Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ

AAA

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W ANDRYCHOWIE

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Program został opracowany na podstawie aktów prawnych:


Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia n1997r.

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ z 20 listopada 1989r

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Rozporządzenie MEN z dn.18.08.2015 / w sprawie zakresu i form prowadzenia w placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii .Nowelizacja w/w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2018.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.oraz

Statutu Szkoły.

Wyników ewaluacji wewnątrzszkolnej i aktualnych czynników chroniących i czynników ryzyka /załącznik nr 1/

Wniosków Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z kontroli wewnętrznej.

Oceny sytuacji wychowawczej szkoły dokonywanej dwa razy w roku przez pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

Ogólna idea działań wychowawczych w szkole zawarta w rozporządzeniu MEN

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika

w Andrychowie są spójne ze Statutem Szkoły.

Szkoła, realizując zadania wychowawcze, opiera się na założeniu, że wychowanie jest rolą rodziny i Szkoły.

Szkoła kieruje się wolą rodziny i uwzględnia w wychowaniu priorytety edukacyjne państwa.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej, rodziców oraz instytucji

lokalnych wspierających proces wychowawczy.
Model absolwenta:


 • odznacza się wysoką kulturą osobistą,

 • działa w oparciu o obowiązujące normy społeczne,

 • ma wykształcone poczucie własnej wartości: zna swoje zasoby intelektualne, potrafi określić swoje pozytywne cechy,

 • docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka i charakteryzuje go ciekawość poznawcza, potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce

 • wie, jak należy dbać o swoje zdrowie i wykazuje troskę o nie,

 • posiada stosowny do swoich możliwości, bogaty zasób słownictwa w języku polskim, komunikuje się w języku obcym,

 • potrafi poruszać się w świecie multimedialnym oraz wykorzystuje tę umiejętność do świadomego pogłębiania wiedzy,

 • nawiązuje dobre relacje z innymi oraz współdziała podczas pracy zespołowej w oparciu o szacunek do siebie i innych,

 • potrafi współdziałać z niepełnosprawnymi rówieśnikami i rozumie ich problem,

 • szanuje własną ojczyznę, zna ogólną historię dziejów własnego narodu, jego kulturę i tradycję.
CELE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ

Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze :

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH


 1. Rozwój intelektualny ucznia

 2. Rozwój emocjonalny ucznia

 3. Rozwój społeczny ucznia

 1. funkcjonowanie w klasie

 2. funkcjonowanie w społeczeństwie

 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 2. Życie w rodzinie

 3. Rozwój zdrowotny ucznia

 4. BezpieczeństwoDziałalność wychowawcza obejmuje :


- współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów

z nauczycielami, nauczycieli z rodzicami lub opiekunami;

- doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców klas w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami

oraz ich rodzicami lub opiekunami a także warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

- rozwijanie i wspieranie różnych form działalności wolontariatu;

- wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.Sposoby ewaluacji :


1/ Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej.

2 /Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z planem ewaluacji na dany rok szkolny.

3/ Badanie samopoczucia społeczności szkolnej i przeprowadzenie innych badań w ramach realizowanych Programów Zdrowotnych.

4/ Prowadzenie badań wśród uczniów klas starszych, dotyczących zagrożeniem uzależnieniami / papierosy, alkohol,narkotyki, dopalacze,

napoje energetyzujące/ co roku do 30 września/ .

5/ Prowadzenie badań wśród uczniów klas starszych i młodszych badań na temat bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów .

6/ Opracowywanie programów pomocy dla uczniów z ryzykownymi zachowaniami przez Zespoły Wychowawcze.

7 /Analiza zachowań uczniów i podsumowanie w postaci ocen z zachowania.

8/ Analiza sytuacji wychowawczej przedstawiana przez Pedagoga i Psychologa na Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu.

9/ Opracowanie czynników chroniących i czynników ryzyka .


Program Wychowawczo -Profilaktyczny dla klas I-III

Cele wychowawcze

i profilaktyczne

Zadania

Sposoby realizacji

terminy realizacji

Realizatorzy zadań

Kształtowanie postaw

ucznia sprzyjających budowaniu dobrych relacji społecznych


Otoczenie opieką wszystkich uczniów szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych.

Udzielanie uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia.


cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Wpajanie systemu wartości, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych.

