Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
niepodległa obrazek
kreska dla niepodległej
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ

AAA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ANDRYCHOWIE


OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018Program został opracowany na podstawie aktów prawnych:


Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia z 1997r.

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ z 20 listopada 1989 r.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie MEN z dn.18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w placówkach systemu oświaty

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii .

Statut Szkoły


Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany w oparciu o:


1) wnioski i wynikające z nadzoru pedagogicznego pracy Szkoły;


2) rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w ubiegłym roku szkolnym;


3) wyniki badań prowadzone w ramach realizowanych programów;


4) wnioski wynikające z bieżącej analizy zachowań uczniów dokonywanej podczas spotkań zespołu wychowawczego;


5) analizę sytuacji wychowawczej przedstawioną przez Pedagoga i Psychologa na Radzie Pedagogicznej.PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA


Wstęp :


Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Andrychowie są spójne ze Statutem Szkoły.

Szkoła, realizując zadania wychowawcze, opiera się na założeniu, że wychowanie jest rolą rodziny i Szkoły.

Szkoła kieruje się wolą rodziny i uwzględnia w wychowaniu priorytety edukacyjne państwa.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej, rodziców oraz instytucji

lokalnych wspierających proces wychowawczy.Cele działalności wychowawczej:


Cel nadrzędny: Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Cele ogólne:


Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:


1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu

życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu

zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do

świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;


3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;


4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


Model absolwenta:


 • odznacza się wysoką kulturą osobistą;

 • działa w oparciu o obowiązujące normy społeczne;

 • ma wykształcone poczucie własnej wartości: zna swoje zasoby intelektualne, potrafi określić swoje pozytywne cechy;

 • docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka i charakteryzuje go ciekawość poznawcza, potrafi stosować poznaną wiedzę w praktyce;

 • wie, jak należy dbać o swoje zdrowie i wykazuje troskę o nie;

 • posiada stosowny do swoich możliwości, bogaty zasób słownictwa w języku polskim, komunikuje się w języku obcym;

 • potrafi poruszać się w świecie multimedialnym oraz wykorzystuje tę umiejętność do świadomego pogłębiania wiedzy;

 • nawiązuje dobre relacje z innymi oraz współdziała podczas pracy zespołowej w oparciu o szacunek do siebie i innych;

 • potrafi współdziałać z niepełnosprawnymi rówieśnikami i rozumie ich problemy;

 • szanuje własną ojczyznę, zna ogólną historię dziejów własnego narodu, jego kulturę i tradycję.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:


1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;


2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;


3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze Szkołą oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w Szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów

z nauczycielami, nauczycieli z rodzicami lub opiekunami;


5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców klas w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami

oraz ich rodzicami lub opiekunami a także warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;


6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;


7) rozwijanie i wspieranie różnych form działalności wolontariatu;


8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH


 1. Rozwój intelektualny ucznia.

 2. Rozwój emocjonalny ucznia.

 3. Rozwój społeczny ucznia:

 1. funkcjonowanie w klasie;

 2. funkcjonowanie w społeczeństwie.

 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

 2. Życie w rodzinie.

 3. Rozwój zdrowotny ucznia.

 4. Bezpieczeństwo.Program Wychowawczo - Profilaktyczny dla klas I - III


Cele wychowawcze

i profilaktyczne

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy realizacji

Realizatorzy zadań

Kształtowanie postaw

ucznia sprzyjających budowaniu dobrych relacji społecznych.


Otoczenie opieką wszystkich uczniów szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych.

Udzielanie uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia.


cały rok

Wszyscy pracownicy Szkoły

Wpajanie systemu wartości, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych.

Poznawanie i ocenianie postępowania bohaterów utworów literackich, filmów

edukacyjnych i spektakli teatralnych.

Opracowywanie klasowych kodeksów zachowania.


cały rok

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciele świetlicy nauczyciele

Wzmacnianie więzi

z rówieśnikami w szkole i integracja zespołów klasowych oraz rodzinnych.

Organizowanie wycieczek

i imprez integracyjnych, działalność drużyn zuchowych, udział w grupach rozwijających zainteresowania.

Imprezy na Dzień Matki i Ojca, Babci i Dziadka.

Zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wolontariat, kadra harcerska

Edukacja zdrowotna.

