Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Plan pracy szkoły 2018/2019

AAA


PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4

im. M. Kopernika

w ANDRYCHOWIE


ROK SZKOLNY 2018/2019

Spis treści:


1. ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY SZKOŁY, PRIORYTETY……………………………….....3

2. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ DYDAKTYCZNĄ …………………..……….…….6

3. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ ………….…………..……..14

4. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ OPIEKUŃCZĄ ………....………………….…….21

5. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI………………………………………………..…....22

6. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE …………………………………………………….....…….23

7. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM LOKALNYM…………............24

8. PROMOCJA SZKOŁY…………………………………………………………………………...…...25

9. ZADANIA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE………………………………..…….33

1. ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY SZKOŁY


1. Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny trwa od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. włącznie.

Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w pięciu dniach tygodnia.


Terminy przerw i ferii :

- zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2018 r.

- ferie zimowe od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

- wiosenna przerwa świąteczna od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

- zakończenie roku 21 czerwca 2019 r.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

 • I od 3 września 2018 r. do 1 lutego 2019 r.

 • II od 4 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.


2. Zespoły zadaniowe:

- ds. opracowania Planu Pracy Szkoły- lider: T. Rokowska

- ds. opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego - lider: R. Maszczyńska

- ds. Ewaluacji I - (“ Uczniowie są aktywni”)- lider: A. Gieruszczak

- ds. Statutu, regulaminów i przepisów- lider: Z. Kun

- ds. WDN - lider: M. Grzesik


3. Zespoły przedmiotowe:

- Matematyczny - lider: S. Stenger

- Przyrodniczy - lider: R. Kadamus

- Humanistyczny - lider: R. Babska

- Językowy - lider: M. Chmura

- Religijno- katechetyczny - lider: M. Madeja

- Zespół ds. wychowania fizycznego - lider: M. Cieluch

- Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej- lider: A. Puto

- Informacyjno-plastyczno-muzyczno-techniczny - lider: L. Siwek

- Pedagogów specjalnych - lider: E. Sasak

- Wychowawczy - lider: R. Maszczyńska

- Informatyczny - lider: L. Fus

- Zespół ds. organizacji kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych (IPET)- lider: T. Suchanek

- Zespół ds. Programu “ Szkoła promująca zdrowie” - koordynator: A. Wojewodzic

- Zespół ds. realizacji dwuletniego projektu Akcja edukacyjna “Młodzi naukowcy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich - koordynator: M. Markowska


4. Organizacja społeczności uczniowskiej w szkole :

- młodsza grupa wiekowa klasy I - III: kier. Grażyna Polak

- starsza grupa wiekowa klasy IV - VIII: kier. A. Gromotka

Podział wewnętrzny klas na 6 - 7 osobowe grupy uczniowskie wg uznania wychowawcy klasy.


5. Organizacja samorządowej pracy uczniów :

- od klasy II wychowawcy powołują przewodniczącego klasy,

- od klasy III powołuje się radę klasową /RSK/ w drodze wyborów samorządowych.

Władze samorządu klasowego :

- zebranie ogólne klasy /godzina do dyspozycji wychowawcy/,

- Rada Samorządu Klasowego w składzie :

przewodniczący RSK, zastępca – sekretarz, skarbnik,

Starsza grupa wiekowa /klasy IV - VIII/

Rada Samorządu Uczniowskiego /" Samorząd"/

 • Plenum RSU - 2 zebrania zwyczajne w ciągu roku:

prezydium RSU, przedstawiciele RSK kl. IV –VIII

- Prezydium RSU - według potrzeb

Komórki wykonawcze podległe RSU: klasy /RSK/, koła i organizacje

Opiekun RSU: R. Babska

6. Przepływ informacji w Szkole:

- apele grup wiekowych IV – VIII /w zależności od potrzeb/

- książka zarządzeń Dyrektora Szkoły

- tablica informacyjna RSU

- radiowęzeł szkolny

- droga elektroniczna

- dziennik elektronicznyPRIORYTETY W PRACY SZKOŁY


 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 2. Realizacja projektu MEN “ Niepodległa” i szkolnego projektu “ Rok dla Niepodległej”.

 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 5. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 6. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.

 7. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 8. Działania wychowawcze, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka.

 9. Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych.

 10. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 11. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej.

 12. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

 13. Zgodność realizacji zajęć rewalidacyjnych z wytycznymi zapisanymi
  w orzeczeniach PPP i z kwalifikacjami nauczycieli.

 14. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych świetlicy szkolnej.

 15. Działania na rzecz integracji wszystkich uczniów Szkoły.

 16. Promocja zdrowia.

 17. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

 18. Realizacja dwuletniego projektu Akcja edukacyjna “Młodzi naukowcy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 19. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
2. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ DYDAKTYCZNĄ


Zadania

główne

Lp.

Zadania

szczegółowe

Sposób

realizacji

Termin

Odpowie-

dzialni

Podnoszenie

jakości

nauczania

i efektów

nauczania

1.

Przedstawienie wymagań,

standardów nauczania

i przedmiotowych zasad oceniania

Informacja na lekcji, notatka w dzienniku elektronicznym, informacja na spotkaniu z rodzicami, podpisy

20. 09. 2018

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Dyrekcja

2.

Stosowanie w pracy metod aktywnych

Udział w warsztatach

metod., konsultacje z nauczycielami

Cały rok

Dyrekcja

3.

Przeprowadzanie ewaluacji

pracy własnej nauczyciela

i wprowadzanie modyfikacji

do planów, które są wynikiem tejże ewaluacji

Przeprowadzenie ankiet na półrocze i koniec roku;

ewaluacja lekcji

cały rok

Dyrektor,

Nauczyciele

Indywiduali-

zowanie proce-

su lekcyjnego

1.

Dostosowanie metod,

form pracy do możliwości
i potrzeb każdego ucznia


Stosowanie pracy wielopoziomowej na każdej lekcji;

dostosowywanie wymagań

do możliwości uczniów

cały rok

Dyrektor,

Nauczyciele

Wdrażanie

reformy pro-

gramowej

i organiza-

cyjnej

1.

Wdrażanie nowej

podstawy programowej
w klasach I, IV, VII, VIII

Nauczyciele dostosowują

program nauczania
i innowacyjne metody

kształcenia w celu pełnej

realizacji podstawy

programowej

cały rok

Nauczyciele

klas I, IV, VII, VIII

2.

Włączenie uczniów klas I do systemu szkolnego

Stwarzanie właściwych

warunków nauki, rozwoju

i opieki dzieci z klas I

cały rok

Dyrekcja,

Nauczyciele

klas pierwszych,

wychowawcy

świetlicy

Doskonalenie

kształcenia

integracyj-

nego


1.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli klas integracyjnych (w odniesieniu do podstawy programowej
i obowiązujących przepisów)

Warsztaty, obserwacje koleżeńskie, studia podyplomowe

z oligofrenopedagogiki

cały rok

Dyrektor

nauczyciele

klas integr. i

klasy dla dzieci

z autyzmem

2.

Współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych
i klas autystycznych

Spotkania, poznanie się,

omówienie problemów,

dyskusja

wg potrzeb

Wych. klas

integr.

nauczyciele

wspomagający

3.