Poznawanie i ocenianie postępowania bohaterów utworów literackich, filmów

edukacyjnych i spektakli teatralnych.

Opracowywanie klasowych kodeksów zachowania .


cały rok

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciele świetlicy nauczyciele

Wzmacnianie więzi

z rówieśnikami w szkole i integracja zespołów klasowych oraz rodzinnych

Organizowanie wycieczek i imprez integracyjnych, działalność drużyn zuchowych, udział w grupach rozwijających zainteresowanie.

Imprezy na Dzień Matki i Ojca

Zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zespół ds. wolontariatu

Edukacja zdrowotna

Przekazywanie wiedzy o zdrowiu, uczenie zasad zdrowego odżywiania.

Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i dbania o swoje zdrowie.

Realizacji Podstawy Programowej

Realizacja lekcji Przygotowanie do życia w rodzinie

„Szkoła Promująca Zdrowie”

„Zdrowo jem, więcej wiem”

cały rok szkolny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, trenerzy, realizatorzy projektów


Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów i wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego


Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

Realizacja Programów i Projektów propagujących aktywność fizyczną :

“Już Pływam”

“Jeżdżę z głową”

“Dzień Sportu”

“Szkolna Paraolimpiada

zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, trenerzy, realizatorzy projektów

Zdrowe odżywianie uczniów

Obiady zgodne z regułami zdrowego odżywiania.
Programy: „Owoce w szkole” „Mleko w szkole”
Podnoszenie jakości zaopatrzenie sklepiku szkolnego.

cały rok szkolny


Dyrektor szkoły

Rozwój intelektualny uczniów.

Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy

Prowadzenie zajęć

edukacyjnych

w sposób rozwijający ciekawość dzieci w tym :

wykorzystywanie multimediów,

wykorzystanie metod aktywizujących i praca metodą projektu.

cały rok szkolny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciele świetlicy,

nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne,

realizatorzy programów, nauczyciel biblioteki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor szkoły, wychowawcy klas,

psycholog, pedagog


Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Praca z uczniem zdolnym,

przygotowywanie uczniów do konkursów.
Lekcje szachowe

cały rok szkolny

Nauczyciele, trenerzy,katecheci i inni specjaliści

Podnoszenie umiejętności matematycznych w zakresie logiki, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Program unijny “Akcja Edukacyjna”

cały rok szkolny

Nauczyciele, trenerzy,katecheci i inni specjaliści

Wdrażanie do czytelnictwa

Pasowanie na czytelnika, spotkania autorskie,

Maraton czytania książek.

cały rok szkolny

nauczyciel biblioteki

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Rozwijanie szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego

Kształtowanie postawy człowieka kulturalnego

Systematyczne przypominanie o kulturalnym zachowanie w życiu codziennym i w trakcie uroczystych wydarzeń.

cały rok szkolny

wszyscy pracownicy szkoły

Wdrażanie do uczestnictwa

w kulturze

Realizacja podstawy programowej. Zajęcia, wycieczki służące poznawaniu przez uczniów wybranych dzieł sztuki, zabytków własnego regionu i tradycji ze swojego kręgu kulturowego.

Organizowanie wyjazdów do teatru, wyjść na spektakle teatralne i muzyczne w MDK.

cały rok szkolny

nauczyciele, katecheci, nauczyciele świetlicy, nauczyciele zajęć pozalekcyjnych

Wdrażanie do własnej aktywności twórczej

Prowadzenie działalności artystycznej w kołach zainteresowań

i organizowanie imprez umożliwiających uczniom prezentację swoich osiągnięć

artystycznych z różnych dziedzin

zgodnie z planem pracy szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej

Organizacja szkolnych apeli i uroczystości patriotycznych.

Tematyczne zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne.

Udział w Konkursach Pieśni Patriotycznych i lokalnych uroczystościach.

Kontynuowanie tradycji. “Pocztu Sztandarowego”

Realizacja Programu “100 rocznica odzyskania niepodległości”


zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych

nauczyciele odpowiedzialni

za organizację uroczystości.