Przekazywanie wiedzy o zdrowiu, uczenie zasad zdrowego odżywiania.

Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i dbania o swoje zdrowie.

Realizacja Podstawy Programowej, programów:

„Szkoła Promująca Zdrowie”

„Zdrowo jem, więcej wiem”

cały rok szkolny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pielęgniarka, realizatorzy programów o zdrowiu


Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów i wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.


Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

Realizacja programów i projektów propagujących aktywność fizyczną:

“Już Pływam”

“Jeżdżę z głową”

“Dzień Sportu”

“Szkolna Paraolimpiada”

zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, trenerzy, realizatorzy projektów

Zdrowe odżywianie uczniów.

Obiady zgodne z regułami zdrowego odżywiania.
Programy: „Owoce w szkole” „Mleko w szkole”.
Podnoszenie jakości zaopatrzenia sklepiku szkolnego.

cały rok szkolny


Dyrektor Szkoły

Rozwój intelektualny uczniów.

Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych

w sposób rozwijający ciekawość dzieci, w tym:

wykorzystywanie multimediów,

wykorzystanie metod aktywizujących i praca metodą projektu.

cały rok szkolny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciele świetlicy,

nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne,

realizatorzy programów, nauczyciel biblioteki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas,

Psycholog, PedagogRozwijanie talentów

i zainteresowań uczniów.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Praca z uczniem zdolnym,

przygotowywanie uczniów do konkursów.
Edukacja poprzez szachy.

cały rok szkolny

nauczyciele prowadzący

zajęcia pozalekcyjne, instruktorzy

Podnoszenie umiejętności matematycznych w zakresie logiki, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Program unijny “Akcja Edukacyjna”.

cały rok szkolny

realizatorzy programu

Wdrażanie do czytelnictwa.

Pasowanie na czytelnika, spotkania autorskie,

Maraton czytania książek.

Oferta dla czytelnika na stronie internetowej Szkoły.

cały rok szkolny

nauczyciel biblioteki

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Rozwijanie szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Kształtowanie postawy człowieka kulturalnego.

Systematyczne przypominanie o kulturalnym zachowaniu w życiu codziennym i w trakcie uroczystych wydarzeń.

cały rok szkolny

wszyscy pracownicy Szkoły

Wdrażanie do uczestnictwa

w kulturze.

Realizacja podstawy programowej. Zajęcia, wycieczki służące poznawaniu przez uczniów wybranych dzieł sztuki, zabytków własnego regionu i tradycji ze swojego kręgu kulturowego.

Organizowanie wyjazdów do teatru, wyjść na spektakle teatralne i muzyczne w MDK.

cały rok szkolny

nauczyciele,

katecheci,

nauczyciele świetlicy,

nauczyciele zajęć pozalekcyjnych

Wdrażanie do własnej aktywności twórczej.

Prowadzenie działalności artystycznej w kołach zainteresowań

i organizowanie imprez umożliwiających uczniom prezentację swoich osiągnięć

artystycznych z różnych dziedzin.

zgodnie z Planem Pracy Szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Organizacja szkolnych apeli

i uroczystości patriotycznych.

Tematyczne zajęcia plastyczne, muzyczne

i teatralne.Nauka hymnu państwowego i hymnu szkolnego.

Udział w Konkursach Pieśni Patriotycznych i lokalnych uroczystościach.


zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych

nauczyciele zgodnie

z przyznanymi w Planie

Pracy Szkoły zadaniami

Kształtowanie szacunku do własnej religii i tradycji z niej wynikających.

Prowadzenie lekcji religii zgodnie z wyborem rodziców ucznia.

cały rok

katecheci

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do różnych kultur i religii.

Prowadzenie zajęć o tolerancji, prezentowanie filmów edukacyjnych.

zgodnie z programem

Wychowawcy,

nauczyciele,

nauczyciele świetlicy, katecheci, wszyscy pracownicy Szkoły

Zapobieganie dyskryminacji ze względu na cechy osobowości, kolor skóry, przynależność narodową, religijną i kulturową.

Reagowanie nauczycieli na przejawy dyskryminacji poprzez rozmowy z dziećmi, z rodzicami.

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych.


stosownie do potrzeb

wszyscy pracownicy Szkoły

Kształtowanie ekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego.