Kształtowanie pro- integracyjnej atmosfery

w środowisku lokalnym,

wskazywanie wzorów do naśladowania

Spotkania z rodzicami,

artykuły w prasie, na stronie internetowej szkoły, wyjazdy integracyjne,

odpow. tematy na lekcjach,

mini paraolimpiada klas integracyjnych, udział w licznych konkursch np. piosenki, plastycznych, udział w Obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych w Wadowicach

cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele


Pedagodzy

specjalni

p. E. Sasak

Organizacja

pomocy psycholo-

giczno – pedago-

gicznej

dla uczniów

z trudnościami

w nauce

1.

Organizacyjne przygotowanie nauczania indywidualnego

Analiza orzeczeń i opinii PPP,

ułożenie planu pracy

09. 2018

Z-cy dyrektora,

Psycholog

2.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

Org. i przydział nauczycieli,

podział godzin, ułożenie

planu pracy

Analiza orzeczeń PPP

wnioski do Dyrektora Szkoły

09. 2018


02. 2019


Dyrekcja

Psycholog

3.

Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole

Organizacja pomocy psych-pedagogicznej zgodnie z procedurą.

Realizacja zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, korekcyjno- kompensacyjnych,

logopedycznych, specjalistycznych;

Organizacja zajęć dla dzieci

objętych kształceniem specjalnym


Spotkania zespołów ds organizacji kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych IPET

Realizacja zajęć rewalidacyjnych.

Ewaluacja podjętych działań

cały rok2 x w rokuDyrekcja

psycholog,

pedagog

nauczyciele,

pedagodzy

specjalni,

logopedzi,

liderzy

zespołów

przedm.4.

Realizacja programów prozdrowotnych

Kontynuacja dobrych praktyk

“Szkoły promującej zdrowie”

cały rok

Koordynator: Agata Wojewodzic

Zespół ds. wych. -profilakt.

Organizacja

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla uczniów

zdolnych1.

Wszechstronna współpraca z instytucjami na terenie gminy: Ośrodkiem Pomocy Społ., Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kultury i Wypoczynku, ZHP, Izbą Regionalną Ziemi Andrychowskiej i Biblioteką Publiczną

Analiza oferty zajęć,

propagowanie imprez

cały rok

Dyrekcja

Nauczyciele

2.

Organizacja rywalizacji uczniowskiej w różnych konkursach

Ułożenie kalendarza

konkursów, nagradzanie

najlepszych

cały rok

wg planu

Dyrekcja

Nauczyciele

3.

Organizacja pracy kół zainteresowań i zajęć rozwijających

Ułożenie planu pracy,

analiza potrzeb, wnioski do Dyrektora Szkoły,

09. 2018

01. 2019

Dyrekcja

Nauczyciele

- Koło matematyczne

L. Fus, J. Andrejko, B.Zdzienicka, J. Rychter, A. Małysa

M.Czaicka S.Stenger (kl.6c)

-Zajęcia rozwijające z matematyki i

informatyki

J. Rychter (projekt unijny)

-Koło chemiczne

Z. Kun

-Koło geograficzne

R. Kadamus

-Koło biologiczne

N.Harańczyk

-Koło fizyczne

I. Fornalik

-Koło dziennikarskie

P. Szczepański

-Koło recytatorskie

R. Babska, K. Bylica

-Koło języka angielskiego

M. Chmura, M. Grzesik, K. Zaremba, A. Tomiczek, M. Mikunda.

- Koło języka francuskiego

K. Wójcik

- Koło języka niemieckiego

A. Gieruszczak

- Koło humanistyczne

E. Kurek, R. Babska, M. Paczyńska

- Koło plastyczne

L. Siwek

- Koło historyczne

M. Dudka, S. Sala, M. Małysa

- Koło artystyczne

E. Szemla

- Kółko polonistyczne

A. Kania

- Kółko teatralne

A.Kania, K. Bylica

- Zespół wokalno- instrumentalny

A. Kowina

 • Koło WOS

M. Małysa

- Koło plastyczne

M. Kubień, D. Harańczyk, R. Prus

- ABC programowania. Programowanie

z Baltiem

K. Matusiak

-Koło biblioteczne

A. Fąferko, S. Książek

-Koło plastyczne

M. Nowak-Kowalska

-Programowanie w języku Scratch

D. Mrajca, A. Woźniak

-Wirtualni podróżnicy - zajęcia z tablicą interaktywną

B. Kobielus, A. Węglarz

-Rytmika dla smyka - zajęcia umuzykalniające

T. Rokowska, I. Romańska

-Koło przyrodnicze dla kl. IV

B. Sordyl

-Zajęcia taneczne “Zumba kids”

J. Biczak

Zajęcia terapii plastycznej

E. Sasak

Klub “Poszukiwaczy Odpowiedzi”

B. Błasiak, A. Małysa

-Szkolne Koło Caritas

M. Trzepaczka, M. Ligęza, H. Bogacz


-Warsztaty z udzielania I pomocy kl. I-III

D. Harańczyk, A. Woźniak, D. Mrajca


1 GZ Brykające Tygryski

I.Ziółkowska


- Szkolny Klub Sportowy

nauczyciele w-f

- Uczniowski klub sportowy Czwórka

Andrychów - sekcja piłki nożnej

i pływania

A. Adamus, R. Babiński, T. Suchanek

- Piłka siatkowa dziewcząt

E. Bury, A. Górska

- Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

A. Wojewodzic

- Piłka siatkowa chłopców

M. Cieluch

- Piłka nożna chłopców

R. Babiński


KONKURSY SZKOLNE

lp.

rodzaj konkursu

termin

organizator

K L A S Y I - I I I

1.

Recytatorski

11. 2018

T. Rokowska , D. Mrajca

2.

Plastyczny

wg ofert

D. Harańczyk

3.

Konkurs Pieśni Patriotycznej

11. 2018

I. Romańska, M. Kubień

4.

Konkurs Piosenki klas I- III

04.2019

I. Romańska, M. Kubień

5.

„Bezpieczna droga”

03. 2019

M. Kubień, T. Suchanek

6.

Matematyczny „Kangurek”

kl. II - II pół.

kl. III - od 11. 2018

do 05. 2019

G. Polak

7.

Konkurs literacki o tematyce

ekologicznej

11. 2018

R. Prus

M. Nowak-Kowalska

8.

Olimpiada dla klas pierwszych (SP 2)

03. 2019

A.Zarębska

9.

Ortograficzny klas II i III

04. 2019

M. Bury, M. Mizera

10.

Turniej „Dwa ognie”

03. 2019

M. Ligęza

11.

Konkurs „Być zdrowym”

03. 2019

A. Babińska

12.

Szkolny Konkurs „Zegarmistrz słowa”

05. 2019

M. Nowak – Kowalska

13.

Szkolny konkurs

Logopedyczny

“Wierszowane głoski”

10.2019

K. Przebinda

14.

Konkurs Plastyczny “Razem w szkole, razem na podwórku”

05.2019

A. Stokłosa, A. Woźniak, D. Wetula,

15.

Konkurs literacki (własne opowiadanie)

03/04.2019

A. Węglarz, B. Kobielus,

16.

Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim , kl. I-III

12.2018

K. Wójcik

17.

