Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania i zwalniania dzieci ze szkoły

AAA


Podstawa prawna § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 1. Opiekę nad dzieckiem, uczniem klas I – III, w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

 2. Na życzenie rodziców, dziecko może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa (które ukończyło 13 lat) wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

  1. czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami, według planu zajęć,

  2. rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą.

 1. Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ukończyły 10 lat, w uzasadnionych przypadkach składają pisemne oświadczenie dotyczące sposobu odbierania dziecka ze szkoły.

 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca (w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

 3. Na początku każdego roku szkolnego rodzice wypełniają zobowiązanie o zapoznawaniu się z zapisami dotyczącymi bieżącej organizacji zajęć, które każdorazowo zapisywane są w zeszycie do korespondencji.

 4. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

 5. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

 1. niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

 2. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

 3. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

 4. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 1. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły wychowawca lub nauczyciel ma obowiązek zapewnienia opieki uczniowi:

 1. wychowawca lub nauczyciel sprowadzający dziecko do szatni niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i oczekuje z dzieckiem na ich przybycie do szkoły,

 2. wychowawca lub nauczyciel sprowadzający dziecko do szatni ma obowiązek zapewnienia mu opieki przez 1 godzinę, w czasie której ustala telefonicznie z rodzicami sposób i godzinę odbioru dziecka,

 3. w sytuacji kiedy nauczyciel realizuje kolejne zajęcia lub lekcje, a także kiedy rodzice nie mogą odebrać dziecka w ciągu 1 godziny lub nie można nawiązać kontaktu telefonicznego z rodzicem nauczyciel zaprowadza ucznia do świetlicy (w miarę wolnych miejsc) lub do biblioteki szkolnej i przekazuje numer telefonu dziecka; uczeń pozostaje w świetlicy lub bibliotece do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

 4. wychowawca świetlicy lub biblioteki po upływie ustalonego telefonicznie czasu dzwoni ponownie do rodziców,

 5. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub kiedy rodzice nie odbiorą dziecka nauczyciel/wychowawca/wychowawca świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 1. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze świetlicy:

 1. wychowawca świetlicy niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

 2. wychowawca świetlicy pozostaje z uczniem na świetlicy do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

 3. wychowawca świetlicy po upływie ustalonego telefonicznie czasu dzwoni ponownie do rodziców,

 4. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 1. W przypadku notorycznego nieodbierania dziecka ze szkoły lub świetlicy psycholog informuje o tym fakcie sąd rodzinny.

 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

 3. Gdy rodzic/opiekun chce osobiście z uzasadnionych powodów zwolnić dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie i poświadcza odbiór dziecka czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani szatniarki.

 4. Gdy rodzic/opiekun z uzasadnionych powodów chce telefonicznie zwolnić dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie. Informuje nauczyciela, kto odbierze dziecko ze szkoły. Osoba odbierająca zwalnianego ucznia poświadcza odbiór dziecka czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani szatniarki.

 5. Uczeń może zostać również pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. Rodzic zobowiązany jest w zwolnieniu (załącznik nr) podać datę i godzinę zwolnienia oraz zaznaczyć, że uczeń ma się udać samodzielnie do domu lub we wskazane miejsce (np. do lekarza itp.). W tym przypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub w inne wskazane miejsce.

 6. Zwolnienie podpisane przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego zostaje odnotowane w Zeszycie Zwolnień u pani szatniarki, następnie przekazane do dokumentacji wychowawcy.
  W razie wyraźnych wątpliwości lub niepełnego zwolnienia wychowawca albo nauczyciel uczący sprawdza prawdziwość zwolnienia, dzwoniąc do rodzica.

 7. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności pielęgniarka, wychowawca lub nauczyciel uczący informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w Zeszycie Zwolnień u pani szatniarki.

 8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

 9. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych oraz potwierdzania podpisem informacji w zeszytach do kontaktów z nauczycielem.

 10. W przypadku wcześniejszego przyjścia dziecka do szkoły uczeń klas I-III kierowany jest do świetlicy, uczeń klas IV-VI do czytelni. Każdorazowa taka obecność odnotowana jest w osobnym dzienniku. W razie notorycznego łamania zapisów procedury w w/ w zakresie rodzic składa wyjaśnienia Dyrektorowi Szkoły.
Andrychów, dnia………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że (imię i nazwisko)……………………………………………………uczeń klasy…… może samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych zajęciach.

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu.
podpisy rodziców: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Andrychów, dnia………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że (imię i nazwisko)…………………………………………………uczeń klasy ………nie może samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych zajęciach.

Dziecko będzie odbierane po zajęciach przez:

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr tel. kontaktowego
podpisy rodziców: …………………………………………………………