Zajęcia o ochronie środowiska i podstawowych zasadach ekologii, podstawowe pojęcia ekologiczne.

Realizacja programów, akcji i projektów ekologicznych:

„Segreguj śmieci”

„Sprzątanie świata”

„Czysta planeta”


zgodnie z programem

i planem działań Szkoły

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

i realizatorzy programów


Przygotowanie ucznia do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

Podnoszenie standardów związanych z bezpieczeństwem w Szkole.

Zapoznanie uczniów
z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w Szkole, planem ewakuacji w razie zagrożenia oraz kryteriami ocen zachowania.


wrzesień, październik

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej


Obniżenie poziomu hałasu w Szkole.

Monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

Korzystanie uczniów podczas długich przerw z terenu przyszkolnego (w okresie letnim).

Realizacja programu “Stop hałasowi”.

Reagowanie na niewłaściwe zachowanie na szkolnym korytarzu, w szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym.

cały rok

koordynator programu

“Szkoła Promująca Zdrowie”,

nauczyciele dyżurujący, wychowawcy

Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Przygotowanie ucznia do bezpiecznego wykorzystania mediów.
Wdrażanie do odpowiedzialności za życie innych.

Realizacja podstawy programowej,

Realizacja programów i zajęć: „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Sieciaki.pl” oraz „Ratujmy i uczmy ratować”.

zgodnie

z harmonogramem

programów

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

realizatorzy programów

o bezpieczeństwie,

Straż Miejska


Wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego i społecznego.
Współpraca z rodzicami

i innymi instytucjami.

Pomoc specjalistów, organizacja pomocy psych.pedagogicznej

w oparciu o rozpoznanie dokonane w Szkole lub zalecenia zawarte w diagnozach specjalistów / opinie psych.-pedag., orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. Organizowanie wsparcia materialnego, w miarę możliwości Szkoły.


Szkolne i klasowe zebrania rodziców, spotkania edukacyjne dla rodziców, realizacja pomocy psycholog. -pedagogicznej

współpraca z PPP, OPS, OWR, Sądem Rodzinnym, oraz parafią św. Stanisława i innymi sponsorami.

cały rok

nauczyciele pracujący
w zespołach wychowawczych, Dyrektor, Psycholog, Pedagog, specjaliści
Program Wychowawczo - Profilaktyczny dla klas IV - VIII

Cele wychowawcze

i profilaktyka

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy realizacji

Realizatorzy

Kształtowanie postaw ucznia sprzyjających budowaniu dobrych relacji społecznych.

Otoczenie opieką wszystkich uczniów szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych.

Udzielanie uczniom niezbędnej pomocy

i wsparcia, szczególnie uczniom klas czwartych oraz wszystkim uczniom niepełnosprawnych.

cały rok

wszyscy pracownicy

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej,

wpajanie systemu wartości oraz wdrażanie do przestrzegania norm społecznych.

Lekcje wychowawcze dotyczące właściwej komunikacji, asertywności, współdziałania, wyrażania swoich emocji

i potrzeb. Zapoznawanie uczniów ze Statutem Szkoły, regulaminami i procedurami związanymi z ich funkcjonowaniem w Szkole.

Opracowywanie klasowych kodeksów zachowania.

Zgodnie z planem wychowawczym klasy

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne, Psycholog, Pedagog

Wzmacnianie więzi

z rówieśnikami w Szkole i integracja zespołów klasowych.


Organizowanie zajęć integrujących zespoły klasowe,

wycieczek i imprez integracyjnych, działalność drużyn harcerskich, udział w grupach rozwijających zainteresowania.

Realizacja programu „Puzzle klasowe”.

Zgodnie z planem wychowawczym klasy

wychowawcy klas

Rozwijanie samorządności, wdrażanie do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.

Pełnienie dyżurów i funkcji klasowych. Wyznaczanie zadań z obszaru pomocy koleżeńskiej.

Działalność Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z harmonogramem SU

Wychowawcy i Opiekun SU

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej.

Budowanie postaw altruistycznych.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasach. Działalność Szkolnego Koła Caritas. Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących, poznawanie uczniów z ideami tych akcji, zachęcanie uczniów do udziału w nich.

cały rok / zgodnie
z potrzebami

Opiekunowie wolontariatu

Edukacja zdrowotna i wychowanie prozdrowotne.

