie) pracują.

 3. Następnie dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko, pracującego zawodowo.

W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas II i III.

Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców.

 1. Kwalifikacji i przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub zastępca Dyrektora, nauczyciel – wychowawca świetlicy i pedagog lub psycholog szkolny.

 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. Karty należy składać w sekretariacie Szkoły.

 3. Rozpatrzona będzie tylko całkowicie wypełniona karta złożona w wyznaczonym terminie.

 4. Terminy składania KARTY ZGŁOSZENIA i posiedzenia Komisji ustalane będą na dany rok szkolny i przekazywane do wiadomości na KARCIE.

 5. Kryteria przyjęcia ucznia do świetlicy – pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy ma:

- uczeń sześcioletni

- uczeń niepełnosprawny

- uczeń z klas I - III

- dziecko rodzica samotnie wychowującego i pracującego - potwierdzeniem tego kryterium jest aktualne poświadczenie zakładu pracy (zał. KARTY ZGŁOSZENIA) aktualizowane przed drugim półroczem roku szkolnego.

- dziecko rodziców pracujących w godzinach pracy świetlicy - potwierdzeniem tego kryterium jest aktualne poświadczenie zakładu pracy (zał. KARTY ZGŁOSZENIA) aktualizowane przed drugim półroczem roku szkolnego.

 1. W przypadku uczniów znajdujących się w równorzędnej sytuacji ostateczną decyzję podejmuje Komisja.

 2. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej będzie udostępniona rodzicom (przez okres 7 dni roboczych) w sekretariacie szkoły do 2 dni od momentu posiedzenia Komisji.

 3. Fakt otrzymania informacji rodzic potwierdza podpisem na KARCIE ZGŁOSZENIA.

 4. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia, mogą złożyć odwołanie od wyników kwalifikacji jeżeli:

a) postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem niniejszego regulaminu

b) rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji.

 1. Odwołanie wraz z uzasadnieniem, składa się pisemnie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nieprzyjęciu dziecka.

 2. Uzasadnienie odwołania musi zawierać:

a) w przypadku odwołania z powodu naruszenia regulaminu wskazanie zapisów lub przepisów, które zostały naruszone oraz sposobu i zakresu tego naruszenia

b) w przypadku odwołania z uwagi na szczególną sytuację rodzica lub dziecka – opis tej sytuacji.

 1. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie do trzech dni po upływie siedmiodniowego okresu odwoławczego. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

 3. Nazwiska uczniów, których KARTY ZGŁOSZENIA wpłyną nieuzupełnione lub po wyznaczonym terminie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Na tę listę zapisani będą również uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do świetlicy w normalnym trybie kwalifikacji. Uczeń z listy rezerwowej może zostać zapisany do świetlicy w miarę wolnych miejsc.

 4. Nauczyciele świetlicy obliczają miesięczną frekwencję uczniów. W razie częstej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych w godzinach wskazanych przez rodziców (ale obecnego na lekcjach) nauczyciel zaprasza na rozmowę rodziców w celu wyjaśnienia sytuacji. Niska frekwencja może być podstawą do skreślenia ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

 5. Rodzice zobowiązują się do poinformowania Dyrektora Szkoły o zmianie sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być podstawą do wypisania ucznia z listy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

 6. Zmiana sytuacji rodzinnej / zawodowej może być również podstawą do przyjęcia ucznia na zajęcia świetlicowe. Rodzice składają KARTĘ ZGŁOSZENIA,decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.


III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej


 1. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 6.50 – 16.20 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w szkole.

 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w zależności od ich charakteru w następujących pomieszczeniach Szkoły:

 • w sali świetlicowej ;

 • w nowej sali świetlicy i sali zabaw (nowe skrzydło szkoły);

 • na podwórkach szkolnych (w okresie wiosenno – letnim).

Uczniowie przychodzący do świetlicy przed godziną 6.50 czekają na otwarcie świetlicy w szatni. Dzieci oczekujące na rodziców po godzinie 16.20 przebywają w szatni. Za dzieci pozostające w szkole po godzinie 16.20 szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrekcję Szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów ( nie dotyczy sześciolatków). Świetlica realizuje swoje zadania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które są układane przez wychowawców na dany rok szkolny. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci zapisanych do świetlicy, które zostały przyprowadzone do niej lub zgłosiły się same przed lub po lekcjach. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy. Dzieci sześcioletnie muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godz. zajęć).