Szkolny konkurs wielkanocny z języka angielskiego, kl.I-III

04. 2019 M. Mikunda

18.

Szkolny Konkurs Ekologiczny kl. II-III

10. 2018

R.Prus

19.

Konkurs plastyczny „Kochamy cię Polsko- najpiękniejsze miejsca związane z historią Polski ”

10. 2018

D.Harańczyk

20.

Konkurs plastyczny “Tradycje Bożego Narodzenia”

grudzień, styczeń


D.Harańczyk

21.

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

“Kocham Cię, Polsko”

10.2018

I. Romańska, A. KowinaK L A S Y I V - V III

1.

O miano „Mistrza Przedmiotowego” z:
- języka polskiego

05. 2019

E. Kurek, R. Babski, A. Gromotka,

K. Bylica, P. Szczepański,
M. Paczyńska A. Kania


- matematyki

02. 2019

L. Fus,S. Stenger, J. Andrejko, J. Rychter, A. Małysa,M.Czaicka


- historii

05.2019

M. Dudka S.Sala, M. Małysa


- przyrody

05.2019

B. Sordyl


- języka angielskiego

02.2019

M. Grzesik, M. Mikunda, A. Tomiczek,

K. Wójcik, K. Zaremba


-języka niemieckiego

05.2019

A.Gieruszczak


- techniki

05.2019

E.Szemla


- informatyki

05.2019

L. Fus, K. Matusiak


 • geografii

05.2019

R. Kadamus


- chemii

05.2019

Z. Kun


-biologii

05.2019

N.Harańczyk


-fizyki

05.2019

I.Fornalik

2.

Recytatorski

12. 2018

R. Babska, T. Rokowska, E. Kurek,

K. Bylica, M. Paczyńska, A. Kania

3.

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

“Kocham Cię, Polsko”

10.2018

I. Romańska, A. Kowina

4.

Kolęd i pastorałek

01. 2019

M. Madeja, A. Kowina

5.

Poezji religijnej

10. 2018

M. Trzepaczka

6.

Szopek

01. 2019

M. Trzepaczka

7.

Konkurs Biblijny „Jonasz”

12.2018

M. Madeja, M. Trzepaczka, ks. M. Stopka,

ks. S. Pietraszko

8.

Konkurs na ozdobę świąteczną

12. 2018,

E. Szemla

9.

Plastyczny

wg ofert

L. Siwek

10.

Matematyczny „Kangur”

03. 2019

K. Sobita


11.

Szkolny konkurs na najładniejszą

kartkę świąteczną w j. niemieckim

12.2018/ 03.2019

A.Gieruszczak

12.

Szkolny Konkurs Literacki „Każdy
z nas jest inny”

04/05. 2019

D. Kardaś,

13.

Konkurs Plastyczny „Tradycje Bożego Narodzenia”

12. 2018

L. Siwek, D. Harańczyk

14.

Konkurs/projekt “Wieczór z kolędą”

styczeń/luty 2019

L. Siwek, M. Madeja, M. Trzepaczka,

A. Kowina, A. Kania

15.

Konkursy biblioteczne

cały rok

A. Fąferko, S. Książek, H. Bogacz

16.

Klasa Roku

cały rok

nauczyciele, wychowawcy

17.

Konkurs “Mam Talent IV-VIII”

maj- 2019

A.Kowina, L. Siwek

18.

Szkolny konkurs na najładniejszy plakat bożonarodzeniowy prezentujący słownictwo w języku angielskim

12. 2018

A.Tomiczek, K. Zaremba,

19.

Małopolski Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019- etap szkolny

29.10.2018

I. Fornalik

20.

Małopolski Konkurs Języka angielskiego- etap szkolny

wg harmonogramu

nauczyciele języka angielskiego

21.

Gminny konkurs logopedyczny

03. 2019

K. Przebinda, E. Kurek

22.

Konkurs wiedzy o Anglii dla kl. VII, VIII

02. 2019

K. Zaremba, A. Tomiczek

23.

Baltie 2019 - Międzynarodowy Konkurs Programowania w języku Baltie 3. Etap szkolny

01. 2019r.

K. Matusiak, E. Szemla

24.

Zawody sportowe

wg harmonogramu

nauczyciele w-f

25.

Szkolny konkurs ortograficzny

VI Dyktando Niepodległościowe “Po polsku o historii”

09.10. 2018.

P. Szczepański

26.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny: “Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego” - etap szkolny

zgodnie z harmonogramem

M. Dudka

27.

Wernisaż wystawy poplenerowej

11. 2018

L. Siwek

28.

Gminny konkurs “Znam gminę

Andrychów”

wg harmonogramu

S. Sala

29.

Szkolny konkurs “Rowerowy Mistrz Drogowy”

od 02.2019r.- 31.05.2019

E. Szemla

30.

Konkurs Plastyczny “Razem w szkole, razem na podwórku”

05. 2019


A. Stokłosa, A. Woźniak, D. Wetula,
B. Błasiak

31.

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego-etap szkolny

wg harmonogramu

A. Gieruszczak

32.

Małopolski Konkurs Historyczny - etap szkolny

zgodnie z harmonogramem

M. Dudka, M. Małysa


33.

Szkolny Konkurs “Kochamy łacińskie sentencje”

02. 2019

M. Małysa

34.

Turniej – ”I Ty możesz zostać ratownikiem”

03.2019

B. Sordyl

35.

Małopolski Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019- etap szkolny

05.11.2018

N. Harańczyk


Małopolski Konkurs Matematyczny

10.10.2018

L. Fus

36.

Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019-etap szkolny

11.10.2018

R. Kadamus

37.

Małopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019-etap szkolny


24.10.2018


Z. Kun

38.

Małopolski Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019-etap szkolny

6. 11. 2018 r.

nauczyciele poloniści

39.

Konkurs na wielkanocną ozdobę świąteczną

03.2019

E. Szemla

40.

Szkolny konkurs historyczny

“‘Polskie drogi do wolności”

10.2018

S. Sala

41.

Szkolny konkurs wielkanocny w j.angielskim

04.2019

M.Chmura, M.Grzesik

42.

Konkurs plastyczny „Kochamy cię Polsko- najpiękniejsze miejsca związane z historią Polski ”

10. 2018

L. Siwek


43.

Konkurs plastyczny “Tradycje Bożego Narodzenia

grudzień, styczeń

L. Siwek


44.

Ogólnopolski turniej piłki nożnej “ Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku

wrzesień - czerwiec

A. Adamus, A. Matusiak45.

Konkurs Literacki dla klas IV - VIII - Rok dla Niepodległej

październik

R. Babska, H. Bogacz,

R. Babski


3. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ


Lp.

Zadania

Forma

Termin

Odpowiedzialny


1.

Wytyczenie kierunków oddziaływań wychowawczych w szkole oraz

opracowanie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019

Analiza wniosków z

ewaluacji. Analiza nowych rozporządzeń. Uaktualnienie Programu.Uchwała Rady Pedag. Konsultacja z Radą Rodziców.

09.2018

Zespół ds.opracowania programu.

Koordynator - Pedagog szkolny

2.