Przekazywanie wiedzy o zdrowiu, uczenie zasad zdrowego odżywiania. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i dbania o swoje zdrowie.

Realizacja lekcji wychowawczych o stosownej tematyce.
Realizacja Programów: „Szkoła Promująca Zdrowie”

cały rok

Wychowawcy, realizatorzy programu

Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów i wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Realizacja zajęć wychowania fizycznego. Realizacja programów i projektów propagujących aktywność fizyczną: „Już Pływam”, „Jeżdżę z głową”, „Dzień Sportu”, „Szkolna Paraolimpiada”.

Autorskie programy sportowe.


zgodnie z harmonogramem

Nauczyciele wychowania fizycznego i realizatorzy projektów

Zdrowe odżywianie uczniów.

Obiady zgodne z regułami zdrowego odżywiania.
Programy: „Owoce w szkole” „Mleko w szkole”
Podnoszenie jakości zaopatrzenia sklepiku szkolnego.

cały rok szkolny


Dyrektor Szkoły

Profilaktyka uzależnień.

Realizacja lekcji biologii, przyrody.

Realizacja na lekcjach wychowawczych tematów o szkodliwości substancji takich jak: nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki w oparciu o programy profilaktyczne.

Realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez OWR.

Zgodnie z planami wychowawczymi i programem szkolnym

Nauczyciele przyrody, wychowawcy, Pedagog, Psycholog

Rozwój intelektualny uczniów.


Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy.


Prowadzenie zajęć edukacyjnych

w sposób rozwijający ciekawość dzieci w tym:

wykorzystywanie multimediów,

wykorzystanie metod aktywizujących i praca metodą projektu.

Ocenianie motywujące ucznia.

Stosowanie WZO.

cały rok szkolny


Nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia

pozalekcyjne


Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Praca z uczniem zdolnym,

przygotowywanie uczniów do konkursów.

cały rok szkolny


Nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele realizujący zajęcia

pozalekcyjne

Podnoszenie umiejętności matematycznych w zakresie logiki, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Podnoszenie kompetencji.

Realizacja podstawy programowej z przedmiotów ścisłych. Realizacja programu unijnego.


cały rok szkolny

Realizatorzy programu

Wdrażanie do czytelnictwa.

Bogata oferta biblioteczna. Plan Pracy Biblioteki Szkolnej.


cały rok szkolny

Nauczyciele biblioteki i wszyscy nauczyciele

Rozwijanie szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Kształtowanie postawy człowieka kulturalnego.

Systematyczne przypominanie o kulturalnym zachowaniu w życiu codziennym i w trakcie uroczystych wydarzeń.

cały rok szkolny

wszyscy pracownicy Szkoły

Wdrażanie do uczestnictwa

w kulturze.

Realizacja podstawy programowej. Zajęcia, wycieczki służące poznawaniu przez uczniów wybranych dzieł sztuki, zabytków własnego regionu i tradycji ze swojego kręgu kulturowego.

Organizowanie wyjazdów do teatru, wyjść na spektakle teatralne i muzyczne w MDK.

cały rok szkolny

nauczyciele, katecheci, nauczyciele świetlicy, nauczyciele zajęć pozalekcyjnych

Wdrażanie do własnej aktywności twórczej.

Prowadzenie działalności artystycznej w kołach zainteresowań

i organizowanie imprez umożliwiających uczniom prezentację swoich osiągnięć

artystycznych z różnych dziedzin.

zgodnie z Planem Pracy Szkoły

nauczyciele zgodnie

z przyznanymi w Planie

Pracy Szkoły zadaniami

Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Organizacja szkolnych apeli i uroczystości patriotycznych.

Tematyczne zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne.

Udział w Konkursach Pieśni Patriotycznych i lokalnych uroczystościach.

Kontynuowanie tradycji “Pocztu Sztandarowego”.

zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych

nauczyciele zgodnie

z przyznanymi w Planie

Pracy Szkoły zadaniami

Kształtowanie szacunku do własnej religii i tradycji z niej wynikających.

Prowadzenie lekcji religii zgodnie z wyborem rodziców ucznia.

cały rok

katecheci

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku do różnych kultur i religii.