Kształtowanie szacunku do własnej religii i tradycji z niej wynikających

Prowadzenie lekcji religii zgodnie z wyborem rodziców ucznia

cały rok

katecheci

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do różnych kultur i religii

Prowadzenie zajęć o tolerancji, prezentowanie filmów edukacyjnych.

zgodnie z programem

Wychowawcy,

nauczyciele,

nauczyciele świetlicy, katecheci, wszyscy pracownicy szkoły

Zapobieganie dyskryminacji ze względu na cechy osobowości, kolor skóry, przynależność narodową, religijną i kulturową

Reagowanie nauczycieli na przejawy dyskryminacji poprzez rozmowy z dziećmi, z rodzicami.

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Uruchamianie procedur prawnych w razie potrzeb.

stosownie do potrzeb

wszyscy pracownicy szkoły

Kształtowanie ekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego

Zajęcia o ochronie środowiska i podstawowych zasadach ekologii, podstawowe pojęcia ekologiczne.

Realizacja programów, akcji i projektów ekologicznych:

„Segreguj śmieci”

„Sprzątanie świata”

„Czysta planeta”

zgodnie z programem

i planem działań szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i realizatorzy programów


Przygotowanie ucznia do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

Podnoszenie standardów związanych z bezpieczeństwem w szkole.

Zapoznanie uczniów
z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w Szkole, planem ewakuacji w razie zagrożenia oraz kryteriami ocen z zachowania.

wrzesień, październik

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Realizatorzy programów o bezpieczeństwie,

Straż Miejska

Obniżenie poziomu hałasu w Szkole

Monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw i imprez szkolnych

Korzystanie uczniów podczas długich przerw z terenu przyszkolnego(w okresie letnim).

Realizacja programu “Stop hałasowi”

Reagowanie na niewłaściwe zachowanie na szkolnym korytarzu, w szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym.

cały rok


nauczyciele dyżurujący, wychowawcy

Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Przygotowanie ucznia do bezpiecznego wykorzystania mediów.
Wdrażanie do odpowiedzialności za życie innych.

Realizacja podstawy programowej,

Realizacja programów i zajęć: „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Sieciaki.pl” oraz „Ratujmy i uczmy ratować”

zgodnie

z harmonogramem

programów

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

nauczyciele informatyki

Wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego i społecznego.
Współpraca z rodzicami

i innymi instytucjami.

Pomoc specjalistów, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna

w oparciu o rozpoznanie dokonane w szkole lub zalecenia zawarte w diagnozach specjalistów / opiniach psychologicznych orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. Organizowanie wsparcia materialnego, w możliwości szkoły.


Szkolne i klasowe zebrania rodziców, dzień otwarty dla rodziców, spotkania edukacyjne dla rodziców, realizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej,

współpraca z PPP, OPS,, Sądem Rodzinnym, oraz parafią św. Stanisława i innymi sponsorami.

cały rok

nauczyciele pracujący
w zespołach wychowawczych dyrekcja, psycholog, pedagog, specjaliści.Program Wychowawczo-profilaktyczny dla klas IV-VIII

Cele wychowawcze

i profilaktyka

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy realizacji

Realizatorzy

Kształtowanie postaw ucznia sprzyjających budowaniu dobrych relacji społecznych

Otoczenie opieką wszystkich uczniów szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych

Udzielanie uczniom niezbędnej pomocy

i wsparcia, szczególnie uczniom klas czwartych, oraz wszystkim uczniom niepełnosprawnych

cały rok

wszyscy pracownicy

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

wpajanie systemu wartości, oraz wdrażanie do przestrzegania norm społecznych.

Lekcje wychowawcze dotyczące właściwej komunikacji, asertywności, współdziałania, wyrażania swoich emocji

i potrzeb. Zapoznawanie uczniów ze statutem szkoły, regulaminami i procedurami związanymi z ich funkcjonowaniem w szkole.

Opracowywanie klasowych kodeksów zachowania .

Zgodnie z planem wychowawczym klasy

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne, psycholog, pedagog

Wzmacnianie więzi

z rówieśnikami w szkole i integracja zespołów klasowych


Organizowanie zajęć integrujących zespoły klasowe

wycieczek i imprez integracyjnych , działalność drużyn harcerskich, udział w grupach rozwijających zainteresowanie.

Realizacja programu „Puzzle klasowe”

Zgodnie z planem wychowawczym klasy

wychowawcy klas

Rozwijanie samorządności, wdrażanie do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.

