Rada samorządu uczniowskiego

AAA

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyły się szkolne wybory na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. Ta zaszczytna funkcja w nowym roku szkolnym 2017/2018 będzie pełniona przez uczennicę obecnej klasy VI d, Aleksandrę Gromotkę. Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

RSU wraz z opiekunem.REGULAMIN

Rady Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 4 w AndrychowieRegulamin opracowany na podstawie przepisów Prawa Oświatowego oraz Statutu Szkoły.


Rozdział 1

Cele Samorządu Uczniowskiego


§1

Celami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Szkoły;

2) Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów;

3) Partnerstwo w stosunkach uczniów z Nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań Szkoły;

4) Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

5) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania;

6) Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny, rozwijania zainteresowań uczniów;

7) Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność szkolnego wolontariatu;

8) Reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, innymi organami.


Rozdział 2

Postanowienia wstępne


§2


W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organ Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

2. Reprezentacja uczniów przyjmuje nazwę „ Rada Samorządu Uczniowskiego”, w skrócie RSU.

3. Samorząd pracuje w oparciu o uchwalony przez ogół uczniów Regulamin RSU, zgodny ze Statutem Szkoły.

4. Warunki do działalności RSU organizuje Dyrektor Szkoły.Rozdział 3

Organy Rady Samorządu Uczniowskiego

§3


1. Uczniowie Szkoły tworzą następujące organy:

1) Rady Samorządów Klasowych, w skrócie RSK,

2) Radę Samorządu Uczniowskiego.

2. Rady Samorządów Klasowych wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy klasy.

3. Rada Samorządu Klasowego może składać się z trzech do pięciu osób.

4.W jego skład wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) skarbnik.

5. Zmiany w RSK przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1) przewodniczący,

2) dwóch zastępców przewodniczącego,

3) członkowie.

7. Podział obowiązków i zadań członków RSU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

8. Opiekuna RSU wybierają uczniowie. Wybory opiekuna są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

9. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie, pomaganie w realizacji zadań, inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności, pośredniczenie w relacjach RSU z dyrektorem oraz Rada Pedagogiczną.


Rozdział 4

Praca Samorządu Uczniowskiego

§4

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów zwołuje opiekun RSU.

2. Zebranie RSU może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub RSK.

3. Zebrania RSU powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.


§5

1. Do zadań RSK należy:

1) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań );

2) pomoc koleżeńska uczniom mającym problemy w nauce, identyfikowanie potrzeb uczniów;

3) organizacja imprez klasowych, zachęcanie do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, itp;

4) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy;

5) informowanie uczniów o działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Do obowiązków RSK należy:

 1. uczestnictwo w pracach RSK i realizacja celów Rady Samorządu Uczniowskiego;

 2. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Samorządu Uczniowskiego;

 3. współpraca z zarządem Samorządu Uczniowskiego i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;

 4. opiniowanie planu działań i inicjatyw Samorządu Uczniowskiego;

 5. zgłaszanie propozycji, wniosków do działań RSU.


Rozdział 5

Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego

§6


Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Dyrekcji , Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;

 2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

 3. Prawo do opiniowania organizacji Szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć;

 4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

 5. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 6. Prawo do samodzielnego lub w porozumieniu z opiekunem szkolnej gazetki redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 7. Prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych;

 8. Prawo do opracowywania, uchwalania i nowelizacji ordynacji wyborczej do RSU i regulaminu samorządu;

 9. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Opiekun RSU jest jednocześnie rzecznikiem praw uczniowskich

 10. Prawo do odwołania RSU, zmiany opiekuna RSU.

 11. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Może ze swojego składu wybrać radę wolontariatu.

§7

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

 1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

 2. Koordynowanie, inicjowanie, organizowanie działań uczniowskich;

 3. Opracowanie rocznego Planu Pracy RSU;

 4. Organizowanie i rozstrzyganie konkursu „Klasa Roku”;

 5. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;

 6. Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i sugestii RSU;

 7. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym zainteresowań uczniów, poprzez organizowanie ciekawych zajęć kulturalno- oświatowych i rekreacyjnych;

 8. Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 9. Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

 10. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

 11. Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach;

 12. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

 13. Opiniowanie kandydatur do odznak „ Zasłużony dla Szkoły” i „ Medal Sportowca”;

 14. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, przeciwdziałanie uzależnieniom;

 15. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności , wulgarności , przemocy oraz szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

 16. Troska o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

 17. Dbanie o piękno mowy ojczystej;

 18. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność Szkolnego Koła Caritas;

 19. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu RSU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§8

Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i opinii RSU.


Rozdział 6

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

§9


1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok..

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów w wyborach do RSU.

2. Wybory do RSU odbywają się zgodnie z terminarzem zawartym w Ordynacji Wyborczej.

3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III- VII.