Prowadzenie zajęć o tolerancji, prezentowanie filmów edukacyjnych.

zgodnie z programem

Wychowawcy,

nauczyciele,

nauczyciele świetlicy, katecheci, wszyscy pracownicy Szkoły

Zapobieganie dyskryminacji ze względu na cechy osobowości, kolor skóry, przynależność narodową, religijną i kulturową.

Reagowanie nauczycieli na przejawy dyskryminacji poprzez rozmowy z dziećmi, z rodzicami.

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Uruchamianie procedur prawnych w razie potrzeb.

stosownie do potrzeb

wszyscy pracownicy Szkoły

Kształtowanie ekologicznej postawy wobec środowiska naturalnego.

Zajęcia o ochronie środowiska i podstawowych zasadach ekologii, podstawowe pojęcia ekologiczne.

Realizacja programów, akcji i projektów ekologicznych:

„Segreguj śmieci”

„Sprzątanie świata”

„Czysta planeta”.

zgodnie z programem

i planem działań Szkoły

Wychowawcy, nauczyciele, realizatorzy programów


Przygotowanie ucznia do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

Podnoszenie standardów związanych z bezpieczeństwem w Szkole.

Zapoznanie uczniów
z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w Szkole, planem ewakuacji w razie zagrożenia oraz kryteriami ocen zachowania.

wrzesień, październik

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Realizatorzy programów o bezpieczeństwie,

Straż Miejska

Obniżenie poziomu hałasu w Szkole.

Monitorowanie zachowań uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

Korzystanie uczniów podczas długich przerw z terenu przyszkolnego (w okresie letnim).

Realizacja programu “Stop hałasowi”.

Reagowanie na niewłaściwe zachowanie na szkolnym korytarzu, w szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym.

cały rok

koordynator programu

“Szkoła Promująca Zdrowie”,

nauczyciele dyżurujący, wychowawcy

Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Przygotowanie ucznia do bezpiecznego wykorzystania mediów.
Wdrażanie do odpowiedzialności za życie innych.

Realizacja podstawy programowej,

realizacja programów i zajęć: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Sieciaki.pl” oraz „Ratujmy i uczmy ratować”.

zgodnie

z harmonogramem

programów

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

nauczyciele informatyki

Wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego i społecznego.
Współpraca z rodzicami

i innymi instytucjami.

Pomoc specjalistów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oparciu o rozpoznanie dokonane w Szkole lub zalecenia zawarte w diagnozach specjalistów / opinie psychologiczno -pedagogiczne, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. Organizowanie wsparcia materialnego, w miarę możliwości Szkoły.


Szkolne i klasowe zebrania rodziców, dzień otwarty dla rodziców, spotkania edukacyjne dla rodziców, realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicz nej,

współpraca z PPP, OPS, OWR, Sądem Rodzinnym, oraz parafią św. Stanisława i innymi sponsorami.

cały rok

nauczyciele pracujący
w zespołach wychowawczych, Dyrektor, Psycholog, Pedagog, specjaliści

Uzupełnieniem Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są:

 1. Plan Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018 w części wskazanej w zał. 1;

 2. Cele wychowawcze realizowane na poszczególnych przedmiotach - zał. 2;

 3. Plan ewaluacji na bieżący rok szkolny zawarty w Planie Nadzoru Pedagogicznego;

 4. Plan Pracy Świetlicy;

 5. Plan Pracy Biblioteki Szkolnej;

 6. Plan Pracy Pedagoga;

 7. Plan Pracy Psychologa.


Sposoby ewaluacji:


1) Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej;


2) Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z planem ewaluacji na dany rok szkolny;


3) Badanie samopoczucia społeczności szkolnej i przeprowadzenie innych badań w ramach realizowanych programów zdrowotnych;


4) Bieżąca analiza zachowań uczniów dokonywana podczas spotkań zespołu wychowawczego;


4) Analiza sytuacji wychowawczej przedstawiana przez Pedagoga i Psychologa na Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu. 1. Uchwała Rady Rodziców Nr 1/2017/2018 z dnia 26.09.2017r. w sprawie uchwalenia Szkolnego programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018.

 2. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie Nr 17/2017/2018 z dnia 29.09.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2017/2018.