Pełnienie dyżurów i funkcji klasowych. Wyznaczanie zadań z obszaru pomocy koleżeńskiej.

Działalność Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z harmonogramem SU

Wychowawcy i opiekun SU

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej.

Budowanie postaw altruistycznych.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasach. Działalność szkolnego koła Caritas. Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących, poznawanie uczniów z ideami tych akcji, zachęcanie uczniów do udziału w nich.

cały rok / zgodnie
z potrzebami

Opiekunowie wolontariatu

Edukacja zdrowotna i wychowanie prozdrowotne

Przekazywanie wiedzy o zdrowiu, uczenie zasad zdrowego odżywiania. wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i dbania o swoje zdrowie.

Wprowadzanie w tajniki wiedzy o dojrzewaniu.


Realizacja lekcji wychowawczych o stosownej tematyce.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie
Realizacja programów promujących zdrowy styl życia”

cały rok

Wychowawcy, realizatorzy programu zajęć PŻW, pielęgniarka

Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów i wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Realizacja zajęć wychowania fizycznego. Realizacja Programów i projektów propagujących aktywność fizyczną: „Już Pływam”, „Jeżdżę z głową”, „Dzień Sportu”, „Szkolna Paraolimpiada”.

Autorskie programy sportowe.

zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele wychowania fizycznego i realizatorzy projektów.

Zdrowe odżywianie uczniów

Obiady zgodne z regułami zdrowego odżywiania.
Programy: „Owoce w szkole” „Mleko w szkole”
Podnoszenie jakości zaopatrzenie sklepiku szkolnego.

cały rok szkolny


Dyrektor szkoły

Profilaktyka uzależnień

Realizacja lekcji przyrody

Realizacja lekcji wychowawczych o szkodliwości substancji takich jak nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki w oparciu o programy profilaktyczne,

Realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez OPS

Badanie stopnia zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych Opracowywanie czynników chroniących i czynników ryzyka

Zgodnie z planami wychowawczymi i programem szkolnym

Nauczyciele przyrody, wychowawcy, pedagog, psycholog.

Rozwój intelektualny uczniów


Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy


Prowadzenie zajęć edukacyjnych

w sposób rozwijający ciekawość dzieci w tym :

Wykorzystywanie multimediów.

W wykorzystanie metod aktywizujących i praca metodą projektu.

Ocenianie motywujące ucznia

Stosowanie WZO

cały rok szkolny


Nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia

pozalekcyjne


Rozwijanie talentów zainteresowań uczniów.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Praca z uczniem zdolnym,

przygotowywanie uczniów do konkursów.

cały rok szkolny


Nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia

pozalekcyjne.

Podnoszenie umiejętności matematycznych w zakresie logiki, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Podnoszenie kompetencji.

Realizacja podstawy programowej z przedmiotów ścisłych. Realizacja programu unijnego.


cały rok szkolny

Realizatorzy programu.

Wdrażanie do czytelnictwa

Bogata oferta biblioteczna. Plan pracy biblioteki szkolnej.


cały rok szkolny

Nauczyciele biblioteki i wszyscy nauczyciele.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego

Kształtowanie postawy człowieka kulturalnego

Systematyczne przypominanie o kulturalnym zachowanie w życiu codziennym i w trakcie uroczystych wydarzeń.

cały rok szkolny

wszyscy pracownicy szkoły

Wdrażanie do uczestnictwa

w kulturze

Realizacja podstawy programowej. Zajęcia, wycieczki służące poznawaniu przez uczniów wybranych dzieł sztuki, zabytków własnego regionu i tradycji ze swojego kręgu kulturowego.

Organizowanie wyjazdów do teatru, wyjść na spektakle teatralne i muzyczne w MDK.

cały rok szkolny

nauczyciele, katecheci, nauczyciele świetlicy, nauczyciele zajęć pozalekcyjnych

Wdrażanie do własnej aktywności twórczej

Prowadzenie działalności artystycznej w kołach zainteresowań

i organizowanie imprez umożliwiających uczniom prezentację swoich osiągnięć

artystycznych z różnych dziedzin

zgodnie z planem pracy szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej

Organizacja szkolnych apeli i uroczystości patriotycznych.

Tematyczne zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne.

Udział w Konkursach Pieśni Patriotycznych i lokalnych uroczystościach.

Kontynuowanie tradycji “Pocztu Sztandarowego”.

Realizacja Programu “100 rocznica odzyskania niepodległości”

zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych


Kształtowanie szacunku do własnej religii i tradycji z niej wynikających

Prowadzenie lekcji religii zgodnie z wyborem rodziców ucznia

cały rok

katecheci

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do różnych kultur i religii

Prowadzenie zajęć o tolerancji, prezentowanie filmów edukacyjnych.

zgodnie z programem

Wychowawcy,

nauczyciele,

nauczyciele świetlicy, katecheci, wszyscy pracownicy szkoły

Zapobieganie dyskryminacji ze względu na cechy osobowości, kolor skóry, przynależność narodową, religijną i kulturową

Reagowanie nauczycieli na przejawy dyskryminacji poprzez rozmowy z dziećmi, z rodzicami.

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Uruchamianie procedur prawnych w razie potrzeb.

stosownie do potrzeb

wszyscy pracownicy szkoły

Kształtowanie ekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego

Zajęcia o ochronie środowiska i podstawowych zasadach ekologii, podstawowe pojęcia ekologiczne.

Realizacja programów, akcji i projektów ekologicznych:

„Segreguj śmieci”

„Sprzątanie świata”

„Czysta planeta”

zgodnie z programem

i planem działań szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i realizatorzy programów


Przygotowanie ucznia do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

Podnoszenie standardów związanych z bezpieczeństwem w szkole.

Zapoznanie uczniów
z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w Szkole, planem ewakuacji w razie zagrożenia oraz kryteriami ocen z zachowania

wrzesień, październik

nauczyciele, wychowawcy

Realizatorzy programów o bezpieczeństwie,

Straż Miejska

Obniżenie poziomu hałasu w Szkole

Monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw i imprez szkolnych

Korzystanie uczniów podczas długich przerw z terenu przyszkolnego(w okresie letnim).

Realizacja programu “Stop hałasowi” lub kontynuowanie “sali ciszy“

Reagowanie na niewłaściwe zachowanie na szkolnym korytarzu, w szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym.

Stosowanie procedur szkolnych.

cały rok

koordynator programu

Szkoła Promująca Zdrowie,

nauczyciele dyżurujący, wychowawcy

Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Przygotowanie ucznia do bezpiecznego wykorzystania mediów.
Wdrażanie do odpowiedzialności za życie innych.

Realizacja zajęć dla uczniów - “Moje ciało pod moją ochroną “

Realizacja podstawy programowej,

Realizacja programów i zajęć: „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Sieciaki.pl” oraz „Ratujmy i uczmy ratować”

Informowanie rodziców o zachowaniach problemowych uczniów.

zgodnie

z harmonogramem

programów

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

nauczyciele informatyki

Wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego

i społecznego.
Współpraca z rodzicami

i innymi instytucjami.

Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.

Podnoszenie kompetencji

wychowawczych rodziców.

Pomoc specjalistów, pomoc psychologiczno-

-- pedagogiczna

w oparciu o rozpoznanie dokonane w szkole lub zalecenia zawarte w diagnozach specjalistów / opinie psychologiczno-

pedagogiczne, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. Organizowanie wsparcia materialnego, w możliwości szkoły.


Warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców.

Zakładka na stronie szkoły :

“Wychowanie”

Stosowanie procedur szkolnych.

Szkolne

i klasowe zebrania rodziców, dzień otwarty dla rodziców, spotkania edukacyjne dla rodziców, realizacja pomocy psychologiczno

pedagogicznej,

współpraca z PPP, OPS, , Sądem Rodzinnym, oraz parafią św. Stanisława

i innymi sponsorami.

cały rok

nauczyciele pracujący
w zespołach wychowawczych dyrekcja, psycholog, pedagog, specjaliści.Załącznik do Programu :

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka opracowane na podstawie ewaluacji dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie .


Inne programy i plany pracy skorelowane i spójne z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym :


1. Plany pracy wychowawczej klas na rok szkolny 2018/2019

2. Program Wychowawczy Biblioteki Szkolnej

3. Plan Pracy Świetlicy na rok 2018/2019

4. Plan Pracy Szkoły na rok 2018/2019.