Wytyczenie kierunków oddziaływań wychowawczych w klasie i

opracowanie planów pracy wychowawczej

klas w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny i potrzeby klasy

Plan pracy wychowawczej klasy, dokumentacja wychowawcy

09. 2018

Wychowawcy,

Zapoznanie rodziców

z planem na zebraniach klasowych

2.

Stworzenie czytelnego i spójnego systemu dokumentowania pracy wychowawczej

Dziennik elektroniczny,

teczka wychowawcy

cały rok

Wychowawcy

3.

Koordynowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

Praca zespołów ds.

pomocy psych.-pedag.

oraz zespołów przedmiotowo-wych.

1x w

półroczu +

w razie potrzeb

Dyrekcja,

pedagog, psycholog

wychowawcy

nauczyciele

4.

Prowadzenie zajęć przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia dla klasy

wg

planu

K.Pawlikowska

5.

Praca nad utrwalaniem prawidłowych zachowań, postaw i nawyków – budowanie systemu dyscypliny szkolnej zgodnie

z planem wychowawczym

Praca podczas wszystkich

zajęć prowadzona przez wszystkich pracowników-

realizacja planu pracy

wychowawczej

cały

rok

Dyrekcja

Pracownicy

6.

Monitorowanie i ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Obserwacje, ankiety ewaluacyjne

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska,

wychowawcy,

zespoły ds. ewaluacji i zespół wychowawczy

7.


Wprowadzenie i realizacja programów autorskich:


- „Program pracy w klasie sportowej o profilu piłki nożnej kl. IV-VI”

„Program pracy w klasie sportowej o profilu piłki nożnej kl. VII - VIII”


-„Program pracy w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa kl. IV – VI”

-”Program pracy w klasie sportowej o profili piłka siatkowa kl. VII-VIII”


-”Program wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacji”
- “Program dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowymi zasadami oceniania”.


„Program terapii plastycznej dla dzieci

wymagających szczególnej opieki”


- „Z Jasiem i Małgosią w szkole, na

wycieczce” – edukacja zdrowotna z elementami ekologii”


- Program Edukacji Komunikacyjnej „Bezpiecznie na drodze”


- „Program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci z autyzmem”


- Program z edukacji ekologicznej “Zostań Przyjacielem Ziemi”-”Magia szachów”- szachy w edukacji wczesnoszkolnej-“Kolorowa Świetlica” - program zajęć plastycznych dla uczestników zajęć świetlicowych- “Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie”


Program nauczania języka niemieckiego dla klasy siódmej językowej “Mit Projekt Deutsch lernen”


“Autorski program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej”


Program autorski koła plastycznego “Na ścieżkach sztuki”


“Program zajęć szkolnego zespołu wokalno - instrumentalnego”


Obserwacje, ankiety

wg

planu
A.Adamus


R.BabińskiE. Bury,

M. Cieluch
Magdalena Witkowska zmodyfikowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznegoKrzysztof Warchoł - modyfikacja zespół nauczycieli wf


E. SasakD. Harańczyk
M. Kubień,
T. SuchanekJ. BiczakR. Prus

M. Nowak- KowalskaR. Prus

M. Nowak- KowalskaA. Puto

K.Wójcik

A.Gieruszczak
A.KaniaL. SiwekA.Kowina

8.

Opracowanie szkolnego planu wycieczek

Realizacja planu szkolnych wycieczek

Wyjścia, wyjazdy zorganizowane

wg

planu

A. Gromotka,

G. Polak

Wychowawcy,

Dyrekcja, Rodzice

9.

Realizacja psychoedukacyjnych zajęć integracyjnych „Puzzle klasowe” dla kl. IV

Warsztaty

10.

2018

R. Maszczyńska,

I. Ziółkowska

10.

Praca wychowawcza nad wzmocnieniem pozycji klas integracyjnych,

Promowanie działań integracyjnych na

terenie Szkoły i poza nią

Prelekcje, warsztaty, filmy, spotkania, wspólne imprezy, wycieczki


Przedstawienie profilaktyczne klas

integracyjnych

cały rok

wiosna

2019

Wychowawcy Dyrekcja

Pedagog

Pedagodzy specjalni


Pedagodzy specjalni

11.

Realizacja treści wychowawczych
w kontekście praw człowieka w tym realizacja tematyki dotyczącej tolerancji
i różnic między ludźmi różnych kultur

i narodów (mniejszości narodowe, etniczne)

Zgodnie z planami pracy wychowawczej

cały rok

Wychowawcy,

Dyrekcja

12.

Podejmowanie działań wychowawczych

i socjalnych wobec uczniów, których rodzice przebywają za granicą

W zależności od potrzeb

cały rok

Wychowawcy

Pedagog,

Psycholog,

13.

Realizacja treści wychowawczych związanych z tematyką bezpieczeństwa
w tym bezpieczeństwa dzieci w sieci


Prelekcje, warsztaty, konkursy, akcje

cały rok

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele informatyki

14.

Realizacja programów profilaktyki i pracy wychowawczej w szkole


Program “Zachowaj trzeźwy umysł”, Miraż,

“Podróż na cyberzachód” “Epsylon”, “No promil, No problem”, Teatr profilaktyczny, inne

cały rok

zgodnie z planem

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog
ELEMENTY TRADYCJI, SYMBOLIKI, OBRZĘDOWOŚCI


Lp.

Tradycja, symbolika, obrzędowość

termin

odpowiedzialny

1.

Hymn Szkoły

09. -10. 2019

A. Kowina,

Wychowawcy I - III

2.

Kronika Szkoły

cały rok

S. Książek

3.

Kronika biblioteki

cały rok

A. Fąferko

4.

„Złota Księga”

06. 2019

S. Książek

5.

Odznaka „Wzorowy Uczeń”

Tytuł „Ambasador Kultury”

06. 2019

G. Polak

6.

Odznaki „Zasłużony dla Szkoły” i „Medal

Sportowca”

06. 2019

G. Polak,

A. Gromotka,

R. Babska

nauczyciele w-f

7.

Wybory do Samorządu Klasowego

09. 2018

Wychowawcy

8.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

09. 2018

05/06. 2019

R. Babska

9.

Wybór nowego pocztu sztandarowego

06. 2019

K. Sobita

10.

Udział Sztandaru Szkoły w uroczystościach państwowych i szkolnych i kościelnych

1.09.2018

3.09.2018

17.09.2018

1.10.2018

11.11.2018

3.05.2019

20.06.2019

21.06.2019


K.Sobita

11.kl.IV-VIII

Święto Patrona Szkoły


kl. I V-VIIIkl. I - III

19.02. 2019


M. Chmura - koordynator

A. Wojewodzic

R. Babski


D. Mrajca

T. Rokowska12 .

Święto Sportu Szkolnego i Dzień Dziecka

kl. I - II


kl. III


kl. IV


kl. V - VIII


03.06. 2019


M.Ligęza, D. Mrajca


M.Bury, T. RokowskaA.Adamus, R. Babiński


E. Bury, R. Babiński -

koordynator,

nauczyciele wychowania

fizycznego


13.

Prawodawstwo szkolne: ordynacja wyborcza, regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla Szkoły”, regulamin konkursu ”Klasa Roku”


cały rok

R. Babska

M. Cieluch,

A. Gromotka

14.

Edycja pisma „Nasz Świat”

cały rok

P. Szczepański

15.

Andrzejki:

klasy I-III

klasy IV-VI

11. 2018

Wychowawcy I – III

Wychowawcy IV- VI, RSU

16.

Klasowe Mikołajki


12.2018

Wychowawcy klas,

Rodzice

17.

Klasowe Wigilijki

12. 2018

Wychowawcy

18.

Wigilia szkolna

12. 2018

M. Madeja, M. Trzepaczka, Dyrektor

19.

Wieczór z kolędą

01/02 2018

M. Madeja, A. Kowina,

A.Kania, L. Siwek

20.

Konkurs „Klasa Roku”

cały rok

Nauczyciele, Wychowawcy

21.

Organizacja oprawy muzycznej podczas dyskotek

szkolnych

cały rok

R. Babski
AKADEMIE APELE UROCZYSTOŚCI


Lp.

Imprezy

termin

Osoby odpowiedzialne

klasy

K L A S Y I - III

1.

Pasowanie uczniów

klas I

1.10.2018

Wychowawcy klas pierwszych

Ia, Ib, Ic, Id,

M. Mizera

B.Kobielus

R.Prus

A.Węglarz

M. Nowak-

Kowalska

A.Zarębska

2.

Dzień Edukacji

Narodowej

12. 10. 2018

mini projekt

G. Polak

A.Babińska

2b, 2d

3.

Moja Mała Ojczyzna

“Rok dla Niepodległej”

9. 11. 2018

I.Romańska, D. Harańczyk,

K. Przebinda4.

Tradycje świąteczne

Wigilia szkolna

22. 12. 2018

apel: D. Harańczyk, M. Kubień

 1. Romańska

2a, 2c


5.

Nowy Rok – bale

01. 2019

kierownik grupy wiekowej: G. Polak


6.

Droga Babciu, Dziadku ...

01. 2019

chętni wychowawcy


7.

Święto Patrona Szkoły

19.02. 2019

projekt:

D. Mrajca, T. Rokowska,
8.

Pasowanie na Czytelnika

10. 2018

S. Książek, A. Fąferko

Klasy I

9.

Dzień Ziemi

28. 04. 2019

projekt: A. Węglarz, B. Kobielus,

 1. Wożniak

1a, 1b, 3c

10.

Święto Mamy i Taty

05. 2019

chętni wychowawcy


11.

Spotkania

z przedszkolakami +

Dzień Integracji

03. 2019

harmonogram: M. Młodzik

I.Ziółkowska

spotkania w klasach- nauczyciele

zmiany I

bajka - p. A. Małysa, p. B.Błasiak,

Babska

Ia
4a, 4e

12.

Dzień Sportu


03.06.2019


klasy I-II

M.Ligęza, D. Mrajca

klasy III

M.Bury, T. Rokowska
13.

“Andrzejkowy

Bal Malucha”

17 .11. 2018

I. Ziółkowska


14.

Dzień otwarty dla

rodziców

przyszłych klas I

03. 2019

projekt: M. Mizera

wszyscy nauczyciele klas I-III


15.

Szkolny Dzień

Świadomości Autyzmu

04.2019

 1. Woźniak, D. Mrajca


K L A S Y I V - V III


1.

Święto KEN


12. 10. 2018

Samorząd Uczniowski

K.Bylica - koordynator

M.Mikunda

J.Rychter

A.Górska

B.Sordyl


2.

Święto

Niepodległości

9.11.2018

powołany zespół -

Projekt Niepodległa


3.

Wigilia szkolna

21. 12. 2018

jasełka - R.Babska, E.Sasak, T.Suchanek,

A.Stokłosa, D. Wetula, B. Błasiak


4.

“Wieczór z kolędą”

01.2019

A. Kowina, A. Kania, L.Siwek


5.

Święto Patrona Szkoły

19.02.2019

M.Chmura - koordynator

A.Wojewodzic

R.Babski


6.

Święto

Konstytucji 3 Maja

30.04.2019


apel: M.Dudka, S. Sala


7.

Dzień Ziemi

27. 04. 2019

projekt: nauczyciele przyrody


8.

Dzień Sportu,

Dzień Dziecka

03.06.2019 -

klasa IV

04.06.2019 -

klasy V-VIII

nauczyciele wych. fizycznego


9.

Komers klas VIII

08.06.2019

wychowawcy klas VIII4. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ OPIEKUŃCZĄLp.

Zadania

Termin

odpowiedzialni

1.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy szkolnej

8-9. 2018

12.2018

06. 2019

M. Młodzik

A. Puto

I. Ziółkowska

2.

Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, współpraca ze sponsorami i rodzicami

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska

M. Trzepaczka

3.

Koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

cały rok

Pedagog

Psycholog

z-cy Dyrektora

4.

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie klasy wg procedury

cały rok

wychowawcy

5.

Diagnozowanie uczniów pod względem logopedycznym

09. 2018

logopeda K. Przebinda

6.

Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej

09. 2018

A. Puto

E. Pałaszewska

A. Paleczna

7.

Całoroczna opieka profilaktyczna i zdrowotna

cały rok

A. Kozioł

8.

Badania przesiewowe w zakresie wad postawy

klas V i III

II półrocze 2019

A. Kozioł

9.

Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska

wychowawcy

10.

Profilaktyka zdrowotna w zakresie higieny osobistej, zdrowia jamy ustnej i zaburzeń rozwoju fizycznego

cały rok

A. Kozioł

wychowawcy

11.

Prowadzenie kontroli realizacji obowiązku szkolnego uczniów

na bieżąco

pedagog IV-VIII

psycholog I - III

12.

Realizacja programu edukacji komunikacyjnej

cały rok

E. Szemla

13.

Spotkania z policjantami i Strażą Miejską - ,,Programy dotyczące bezpieczeństwa” w klasach I - VIII

wg potrzeb

I. Ziółkowska

14.

Realizacja programów profilaktycznych; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień przez instytucje zewnętrzne

cały rok

Pedagog

Psycholog

wychowawcy i chętni nauczyciele

15.

Koordynowanie i realizowanie programów prozdrowotnych opartych o aktywność fizyczną

cały rok

A.Wojewodzic

16.

Realizacja Programu ,,Szkoły promującej zdrowie”

cały rok

koordynator A.Wojewodzic

17.

Udział w gminnym konkursie o zdrowiu

03. 2019

A. Babińska
5. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELILp.

Nauczyciele starający się o awans

szczebel awansu

opiekun stażu

Termin

rozpoczęcia

stażu

czas trwania stażu

termin

zakończenia

stażu

1.

Marzena Styła

kontraktowy

R. Babiński

01.09.2018

1,9

31.05.2020

2.

Klaudia Przebinda

mianowany

M.Nowak-Kowalska

01.09.2018

2,9

31.05.2021

3.

Dominika Mrajca

mianowany

I. Romańska

01.09.2018

2,9

31.05.2021

4.

Agata Woźniak

mianowany

A.Stokłosa

01.09.2018

2,9

31.05.2021

5.

Agnieszka Tomiczek

mianowany

M. Chmura

01.09.2018

2,9

31.05.2021

6.

Bożena Kobielus

mianowany

D. Harańczyk

01.09.2016

2,9

31.05. 2019

7.

Anna Węglarz

mianowany

T. Rokowska

01.09.2017

2,9

31.05.2020

8.

Mateusz Trzepaczka

mianowany

s. I. Skrzypczyk

01.09.2017

2,9

31.05.2020

9.

Dominika Wetula

mianowany

E. Sasak

01.09.2017

2,9

31.05.2020

10.

Jarosław Andrejko

mianowany

L. Fus

01.09.2017

2,9

31.05.2020

11.

Marta Paczyńska

mianowany

R. Babska

kontynuacja

1,9

31.05.2020

12.

Mariusz Mikunda

mianowany

A. Gieruszczak

01.09.2018

2,9

31.05.2021

13.

Artur Adamus

dyplomowany


01.09.2017

2,9

31.05.2020

14.

Lucyna Fus

dyplomowany


01.09.2017

2,9

31.05.2020

15.

Sławomir Sala

dyplomowany


01.09.2017

2,9

31.05.2020
6. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIElp.

Zadania

sposób realizacji

odpowiedzialni

termin

1.

Techniczne bezpieczeństwo pracy-

-stan techniczny pomieszczeń
i urządzeń.

Przygotowanie do zimy.

kontrola, protokoły,

wnioski pokontrolne

Dyrektor, SIP

08. 2018,

XI

przed II półroczem

2.

Stan higieniczno – sanitarny Szkoły

kontrola, protokoły,

wnioski pokontrolne

Dyrektor, Pielęgniarka

SIP

co miesiąc

3.

Przegląd dokumentacji pracy Szkoły - dzienniki elektroniczne i papierowe

-teczki wychowawców

-arkusze ocen.

kontrola, protokoły,

wnioski pokontrolne

Wicedyrektorzy

na bieżąco

4.

Dokumentacja: wycieczek,

wyjść poza teren szkoły,

wyjazdów na Zielone szkoły,Euroweek,plenery malarskie,

przestrzeganie regulaminu

kontrola dokumentacji,

protokoły, wnioski,

uwagi

Dyrektor

na bieżąco

5.

Ochrona danych osobowych – przestrzeganie RODO

Kontrola, obserwacja przekazywania inform.

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

IDO

na bieżąco

6.

Środowisko pracy nauczyciela – estetyka pomieszczeń

Kontrola, obserwacja, analiza wyników kontroli

Dyrektor

10. 2018

01. 2019

7.

Zakup żywności do stołówki szkolnej – efektywność gospodarowania środkami

Oferty, analiza, wybór

Dyrektor,

Intendent

na bieżąco

8.

Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Kontrola dokumentacji

Dyrektor

VIII - IX

na bieżąco

9.

Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej

Kontrola, obserwacja

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

na bieżąco

10.

Ewaluacje problemowe


Kontrola dokumentacji, ankiety, obserwacje,raporty

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

na bieżąco

11.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Kontrola dzienników, obserwacje lekcji

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

na bieżąco

12.

Wspomaganie rozwoju uczniów

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Organizacja zajęć: korekcyjno-komp., wyrównawczych, rewalidacyjnych, kół zainteresowań

Dyrektor,

Wicedyrektorzy

na bieżąco
7. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


lp.

Zadania

termin

wykonawcy

odpowiedz.

1.

Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców

09. 2018

Wychowawcy

Dyrektor

2.

Opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły


09. 2018

Wychowawcy

R.Maszczyńska

zespół wych.

3.

Opracowanie klasowych programów wychowawczych

09.2018

wychowawcy klas

z-cy Dyrektora

4.

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

w wyznaczonych terminach

zespół ds ewaluacji programu wychowawczego


5.

Pedagogizacja rodziców wg tematyki wybranej przez pedagoga szkolnego

wg potrzeb

Pedagog,

Psycholog

Pedagog, Psycholog

6.

Dni otwarte dla rodziców

wg harmonogr.

Wychowawcy,

Nauczyciele

Dyrekcja


7.

Wywiadówki

wg harmonogr.

Wychowawcy

Dyrekcja

8.

Indywidualne rozmowy i konsultacje z pedagogiem, psychologiem, pedagogami specjalnymi, logopedą

cały rok

Pedagog,

Psycholog

Pedagog

Psycholog

Pedagodzy specjalni

Logopeda

9.

Pozyskiwanie pomocy rodziców na rzecz prac użytkowych w klasie i w Szkole

cały rok

Wychowawcy


10.

Pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych i dla środowiska lokalnego

wg harmonogr.


Rada Rodziców

Przew. RR

11.

Systematyczna praca Rady Szkoły

raz na kwartał

Rada Szkoły

Przew. RS

12.

Współpraca ze Strażą Miejską, Policją

w miarę potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele techniki (karta rowerowa)

Kier. gr. wiek.

13.

Współpraca ze Strażą Pożarną -

IX

VI

w miarę potrzeb

Dyrektor

koordynator ds.

bezpieczeństwa

Wychowawcy

Dyrektor


14.

Współpraca z Parafią

cały rok

Dyrekcja,

Pedagog

Dyrekcja

Pedagog

15.

Współpraca z Izbą Regionalną

wg potrzeb

Wychowawcy

Wychowawcy

16.

Współpraca z ZHP

cały rok

Instruktorzy ZHP, Dyrekcja

Instruktorzy ZHP, Dyrekcja

17.

Współpraca z przedszkolami

wg potrzeb

Dyrekcja,

Wychowawcy,

Psycholog

Dyrekcja

Wychowawcy

Psycholog

18.

Współpraca z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

cały rok

Dyrekcja,

Wychowawcy

Dyrekcja

Wychowawcy

19.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, PCPR-em w Wadowicach

cały rok

Pedagog,

Psycholog

Pedagog

Psycholog

20.

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Andrychowie

cały rok

Nauczyciele bibliotekarze,

Wychowawcy

Nauczyciele bibliotekarze

Wychowawcy

21.

Współpraca ze Stowarzyszeniem “Przyjaciele Czwórki”

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Dyrekcja

22.

Współpraca z UKS “ Czwórka”

cały rok

Dyrekcja,

nauczyciele

Dyrekcja8. PROMOCJA SZKOŁYlp.

zadania

termin

odpowiedzialni

1.

Aktualizacja strony internetowej

cały rok

A.Górska

A. Wojewodzic

M. Mikunda

2.

Współpraca z lokalnymi mediami

cały rok

A.Górska,

M. Cieluch,

A. Adamus

P. Szczepański,

S. Książek,

A. Fąferko,
M. Paczyńska

3.

Współpraca z lokalnymi ośrodkami rekreacyjnymi i sportowymi: Park Miniatur w Inwałdzie, Mini Zoo w Inwałdzie, Stanica Hucuł w Sułkowicach, PTTK Andrychów, Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie. Udział w imprezach i akcjach promocyjnych.

cały rok

L. Siwek,

M. Cieluch

R.Maszczyńska

E.Bury

4.

Spotkania z przedszkolakami: wizyty dzieci w Szkole, zwiedzanie, udział w zajęciach itp.

10. 2018-

05. 2019

M. Młodzik

I. Ziółkowska,

wych. kl. I - III

5

“Wieczornica patriotyczna” - impreza środowiskowa, podsumowanie projektu “Rok dla Niepodległej”

listopad 2018

L. Siwek

M. Dudka


6.

Wystawa poplenerowa z uroczystym wernisażem

listopad 2018

L. Siwek

7.

Przygotowanie “Balu Andrzejkowego” dla dzieci

11. 2018

I. Ziółkowska

8.

Organizacja imprez sportowych:

-turniej piłki siatkowej “Mama, Tata i Ja”

-turniej piłki nożnej dla uczniów i rodziców

-dzień sportu szkolnego połączony z obchodami Dnia Dziecka.

-organizacja konkurencji sportowych w ramach Pikniku Rodzinnego.

-organizacja zawodów międzyszkolnych na szczeblu gminnym i powiatowym

z mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej,

mini piłki halowej, mini piłki koszykowej

i unihokeja

cały rok

Nauczyciele w-f

8.

“Wieczór z kolędą”

01. 2019

L. Siwek, A.Kowina,

M. Madeja, A. Kania

M. Trzepaczka

9.

Przygotowywanie uczniów reprezentujących naszą Szkołę w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

cały rok

Nauczyciele

10.

Organizacja Pikniku Rodzinnego

09.09.2018

06.2019

Rada Rodziców,

Rada Szkoły,

Nauczyciele

11.

Realizacja dwuletniego projektu Akcja-Edukacyjna - “Młodzi naukowcy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

2017/2018

2018/2019

Koordynator: M. Markowska

12

Kontynuacja projektu “ Aktywna tablica”

2018/2019

koordynator R.Kadamus

13.

Współpraca z UKS “Czwórka” Andrychów

2018/2019

A. Adamus

14.

Prowadzenie strony Szkoły na portalu społecznościowym Facebook i systematyczne jej aktualizowanie

2018/2019

I. Ziółkowska

M. Mikunda

15.

Organizacja i przeprowadzenie Tygodnia Kodowania wraz ze Stowarzyszeniem “Przyjaciele Czwórki”

13-20.10.2018

koordynator L. Fus, A. Woźniak, D. Mrajca

16.

Współpraca z lokalnymi firmami, przedsiębiorstwami i zakładami pracy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

11.2018

K. Wójcik

17.

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi/ ponadpodstawowymi. Udział w Dniach Otwartych.

wg harmonogramu

K. Wójcik

Konkursy, w których biorą udział uczniowie naszej Szkoły


lp.

Rodzaj konkursu

Termin

Odpowiedzialny

1.

Gminne zawody sportowe: „Finał Gminny

w Indywidualnych Biegach Przełajowych”

wg

harmonogramu

nauczyciele w-f

2.

Gminny Konkurs Poezji Religijnej w Targanicach

10. 2018

M. Trzepaczka

3.

Małopolski Konkurs Humanistyczny

wg harmonogramu

E. Kurek

4.

Marsz na orientację

wg

harmonogramu

I.Fornalik, R. Kadamus

B. Sordyl, N.Harańczyk

5.

Gminne zawody sportowe: mini piłka nożna

dziewcząt

wg

harmonogramu

nauczyciele w-f

6.

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej

wg propozycji

A. Kowina, I. Romańska

M. Kubień

7.

Gminny Konkurs Piosenki: „Szkolny Song” kl. I-III

11. 2018

I. Romańska, A. Kowina

8.

Gminny konkurs “Talenty”

10/11.2018

I. Romańska, A. Kowina

9.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “Bóbr”

11. 2018

E. Szemla, K. Matusiak

10.

Gminny Konkurs Recytatorski Sułkowice-

Bolęcina - “Spotkanie z poezją dla dzieci”

wg

harmonogramu

M. Paczyńska

11.

Gminny Konkurs Ekologiczny kl. I-III

11. 2018

R. Prus

12.

Gminny Konkurs Ekologiczny kl. IV-VIII

10/11. 2018

Z. Kun,R. Kadamus,

B. Sordyl, N. Harańczyk

13.

Gminny Przegląd Kolęd

12. 2018

M. Madeja, A. Kowina

14.

Ogólnopolski konkurs “Z poprawną polszczyzną na co dzień”

wg harmonogramu

A. Kania

15.

Gminny Konkurs Plastyczny: „Boże Narodzenie

w oczach dziecka” klasy I-III

12. 2018

D. Harańczyk

16.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Mieszkam

w Beskidach” klas I- III

12. 2018

D. Harańczyk


Gminny Konkurs Plastyczny “ Czysty świat wokół

nas”

05. 2018

D. Harańczyk

17.

Rejonowy Konkurs Biblijny: „Jonasz”

01. 2019

M. Madeja

18.

Baltie 2019 - Międzynarodowy Konkurs Programowania w języku Baltie 3.

wg harmonogramu

E. Szemla,

K. Matusiak

19.

Gminny Konkurs Matematyczny kl. VI

wg

harmongramu

S. Stenger

20.

Gminny Turniej Sportowy: „Dwa ognie” kl. II

03. 2019

D. Mrajca, M. Ligęza

21.

Gminny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu: „Chcę być

zdrowy”

03. 2019

A. Babińska

22.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

wg

harmonogramu

nauczyciele

j. angielskiego

23.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

FOX

03. 2019

nauczyciele języka

angielskiego

24.

Europejski Konkurs Matematyczny:

„Kangur 2016” Klasy II i III

03. 2019

B. Zdzienicka, K. Sobita,

G. Polak

26.

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny “TIK- TAK”

03. 2019

E. Szemla

27.

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej-

“Kartka Wielkanocna”

03. 2019

E. Szemla, K. Matusiak

28.

Małopolski Konkurs Matematyczny

wg

harmonogramu

L. Fus,


29.

Gminny Konkurs Recytatorski “Szelki” w

Sułkowicach- Bolęcinie

wg

harmonogramu

M. Paczyńska

30.

Gminny Konkurs Recytatorski Twórców

Beskidzkich w Rzykach

wg

harmonogramu

M. Paczyńska

31.

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

wg harmonogramu

A.Gieruszczak

32.

Gminny Konkurs Ortograficzny klas II i III

w Roczynach

04. 2019

M. Bury

M. Mizera

33.

Turniej szachowy “Szach Mat” o Puchar

Burmistrza

04. 2019

nauczyciele w-f

34.

Gminny Konkurs Plastyczny „Razem w szkole,

razem na podwórku”

04. 2019

A. Stokłosa, B. Woźniak,

D. Wetula, B. Błasiak

35.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny: “Losy

żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego”

wg

harmonogramu

M. Dudka

36.

Gminny Konkurs Piosenki “Śpiewanka”

05/06. 2019

I. Romańska, A. Kowina

37.

Ogólnopolski turniej Piłki Nożnej o Puchar

Tymbarku “Z podwórka na stadion”

wg harmonogr.

Artur Adamus,

Alan Matusiak

38.

Zawody sportowe na szczeblu gminnym,

powiatowym, wojewódzkim

cały rok wg

kalendarza IMS

nauczyciele w-f

39.

Rajdy turystyczne

wg harmonogr.

R. Kadamus,

R. Maszczyńska

40.

Międzywojewódzki Konkurs na Recenzję

Teatralną

06.2019

E. Kurek

41.

Międzynarodowy Konkurs Literackiej

Twórczości Dzieci i Młodzieży

01.2019 r.

E. Kurek

42.

Olimpiada/Konkurs z języka angielskiego dla

klas II i III

wg

harmonogramu

M. Mikunda,

K. Wójcik


43.

Gminny konkurs “Znam gminę Andrychów”

wg

harmonogramu

S. Sala

44.

Gminne Zawody Matematyczne

wg

harmonogramu

nauczyciele matematyki

45.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

wg

harmonogramu

nauczyciele matematyki

46.

Konkursy muzyczne

wg ofert

A. Kowina

47.

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

“I love singing”

wg

harmonogramu

nauczyciele

j.angielskiego

48.

Gminny konkurs “Bezpieczna droga”

04/05. 2019

T. Suchanek,

M. Kubień

49.

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

wg

harmonogramu

nauczyciele

j.angielskiego

50.

Małopolski Konkurs Chemiczny

wg harmonogramu

Z. Kun

51.

Małopolski Konkurs Geograficzny

wg harmonogramu

R.Kadamus

52.

Małopolski Konkurs Biologiczny

wg harmonogramu

N.Harańczyk

53.

Małopolski Konkurs Historyczny

zgodnie z harmonogramem

M. Dudka

54.

Małopolski Konkurs Fizyczny

wg harmonogramu

I.Fornalik

55.

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

wg harmonogramu

nauczyciele języka

polskiego


Projekty


lp.

Nazwa projektu

Termin

Odpowiedzialni

1.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

11. 2018

A. Fąferko

S. Książek

2.

“Wieczór z kolędą”

01.2019

L. Siwek

A. Kowina

M. Trzepaczka

M. Madeja

A.Kania

3.

Projekt: “Tradycje świąteczne” -kl. I - III


22. 12. 2018

D. Harańczyk

M. Kubień

I.Romańska

4.

Projekt: “Święto Patrona Szkoły”- kl. I - III

22.02. 2019

D. Mrajca

T. Rokowska

I. Ziółkowska

5.

Projekt: “Święto Patrona Szkoły”- kl. IV - VIIII

19. 02. 2019

M. Chmura- koordynator

A. Wojewodzic

R. Babski

6.

Projekt ogólnopolski: „Euroweek – Szkoła Liderów”

13-17.05. 2019

M. Chmura-koordynator

M. Grzesik


7.

Projekt: “Dzień Ziemi” - klasy IV - VIII


04. 2019

nauczyciele przyrody

8.

Projekt: “Dzień Ziemi” - klasy I - III

28.04. 2018

A. Węglarz

B. Kobielus

A. Wożniak

9.

Projekt Akcja edukacyjna: “Młodzi Naukowcy” dofinansowywany z Funduszy Europejskich.

2017/2018

2018/2019

Koordynator:

M. Markowska

10.

Projekt: “Otwarta Firma” organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (klasy VII i VIII)

11.2018

Koordynator:

K. Wójcik

11.

Projekt: “Aktywna tablica”

cały rok

Koordynator:

R. Kadamus

12.

Projekt: “Tydzień Kodowania”

13-20.10. 2018

powołany zespół

13.

Projekt MEN ” Rok dla Niepodległej”- Godność, Wolność, Niepodległość- realizowany w kl. I-VIII

09. 11. 2018

powołany zespół

14.

Projekt: Dzień Edukacji Narodowej
12.10.2018

koordynator: K. Bylica

B. Sordyl

A.Górska

J. Rychter

M. Mikunda

15.

“Święto Pierników”- warsztaty i kiermasz.

12.2018

B. Błasiak, A. Małysa

16.

Projekt:“Międzynarodowy Dzień Liczby PI”

03. 2019

 1. Małysa, M. Czaicka
Akcje, akcje charytatywne


lp.

Nazwa akcji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Akcja charytatywna ogólnokrajowa: zbiórka

żywności

2 x 2018/2019

koordynator:

R. Maszczyńska,

uczniowie,

chętni

nauczyciele,

I. Ziółkowska,

J. Biczak, zuchy

2.

Zbiórka telefonów komórkowych

02-06. 2019

M. Trzepaczka

3.

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci

z Domu Dziecka w Kętach

12. 2018

M. Trzepaczka

4.

Wsparcie jednej wybranej rodziny w ramach

ogólnopolskiego projektu “Szlachetna Paczka”

12. 2018

M. Trzepaczka

5.

Akcja charytatywna: „Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy”


01. 2019

J. Biczak, G. Polak

D. Harańczyk

M. Mizera,
M. Paczyńska

N. Harańczyk

6.

Akcja charytatywna: „Jałmużna wielkopostna”03 - 04. 2019


M. Madeja

M. Trzepaczka

s. I. Skrzypczyk

ks. M. Stopka

ks. S.Pietraszko

7.

Akcja zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek ,

Góra Grosza, Kartki świąteczne Sursum Corda,

kalendarzyki fundacji Pomóż i Ty

wg harmonogramu

RSU

8.

Współpraca z Fundacją “Dziewczynka z Zapałkami”
w Łodzi


wg terminów
otrzymanych
z Fundacji

B. Błasiak

A. Małysa

M. Małysa


9.

Kurs pierwszej pomocy dla klas I - III

wg

harmonogramu

D. Mrajca,

D. Harańczyk,

A. Woźniak

10

Bicie rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej

pomocy16.10.2018 r.

D. Mrajca

D. Harańczyk

J. Biczak

A.Woźniak

11.

Działania na rzecz Hospicjum domowego

w Andrychowie


wg potrzeb


R. Maszczyńska

M. Trzepaczka

12.

Przystąpienie do projektu Akademia Przyszłości i

realizacja nowatorskiego programu edukacyjnego

opartego o wolontariat dla uczniów potrzebujących

m.in. pomocy w nauce

X 2018

VI 2019

koordynator

M. Trzepaczka

13.

Zbiórka “Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

10/11.2018 r.

M. Ligęza,

A. Puto,

A. Paleczna

14.

Akcja “Kartka dla Powstańca”

09.2018 r.

M. Dudka,

E. Kurek9. ZADANIA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE


lp.

zadania

Termin realizacji

1.

Remont dachu nad starym skrzydłem szkoły - korytarz przy małej sali

gimnastycznej

2018/2019

2.

Remont wejścia do szkoły przy sekretariacie

2018/2019

3.

Remont korytarza przy sekretariacie

2018/2019

4.

Budowa windy - przygotowanie dokumentacji budowlanej, pozwoleń

2018/2019

5.

Zakup nowych urządzeń do szkolnej stołówki

2018/2019

6.

Sukcesywny remont łazienek uczniowskich - nowe skrzydło

2018/2019

7.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach rezerwy oświatowej do pracowni fizycznej, chemicznej, matematycznej

2018/2019

8.

Sukcesywna wymiana blatów w stolikach uczniowskich

2018/2019

9.

Sukcesywny zakup nowych krzeseł do sal

2018/2019

10.

Przełożenie parkietu i malowanie korytarza - parter nowa część szkoły

2018/2019

11.

Sukcesywny zakup rolet do sal lekcyjnych

2018/2019

12.

Sukcesywny zakup nowych hydrantów

2018/2019

13.

Dalszy ciąg adaptacji części antresoli na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

2018/2019Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 15 /2018/2019 dnia 26 września 2018 r.