IV. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Uczniowie mają prawo do:


 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

 • korzystania z gier i zabawek świetlicy, telewizora i wszelkich pomocy naukowo- dydaktycznych;

 • korzystania z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej;

 • uczestniczenia w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę;

 • korzystania z posiłku na jadalni.


Uczniowie zobowiązani są do:


  • systematycznego udziału w zajęciach;

  • poinformowania wychowawcy świetlicy o przyjściu i każdorazowym opuszczeniu świetlicy;

  • aktywnego udziału w zajęciach przygotowanych przez wychowawców;

  • wzajemnej pomocy;

  • przestrzegania zasad panujących w świetlicy;

  • dostosowania się do uwag i wskazówek wychowawców;

  • szanowania mienia społecznego;

  • dbania o porządek i wystrój świetlicy.

Nagrody:


Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

  1. pochwały ustnej wychowawcy świetlicy wobec wszystkich dzieci;

  2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;

  3. dyplomu z konkursu „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”;

  4. drobny upominek.

Kary:


Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewidziane są następujące kary:

 1. upomnienie ustne wychowawcy świetlicy wobec wszystkich dzieci;

 2. pisemne lub ustne powiadomienie rodziców o złym zachowaniu,

 3. nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

 4. nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej, na stołówce oraz o licznych nieobecnościach uczniów. W sytuacji notorycznego łamania zasad współżycia społecznego zagrażającej bezpieczeństwu samego ucznia oraz innych dzieci (po konsultacji z psychologiem, pedagogiem, rodzicem) Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o organizacji indywidualnych form pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy szkolnej.

V. Dokumentacja


W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania

się w razie konieczności z rodziną dziecka.

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. Tygodniowy harmonogram zajęć.

5. Dziennik zajęć.

VI. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Kwalifikacja uczniów na posiłki odbywa się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ, którą wypełniają rodzice dziecka i składają ją w sekretariacie szkoły w czerwcu danego roku szkolnego (dla uczniów przyszłych klas II – VI). Rodzice uczniów klas I składają Kartę po spotkaniu organizacyjnym w czerwcu lub w pierwszym tygodniu września.

 2. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć Kartę do pierwszego dnia każdego następnego miesiąca.

 3. Kartę Zgłoszenia wypełniają także rodzice dziecka, które ma obiady opłacone przez sponsora.

 4. W jadalni można spożywać posiłki w godzinach: od 11:00 do 14:00 zgodnie z ustalanym w każdym roku szkolnym harmonogramem.

 5. Uczeń otrzymuje posiłek po oddaniu do kuchni imiennego bloczka, który pobiera od osoby sprawującej dyżur na jadalni.

 6. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

 7. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny.

 8. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.

 9. Spożywający posiłki mają obowiązek:

 • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,

 • wchodzić na stołówkę wyłącznie w obuwiu zmiennym,

 • plecaki i tornistry zostawiać przed jadalnią’

 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,

 • jeść tylko przy stolikach,

 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

 1. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.

 2. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu spożywanie posiłków odbywa się w jadalni. W szczególnych przypadkach (np. nieobecność ucznia w szkole) rodzice mogą zabierać obiad do domu.

VII. Regulamin płatności za obiady


1.Cena posiłku uzależniona jest od liczby dni roboczych w danym miesiącu, pomnożona przez

obowiązującą stawkę żywieniową.

2. Płatność za posiłki rodzice/opiekunowie prawni regulują do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca

u intendenta odpowiedzialnego za przyjęcie wpłat. Jako dowód wpłaty wystawiane jest pokwitowanie za posiłek.

3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie dokona opłaty za żywienie do 7-go dnia roboczego każdego miesiąca, naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

4. Odliczenia za obiady na dany miesiąc dokonywane są na koniec każdego miesiąca. Liczba dni nieobecności w szkole danego ucznia pomnożona przez obowiązującą stawkę żywieniową odliczona jest w następnym miesiącu od kwoty bieżącej na dany miesiąc.

5. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic poinformuje osobiście lub telefonicznie sekretariat Szkoły dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 830 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

6. Na wniosek psychologa, pedagoga, OPS lub wychowawcy klasy posiłki dla uczniów mogą być częściowo lub całkowicie sponsorowane przez instytucje i osoby prywatne.