4. Głosowania do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdej klasie przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania uczniów,

5. Głosowanie jest:

1) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

2) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

3) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

4) tajne (głosujący pozostaje anonimowy)

6. Każda klasa wybiera swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego - 1 lub 2 łączników.


Rozdział 7

Dokumentacja Rady Samorządu Uczniowskiego

§10


1. Rada Samorządu Uczniowskiego posiada:

1) Regulamin RSU;

2) Plan pracy RSU;

3) Sprawozdanie z pracy RSU.Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§11


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego.Plan Pracy Rady Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2017/2018 1. Działalność sprawozdawczo- informacyjna
ZADANIA


TERMIN


WYKONAWCA


ODPOW.


UWAGI

Zebranie organizacyjne RSU, podział kompetencji (sekcje: ds. kontroli, organizacji imprez, przeprowadzania akcji charytatywnych, gazetki ), omówienie zasad działalności Rady.

Wrzesień

RSU

Opiekun RSU


Opracowanie planu pracy RSU, organizacja konkursów, ogłoszenie „Szczęśliwego Numerka”, prezentacja ustaleń RSU z Radą Pedagogiczną.

Wrzesień, na bieżąco

RSU

Prezydium RSU, Opiekun


Aktywizowanie zespołów klasowych do pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Cały rok

Łącznicy klasowi

Przew. RSU


Prowadzenie bieżącej informacji o sprawach i zamierzeniach RSU przez gazetkę ścienną, za pośrednictwem łączników klasowych.

Prowadzenie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką.

Aktualizacja informacji o działalności RSU na stronie internetowej Szkoły.

Cały rok

Zastępcy Przew. RSU, łącznicy

Prezydium RSU


Zebrania RSU w pełnym składzie oraz spotkania poszczególnych sekcji.

Cały rok

RSU

Prezydium RSU, Opiekun

 1. Zadania na rzecz szkoły, grupy wiekowej, klasy


ZADANIA


TERMIN


WYKONAWCA


ODPOW.


UWAGI

Zapoznanie z Regulaminem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Regulaminem dyżurnych klasowych

Wrzesień

RSU, RSK

Opiekun, Łącznicy


Omówienie regulaminów rywalizacji o miano “Klasy Roku”, “Zasłużony dla Szkoły”.

Wrzesień

RSU, RSK

Opiekun, Łącznicy


Przeprowadzanie kontroli i oceny estetyki sal lekcyjnych, ocena gazetek okolicznościowych klas

Wrzesień

Styczeń

wg harmonogramu kalendarza szkolnego

Sekcja RSU

Opiekun RSU


Reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach

Cały rok

RSU

Prezydium RSU


Reprezentowanie interesów młodzieży w oparciu o Kodeks Ucznia i Regulamin Szkoły

Cały rok

RSU

Prezydium RSU


Rozstrzygnięcie konkursu o miano Klasy Roku (podsumowanie konkursu po I półroczu)

Styczeń

Czerwiec

RSU, RSK, Wychowawcy

Opiekun RSU


Wybory nowego przewodniczącego RSU

Maj/Czerwiec 2018

RSU, Szkolna Komisja Wyborcza

Prezydium RSU


Zgłaszanie kandydatów do odznak Zasłużony dla Szkoły, rozpatrywanie wniosków

Czerwiec

RSU, RSK

RSU, RSK, Koła, Sekcje


Organizacja pomocy koleżeńskiej

Cały rok

RSU

Opiekun

III. Praca społeczno - użyteczna


Praca społeczna na rzecz klasy

Cały rok

RSK

RSK, Wych. Klas


Dekorowanie szkoły z okazji świąt, opieka nad grobami nauczycieli

Zgodnie z planem świąt i uroczystości

RSK

RSU, RSK,


Promocja działań charytatywnych (zbiórki żywności, rozprowadzanie kartek świątecznych przy współpracy z organizacją charytatywną Sursum Corda, akcja Góra Grosza), współpraca ze szkolnym kołem CARITAS

Cały rok

RSU

RSU, Pedagog Szkolny, Opiekun Koła CARITAS


Zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek

Cały rok

RSU

Opiekun RSU


IV. Organizacja czasu wolnego


Życzenia noworoczne, świąteczne dla instytucji wspierających Szkołę

Grudzień, Kwiecień

RSU

Opiekun RSU


Współpraca z gazetką szkolną “Nasz Świat”

Cały rok

RSU, Redakcja „NŚ”

Opiekuno-

wie


Organizacja szkolnych imprez kulturalnych, organizacja “Kolorowych Piątków”

Cały rok, wg harmonogramu szkolnego kalendarza

RSU

Opiekun RSU


Obchody różnych uroczystości

Cały rok, wg harmonogramu szkolnego kalendarza

RSU

Opiekun RSU, Przew. RSU


Organizacja dyskotek

Październik, Kwiecień

RSU

Opiekun RSU
Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego:

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie monitorowany w toku jego realizacji.

Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach