Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
niepodległa obrazek
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Plan pracy szkoły 2017 2018

AAA

załącznik nr 1 do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Zadania Planu Pracy Szkoły na rok 2017/2018 bezpośrednio związane z realizacją Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.


I. ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY SZKOŁY


1. Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny trwa od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. włącznie.

Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w pięciu dniach tygodnia.


Terminy przerw i ferii :

- zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

- ferie zimowe od 12 lutego do 25 lutego 2018r.

- wiosenna przerwa świąteczna od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.

- zakończenie roku 22 czerwca 2018 r.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

I od 4 września 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

II od 20 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.


2. Zespoły zadaniowe:

- ds. opracowania Planu Pracy Szkoły- lider: A. Nadajczyk-Górczak

- ds. opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego - lider: R. Maszczyńska

- ds. Ewaluacji - lider: L. Kuśnierz

- ds. Statutu, regulaminów i przepisów- lider: Z. Kun

- ds. Modyfikacji koncepcji Pracy Szkoły


3. Zespoły przedmiotowe:

- Matematyczny - lider: M. Kalinowska-Murzyn

- Przyrodniczy - lider: L. Kuśnierz

- Humanistyczny - lider: R. Babska

- Językowy - lider: M. Markowska

- Religijno- katechetyczny - lider: M. Madeja

- Zespół ds. wychowania fizycznego - lider: E. Gałosz

- Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej- lider: E. Kołodziejczyk

- Informacyjno-plastyczno-muzyczno-techniczny - lider: L. Siwek

- Pedagogów specjalnych - lider: E. Sasak

- Wychowawczy - lider: R. Maszczyńska

- Informatyczny - lider: L. Fus

- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej - lider: T. Suchanek

- Zespół ds. Programu “ Szkoła promująca zdrowie” -koordynator: A. Wojewodzic

- Zespół ds. realizacji dwuletniego projektu Akcja edukacyjna “Młodzi naukowcy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich - koordynator: M. Markowska


4. Organizacja społeczności uczniowskiej w szkole:

- młodsza grupa wiekowa klasy I - III kier. Grażyna Polak

- starsza grupa wiekowa klasy IV - VII kier. A. Gromotka

Podział wewnętrzny klas na 6 - 7 osobowe grupy uczniowskie wg uznania wychowawcy klasy.


5. Organizacja samorządowej pracy uczniów:

- od klasy II wychowawcy powołują przewodniczącego klasy,

- od klasy III powołuje się radę klasową /RSK/ w drodze wyborów samorządowych.

Władze samorządu klasowego:

- zebranie ogólne klasy /godzina do dyspozycji wychowawcy/,

- Rada Samorządu Klasowego w składzie :

przewodniczący RSK, zastępca – sekretarz, skarbnik,

Starsza grupa wiekowa /klasy IV - VII/

Rada Samorządu Uczniowskiego /" Samorząd"/

 • Plenum RSU - 2 zebrania zwyczajne w ciągu roku:

prezydium RSU, przedstawiciele RSK kl. IV –VII

- Prezydium RSU - według potrzeb

Komórki wykonawcze podległe RSU: klasy /RSK/, koła i organizacje,Opiekun RSU: R. Babska


6. Przepływ informacji w Szkole:

apele grup wiekowych IV – VII /w zależności od potrzeb/, książka zarządzeń Dyrektora Szkoły,

tablica informacyjna RSU, radiowęzeł szkolny, droga elektroniczna, dziennik elektroniczny


PRIORYTETY W PRACY SZKOŁY


 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 2. Działania wychowawcze, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka.

 3. Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych.

 4. Rozwój ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 5. Wychowanie do wartości.

 6. Monitoring wdrażania nowej podstawy programowej.

 7. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

 8. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 9. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 10. Zgodność realizacji zajęć rewalidacyjnych z wytycznymi zapisanymi orzeczeniach PPP i z kwalifikacjami nauczycieli.

 11. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych świetlicy szkolnej.

 12. Działania na rzecz integracji wszystkich uczniów Szkoły.

 13. Promocja zdrowia.

 14. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do Szkoły.

 15. Wzmacnianie wychowawczej roli Szkoły. Wdrożenie Programu

Wychowawczo - Profilaktycznego.

17. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Szkole.

18. Realizacja dwuletniego projektu Akcja edukacyjna “Młodzi naukowcy”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


2. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ DYDAKTYCZNĄ


Zadania

główne

Lp.

Zadania

szczegółowe

Sposób

realizacji

Termin

Odpowie-

dzialni

Podnoszenie

jakości

nauczania

i efektów

nauczania

1.

Przedstawienie wymagań,

standardów nauczania

i przedmiotowych zasad oceniania

Informacja na lekcji, notatka w dzienniku elektronicznym, informacja na spotkaniu z rodzicami, podpisy

19.09.2017

Nauczyciele,

Wychowawcy,

Dyrekcja

2.

Stosowanie w pracy metod aktywnych

Udział w warsztatach

metod., konsultacje z nauczycielami

Cały rok

Dyrekcja

3.

Przeprowadzanie ewaluacji

pracy własnej nauczyciela

i wprowadzanie modyfikacji

do planów, które są wynikiem tejże ewaluacji

Przeprowadzenie ankiet na półrocze i koniec roku;

ewaluacja lekcji

cały rok

Dyrektor,

Nauczyciele

Indywiduali-

zowanie proce-

su lekcyjnego

1.

Dostosowanie metod,

form pracy do możliwości
i potrzeb każdego ucznia


Stosowanie pracy wielopoziomowej na każdej lekcji;

dostosowywanie wymagań

do możliwości uczniów

cały rok

Dyrektor,

Nauczyciele

Wdrażanie

reformy pro-

gramowej

i organiza-

cyjnej

1.

Wdrażanie nowej

podstawy programowej
w klasach I, IV, VII

Nauczyciele dostosowują

program nauczania
i innowacyjne metody

kształcenia w celu pełnej

realizacji podstawy

programowej

cały rok

Nauczyciele

klas I, IV, VII

2.

Włączenie uczniów klas I do systemu szkolnego

Stwarzanie właściwych

warunków nauki, rozwoju

i opieki dzieci z klas I

cały rok

Dyrekcja,

Nauczyciele

klas pierwszych,

wychowawcy

świetlicy

Doskonalenie

kształcenia

integracyj-

nego


1.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli klas integracyjnych (w odniesieniu do podstawy programowej
i obowiązujących przepisów)

Warsztaty, obserwacje koleżeńskie, studia podyplomowe

z oligofrenopedagogiki

cały rok

Dyrektor

nauczyciele

klas integr. i

klasy dla dzieci

z autyzmem

2.

Współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych
i klas autystycznych

Spotkania, poznanie się,

omówienie problemów,

dyskusja

wg potrzeb

Wych. klas

integr.

nauczyciele

wspomagający

3.

Kształtowanie pro- integracyjnej atmosfery

w środowisku lokalnym,

wskazywanie wzorów do naśladowania

Spotkania z rodzicami,

artykuły w prasie, na stronie internetowej szkoły, wyjazdy integracyjne,

odpow. tematy na lekcjach,

spektakl profilaktyczny,

mini paraolimpiada klas integracyjnych, udział w licznych konkursach np. piosenki, plastycznych, udział w Obchodach Dnia Osób Niepełnosprawnych w Wadowicach

cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele


Pedagodzy

specjalni

p. E. Sasak

Podnoszenie

jakości

edukacji

włączającej

1.

Zapoznanie nauczycieli z ideą edukacji włączającej,

diagnoza potrzeb nauczycieli w tym zakresie

Szkolenie RP w formie warsztatów

10/11 2017


11.2017

Dyrektor

Szkoły,

lider WDN

Organizacja

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla uczniów

z trudnościa-

mi w nauce

1.

Organizacyjne przygotowanie nauczania indywidualnego

Analiza orzeczeń i opinii PPP,

ułożenie planu pracy

09.2017

Z-cy dyrektora,

Psycholog

2.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

Org. i przydział nauczycieli,

podział godzin, ułożenie

planu pracy

Analiza orzeczeń PPP

wnioski do Dyrektora Szkoły

09.2017


02.2018


Dyrekcja

Psycholog

3.

Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole

Spotkania zespołów ds. pomocy psych. pedag.

Realizacja zajęć: zdw, rewalidacyjnych,

korekcyjno- kompensacyjnych, logope-

dycznych;

Ewaluacja podjętych działań

2 x w roku

cały rok
Dyrekcja

psycholog,

pedagog

nauczyciele,

pedagodzy

specjalni,

logopedzi,

liderzy

zespołów

przedm.

4.

Realizacja programów prozdrowotnych

“Szkoła promująca zdrowie”

cały rok

Koordynator: Agata Wojewodzic

Zespół ds. wych. -profilakt.

Organizacja

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla uczniów

zdolnych1.

Wszechstronna współpraca z instytucjami na terenie gminy: Ośrodkiem Pomocy Społ., Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kultury i Wypoczynku, ZHP, Izbą Regionalną Ziemi Andrychowskiej i Biblioteką Publiczną

Analiza oferty zajęć,

propagowanie imprez

cały rok

Dyrekcja

Nauczyciele

2.

Organizacja rywalizacji uczniowskiej w różnych konkursach

Ułożenie kalendarza

konkursów, nagradzanie

najlepszych

cały rok

wg planu

Dyrekcja

Nauczyciele

3.

Organizacja pracy kół zainteresowań i zajęć rozwijających

Ułożenie planu pracy,

analiza potrzeb, wnioski do Dyrektora Szkoły,

09. 2017

01. 2018

Dyrekcja

Nauczyciele

- Koło matematyczne

L. Fus, J. Andrejko

-Zajęcia rozwijające z matematyki i

informatyki

M. Kalinowska – Murzyn

-Koło chemiczne

Z. Kun

-Koło geograficzne

R. Kadamus

-Koło biologiczne

L. Kuśnierz

-Koło fizyczne

I. Fornalik

-Koło dziennikarskie

P. Szczepański

-Koło recytatorskie

R. Babska

-Koło języka angielskiego

K. Wójcik, K. Zaremba, A. Tomiczek, M. Kubica

- Koło języka francuskiego

K. Wójcik

- Koło języka niemieckiego

A. Gieruszczak

- Koło humanistyczne

E. Kurek

- Koło filmowe

E. Kurek

- Koło plastyczne

L. Siwek

- Koło historyczne

M. Dudka, S. Sala

- Koło komputerowo-techniczne

E. Szemla

- Zespół wokalno- instrumentalny

A. Kowina

- Koło misyjne

M. Madeja

- Koło plastyczne

M. Kubień, D. Harańczyk

- ABC programowania. Programowanie

z Baltiem

K. Matusiak

-Koło kulinarne “Masterchef junior”

K. Matusiak, A. Stokłosa

-Koło szachowe

R. Prus

-Koło biblioteczne

A. Fąferko, S. Książek

-Edukacja przez szachy

M. Nowak-Kowalska

-Programowanie w języku Scratch

D. Mrajca, A. Woźniak

-Zabawy z ortografią

M. Bury

-Wirtualni podróżnicy - zajęcia z tablicą interaktywną

B. Kobielus, A. Węglarz

-Rytmika dla smyka - zajęcia taneczne

T. Rokowska, I. Romańska

-Koło przyrodnicze dla kl. IV

B. Sordyl

-Doświadczenia małego odkrywcy

I. Smaza

-Zajęcia taneczne “Zumba kids”

J. Biczak

Zajęcia terapii plastycznej

E. Sasak

-Szkolne Koło Caritas

M. Trzepaczka


- Szkolny Klub Sportowy

nauczyciele w-f

- Uczniowski klub sportowy Czwórka

Andrychów - sekcja piłki nożnej

i pływania

A. Adamus, R. Babiński, T. Suchanek

- Piłka siatkowa dziewcząt

E. Bury, A. Górska

- Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców

E.Gałosz

- Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

A. Wojewodzic

- Piłka siatkowa chłopców

M. Cieluch

- Piłka nożna, koszykowa chłopców

R. Babiński

- Piłka nożna chłopców - sks

A. Adamus


KONKURSY SZKOLNE

lp.

rodzaj konkursu

termin

organizator

K L A S Y I - I I I


Recytatorski

11. 2017

T. Rokowska, D. Kardaś , D. Mrajca


Plastyczny

wg ofert

D. Harańczyk


Konkurs Pieśni Patriotycznej

11. 2017

I. Romańska, M. Kubień


Konkurs Piosenki klas I- III

04.2018

I. Romańska, M. Kubień


„Bezpieczna droga”

03. 2018

M. Kubień, T. Suchanek


Matematyczny „Kangurek”

kl. II - II pół.

kl. III - od 11. 2017

do 05. 2018

G. Polak


Konkurs Ekologiczny

11. 2017

R. Prus


Olimpiada dla klas pierwszych (SP 2)

03. 2018

G. Polak


Ortograficzny klas II i III

04. 2018

M. Bury, M. Mizera


Turniej „Dwa ognie”

03. 2018

M. Ligęza, K. Matusiak


Konkurs „Być zdrowym”

03. 2018

A. Babińska


Konkurs na wiersz o tematyce

ekologicznej

04. 2018

R. Prus, M. Nowak - Kowalska


Szkolny Konkurs „Zegarmistrz słowa”

05. 2018

M. Nowak – Kowalska

16.

Konkurs Plastyczny “Razem w szkole, razem na podwórku”

05.2018

A. Stokłosa, A. Woźniak, D. Wetula,

I. Smaza

17.

Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim

12. 2017

K. Wójcik, M. Kubica

18.

Konkurs wiedzy o Anglii dla kl. III

04.2018

K. Wójcik, M. Kubica

19.

Konkurs literacki (własne opowiadanie)

03/04.2018

A. Węglarz, B. Kobielus,

M. Makowiecka

20.

Konkurs “Mam talent” dla kl. I-III


M. Makowiecka, P. Lechowicz,

A. Węglarz, B. Kobielus

21.

Kolekcjonerzy I-III

05.2018

M. Makowiecka, P. Lechowicz,

A. Węglarz, B. Kobielus


K L A S Y I V - V II

1.

O miano „Mistrza Przedmiotowego” z:
- języka polskiego

05. 2018

E. Kurek, R. Babski, A. Gromotka,

K. Bylica, P. Szczepański


- matematyki

05. 2018

M. Kalinowska - Murzyn, L. Fus,

S. Stenger, J. Andrejko, J. Rychter


- historii

05.2018

M. Dudka


- przyrody

05.2018

B. Sordyl


- języka angielskiego

05.2018

nauczyciele j. angielskiego


-języka niemieckiego

05.2018

 1. Gieruszczak


- techniki

05.2018

E. Szemla


- informatyki

05.2018

L. Fus, K. Matusiak

2.

Recytatorski

12. 2017

R. Babska, T. Rokowska, K. Bylica

3.

Kolekcjonerzy IV-VII

05. 2018

M. Makowiecka, P. Lechowicz

4.

Kolęd i pastorałek

01. 2018

M. Madeja, A. Kowina

5.

Poezji religijnej

10. 2017

M. Trzepaczka

6.

Szopek

01. 2018

M. Trzepaczka

7.

Konkurs Biblijny „Jonasz”

12.2017

M. Madeja, M. Trzepaczka, ks. P. Wawak

10.

Konkurs na ozdobę świąteczną

12. 2017

E. Szemla

11.

Plastyczny

wg ofert

L. Siwek

12.

Ekologiczne

04/05. 2018

Z. Kun, R. Kadamus, L. Kuśnierz,

B. Sordyl

13.

Matematyczny „Kangur”

03. 2018

K. Sobita

14.

Szkolny konkurs na najładniejszą

kartkę świąteczną w j. niemieckim

12.2017/ 03.2018

A. Gieruszczak

15.

Szkolny Konkurs Literacki „Każdy
z nas jest inny”

04/05. 2018

D. Kardaś,

16.

Konkurs Plastyczny „Tradycje Bożego Narodzenia”

12. 2017

L. Siwek, D. Harańczyk

17.

Konkurs/projekt “Wieczór z kolędą”

01. 2018

L. Siwek, M. Madeja, M. Trzepaczka,

A. Kowina, A. Nadajczyk-Górczak

18.

Konkursy biblioteczne

cały rok

A. Fąferko, S. Książek

19.

Klasa Roku

cały rok

nauczyciele, wychowawcy

20.

Konkurs “Mam Talent IV-VII”

maj/czerwiec 2018

A. Kowina, A. Nadajczyk-Górczak,

L. Siwek

21.

Szkolny konkurs na najładniejszą pracę (plakat) bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim

12. 2017

K. Zaremba, K. Wójcik

22.

Konkurs fizyczny

wg harmonogramu

I. Fornalik

23.

Małopolski Konkurs Języka angielskiego- etap szkolny

wg harmonogramu

K. Zaremba, K. Wójcik,

A. Nadajczyk-Górczak,

M. Markowska, A. Tomiczek

24.

Szkolny konkurs logopedyczny

03. 2018

Logopedzi, E. Kurek

25.

Konkurs humanistyczny- etap szkolny

7.11. 2017

R. Babska

26.

Konkurs wiedzy o Anglii dla kl. VII

03. 2018

K. Zaremba, A. Tomiczek

27

Konkurs „Małopolskie Baltie 2016”

11. 2017

E. Szemla, K. Matusiak

28.

Zawody sportowe

wg harmonogramu

nauczyciele w-f

29.

Szkolny konkurs ortograficzny

10. 2017

P. Szczepański

30.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny: “Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego”

7.11. 2017

M. Dudka

31.

Wernisaż wystawy poplenerowej

11. 2017

L. Siwek, R. Maszczyńska

32.

Gminny konkurs “Znam gminę

Andrychów”

wg harmonogramu

S. Sala

33.

Szkolny konkurs “Rowerowy Mistrz Drogowy”

od 27.02.2017- 31.05.2018

E. Szemla

34.

Konkurs Plastyczny “Razem w szkole, razem na podwórku”

05. 2018


A. Stokłosa, A. Woźniak, D. Wetula3. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ


Lp.

Zadania

Forma

Termin

Odpowiedzialny


1.

Opracowanie planu pracy wychowawczej

w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Plan pracy wychowawczej, dokumentacja wychowawcy

09. 2017

Wychowawcy,

konsultacja z Radą Rodziców

2.

Stworzenie czytelnego i spójnego systemu dokumentowania pracy wychowawczej

Dziennik elektroniczny,

teczka wychowawcy

cały rok

Wychowawcy

3.

Koordynowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

Praca zespołów ds.

pomocy psych.-pedag.

oraz zespołów przedmiotowo-wych.

1x w

półroczu +

w razie potrzeb

Dyrekcja,

pedagog, psycholog

wychowawcy

nauczyciele

4.

Prowadzenie zajęć przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia dla klasy

wg

planu

K.Pawlikowska

5.

Praca nad utrwalaniem prawidłowych zachowań, postaw i nawyków – budowanie systemu dyscypliny szkolnej zgodnie

z planem wychowawczym

Praca podczas wszystkich

zajęć prowadzona przez wszystkich pracowników-

realizacja planu pracy

wychowawczej

cały

rok

Dyrekcja

Pracownicy

6.

Monitorowanie i ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Obserwacje, ankiety ewaluacyjne

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska,

wychowawcy,

zespoły ds. ewaluacji

7.


Wprowadzenie i realizacja programów autorskich:


- „Program pracy w klasie sportowej o profilu piłki nożnej kl. IV-VI”

„Program pracy w klasie sportowej o profilu piłki nożnej kl. VII - VIII”


-„Program pracy w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa kl. IV – VI”

-”Program pracy w klasie sportowej o profili piłka siatkowa kl. VII-VIII”-”Program wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacji”
- “Program dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowymi zasadami oceniania”.


„Program terapii plastycznej dla dzieci

wymagających szczególnej opieki”- „Z Jasiem i Małgosią w szkole, na

wycieczce” – edukacja zdrowotna z elementami ekologii”


- Program Edukacji Komunikacyjnej „Bezpiecznie na drodze”- „Program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci z autyzmem”


- Program z edukacji ekologicznej “Zostań Przyjacielem Ziemi”
-”Magia szachów”- szachy w edukacji wczesnoszkolnej
-“Kolorowa Świetlica” - program zajęć plastycznych dla uczestników zajęć świetlicowych


- Program doradztwa zawodowego dla klasy VII na rok szkolny 2017/2018


Obserwacje, ankiety

wg

planu
A. Adamus


R.Babiński
E. Bury,

M. CieluchMagdalena Witkowska zmodyfikowany przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Krzysztof Warchoł - modyfikacja zespół nauczycieli wfE. SasakD. Harańczyk
M. Kubień,
T. SuchanekJ. BiczakR. Prus

M. Nowak- Kowalska
R. Prus

M. Nowak- Kowalska
A. Puto
L. Kuśnierz

8.

Opracowanie szkolnego planu wycieczek

Realizacja planu szkolnych wycieczek

Wyjścia, wyjazdy zorganizowane

wg

planu

A. Gromotka,

G. Polak

Wychowawcy,

Dyrekcja, Rodzice

9.

Realizacja psychoedukacyjnych zajęć integracyjnych „Puzzle klasowe” dla kl. IV

Warsztaty

09/10.

2017

R. Maszczyńska,

I. Ziółkowska

10.

Praca wychowawcza nad wzmocnieniem pozycji klas integracyjnych,

Promowanie działań integracyjnych na

terenie Szkoły i poza nią

Prelekcje, warsztaty, filmy, spotkania, wspólne imprezy, wycieczki


Przedstawienie profilaktyczne klas

integracyjnych

cały rok

wiosna

2018

Wychowawcy Dyrekcja

Pedagog

Pedagodzy specjalni


Pedagodzy specjalni

11.

Realizacja treści wychowawczych
w kontekście praw człowieka w tym realizacja tematyki dotyczącej tolerancji
i różnic między ludźmi różnych kultur

i narodów (mniejszości narodowe, etniczne)

Zgodnie z planami pracy wychowawczej

cały rok

Wychowawcy,

Dyrekcja

12.

Podejmowanie działań wychowawczych

i socjalnych wobec uczniów, których rodzice przebywają za granicą

W zależności od potrzeb

cały rok

Wychowawcy

Pedagog,

Psycholog,

13.

Realizacja treści wychowawczych związanych z tematyką bezpieczeństwa
w tym bezpieczeństwa dzieci w sieci


Prelekcje, warsztaty, konkursy, akcje

cały rok

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele informatyki

14.

Realizacja programów: profilaktyki i pracy wychowawczej w szkole

Zgodnie z planem

cały rok

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog
ELEMENTY TRADYCJI, SYMBOLIKI, OBRZĘDOWOŚCI


Lp.

Tradycja, symbolika, obrzędowość

termin

odpowiedzialny

1.

Hymn Szkoły

09. - 10. 2017

A. Kowina,

Wychowawcy I - III

2.

Kronika Szkoły

cały rok

S. Książek

3.

Kronika biblioteki

cały rok

A. Fąferko

4.

„Złota Księga”

06.2018

S. Książek

5.

Odznaka „Wzorowy Uczeń”

Tytuł „Ambasador Kultury”

06.2018

G. Polak

6.

Odznaki „Zasłużony dla Szkoły” i „Medal

Sportowca”

06.2018

G. Polak,

A. Gromotka,

R. Babska

nauczyciele w-f

7.

Wybory do Samorządu Klasowego

09.2017

Wychowawcy

8.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

09.2017

05/06.2018

R. Babska

9.

Wybór nowego pocztu sztandarowego

06.2018

K. Sobita

10.

Udział Sztandaru Szkoły w uroczystościach państwowych i szkolnych i kościelnych

1.09.2017

4.09.2017

17.09.2017

13.10.2017

10,11, 11.2017

13 03.1018

3.05.2018

8.05.2018

31.05.2018

22.06.2018


K.Sobita

11.

Święto Patrona Szkoły

13.03.2018

koordynatorzy +

wychowawcy

12 .

Święto Sportu Szkolnego i Dzień Dziecka

06.2018

Nauczyciele w-f i eduk. prozdrowotnej, G. Polak,

A. Węglarz, M. Makowiecka,

B. Kobielus, A. Babińska,

13..

Prawodawstwo szkolne: ordynacja wyborcza, regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla Szkoły”, regulamin konkursu ”Klasa Roku”


cały rok

R. Babska

M. Cieluch,

A. Gromotka

14.

Edycja pisma „Nasz Świat”

cały rok

P. Szczepański

15.

Andrzejki:

klasy I-III

klasy IV-VI

11.2017

Wychowawcy I – III

Wychowawcy IV- VI, RSU

16.

Klasowe Mikołajki


12.2017

Wychowawcy klas,

Rodzice

17.

Wigilia szkolna

12.2017

M.Madeja, M.Trzepaczka,

ks P. Wawak, Dyrekcja

18..

Klasowe Wigilijki

12. 2017

Wychowawcy

19.

“Wieczór z kolędą”

01.2018

A.Kowina, L. Siwek,

A. Nadajczyk-Górczak,

M. Madeja, M. Trzepaczka

20.

Konkurs „Klasa Roku”

cały rok

Nauczyciele, Wychowawcy
AKADEMIE APELE UROCZYSTOŚCI


Lp.

Imprezy

termin

Osoby odpowiedzialne

klasy

K L A S Y I - III

1.

Pasowanie uczniów klas I

29. 09. 2017

Wychowawcy klas pierwszych

Ia, Ib, Ic, Id,

M. Kubień

D Harańczyk

wychowawcy

klas I

2.

Dzień Edukacji

Narodowej

14.10.2017

apel: R. Prus, M. Nowak-Kowalska

IIIe IIId

3.

Moja Mała Ojczyzna

10.11.2017

apel: A.Zarębska, M.Mizera

IIIf, IIIh


4.

Tradycje świąteczne

Wigilia szkolna

22.12.2017

apel: T. Rokowska, M. Bury

projekt: s.I Skrzypczyk, M. Kubica

IIa, IIb


5.

Nowy Rok – bale

01.2018

kierownik grupy wiekowej: G. Polak


6.

Droga Babciu, Dziadku ...

01.2018

chętni wychowawcy


7.

Święto Patrona Szkoły

13.03.2018

projekt + apel: D. Kardaś,

K. Matusiak, I. Ziółkowska

IIIb, IIIg


8.

Pasowanie na Czytelnika

10.2017

S. Książek, A. Fąferko

Klasy I

9.

Dzień Ziemi

28.04.2018

projekt: D. Mrajca, I. Ziółkowska,

A. Zarębska, T. Rokowska


10.

Święto Mamy i Taty

05.2018

chętni wychowawcy


11.

Spotkania

z przedszkolakami + Dzień Integracji

03.2018

harmonogram: M. Młodzik

I.Ziółkowska

spotkania w klasach- nauczyciele

zmiany I

bajka-D. Harańczyk, M. Kubień

Ic, Ia

12.

Dzień Sportu


04.06.2018


poziom klas I i II

A. Babińska, G. Polak

poziom klas III

A. Węglarz, B. Kobielus,

M. Makowiecka


13.

“Andrzejkowy

Bal Malucha”

18.11.2017

I. Ziółkowska


K L A S Y I V - V II


1.

Święto KEN


13.10.2017

apel: M. Cieluch, R. Kadamus

VIIc, VId

2.

Święto

Niepodległości

10.11.2017

apel: A. Wojewodzic, A. Górska, S. Sala

Vc, IVb

IVc,

3.

Wigilia szkolna

22.12. 2017

M.Madeja, M. Trzepaczka, ks.P.Wawak

E. Sasak, T. Suchanek, A. Stokłosa,

D. Wetula


4.

“Wieczór z kolędą”

01.2018

A. Kowina, A Nadajczyk - Górczak,

M. Madeja, M. Trzepaczka

VIId, IVe

5.

Święto Patrona Szkoły

13.03.2018

apel: S. Stenger, A. Gromotka

projekt: K. Wójcik, K. Zaremba

VIa, VIc

VIIe, VIIb

6.

Święto

Konstytucji 3 Maja

27.04 2018


apel: M.Dudka, L. Kuśnierz

VIb

Vd

7.

Dzień Ziemi

28.04.2018

projekt: nauczyciele przyrody


8.

Dzień Sportu,

Dzień Dziecka

07.06.2018

nauczyciele wych. fizycznego

4. DZIAŁANIA ORGANIZUJĄCE PRACĘ OPIEKUŃCZĄLp.

Zadania

Termin

odpowiedzialni

1.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy szkolnej

09.2017

06.2018

M. Młodzik

E. Kołodziejczyk

A. Puto

I. Ziółkowska

2.

Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, współpraca ze sponsorami i rodzicami

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska

M. Trzepaczka

3.

Koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

cały rok

Pedagog

Psycholog

z-cy Dyrektora

4.

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie klasy wg procedury

cały rok

wychowawcy

5.

Diagnozowanie uczniów pod względem logopedycznym

09. - 10.2017

Logopeda

6.

Opracowanie Planu Pracy Świetlicy Szkolnej

09.2017

E. Kołodziejczyk

A. Puto

7.

Całoroczna opieka profilaktyczna i zdrowotna

cały rok

A. Kozioł

8.

Badania przesiewowe w zakresie wad postawy

klas V i III

II półrocze 2018

A. Kozioł

9.

Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów

cały rok

R. Maszczyńska

I. Ziółkowska

wychowawcy

10.

Profilaktyka zdrowotna w zakresie higieny osobistej, zdrowia jamy ustnej i zaburzeń rozwoju fizycznego

cały rok

A. Kozioł

wychowawcy

11.

Prowadzenie kontroli realizacji obowiązku szkolnego uczniów

na bieżąco

pedagog IV-VII

psycholog I - III

12.

Realizacja programu edukacji komunikacyjnej

cały rok

E. Szemla

13.

Spotkania z policjantami i Strażą Miejską - ,,Programy dotyczące bezpieczeństwa” w klasach I - VII

wg potrzeb

I. Ziółkowska

14.

Realizacja programów profilaktycznych; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień przez instytucje zewnętrzne


cały rok

Pedagog

Psycholog

wychowawcy i chętni nauczyciele

15.

Koordynowanie i realizowanie programów prozdrowotnych opartych o aktywność fizyczną

cały rok

E. Gałosz, A. Wojewodzic

16.

Realizacja Programu ,,Szkoły promującej zdrowie”

cały rok

koordynator A. Wojewodzic

17.

Udział w gminnym konkursie o zdrowiu


03.2018

A. Babińska

7. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


lp.

Zadania

termin

wykonawcy

odpowiedz.

1.

Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców

09.2017

Wychowawcy

Dyrektor

2.

Opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły


09.2017

Wychowawcy

R .Maszczyńska

zespół wych.

3.

Opracowanie klasowych programów wychowawczych

09.2017

wychowawcy klas

z-cy Dyrektora

4.

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

w wyznaczonych terminach

zespół ds ewaluacji programu wychowawczego


5.

Pedagogizacja rodziców wg tematyki wybranej przez pedagoga szkolnego

wg potrzeb

Pedagog,

Psycholog

Psycholog

6.

Dni otwarte dla rodziców

wg harmonogr.

Wychowawcy,

Nauczyciele

Dyrekcja


7.

Wywiadówki

wg harmonogr.

Wychowawcy

Dyrekcja

8.

Indywidualne rozmowy i konsultacje z pedagogiem, psychologiem, pedagogami specjalnymi, logopedą

cały rok

Pedagog,

Psycholog

Pedagog

Psycholog

Pedagodzy specjalni

Logopeda

9.

Pozyskiwanie pomocy rodziców na rzecz prac użytkowych w klasie i w Szkole

cały rok

Wychowawcy


10.

Pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych i dla środowiska lokalnego

wg harmonogr.


Rada Rodziców

Przew. RR

11.

Systematyczna praca Rady Szkoły

raz na kwartał

Rada Szkoły

Przew. RS

12.

Współpraca ze Strażą Miejską, Policją

w miarę potrzeb

Wychowawcy

Kier. gr. wiek.

13.

Współpraca ze Strażą Pożarną -

IX

VI

w miarę potrzeb

Dyrektor

koordynator ds.

bezpieczeństwa

Wychowawcy

Dyrektor


14.

Współpraca z Parafią

cały rok

Dyrekcja,

Pedagog

Dyrekcja

Pedagog

15.

Współpraca z Izbą Regionalną

wg potrzeb

Wychowawcy

Wychowawcy

16.

Współpraca z ZHP

cały rok

Instruktorzy ZHP, Dyrekcja

Instruktorzy ZHP, Dyrekcja

17.

Współpraca z przedszkolami

wg potrzeb

Dyrekcja,

Wychowawcy,

Psycholog

Dyrekcja

Wychowawcy

Psycholog

18.

Współpraca z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

cały rok

Dyrekcja,

Wychowawcy

Dyrekcja

Wychowawcy

19.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, PCPR-em w Wadowicach

cały rok

Pedagog,

Psycholog

Pedagog

Psycholog

20.

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Andrychowie

cały rok

Nauczyciele bibliotekarze,

Wychowawcy

Nauczyciele bibliotekarze

Wychowawcy

21.

Współpraca ze Stowarzyszeniem “Przyjaciele Czwórki”

cały rok

Dyrekcja, nauczyciele

Dyrekcja

8. PROMOCJA SZKOŁYlp.

zadania

termin

odpowiedzialni

1.

Aktualizacja strony internetowej

cały rok

E. Gałosz,

A. Wojewodzic

2.

Współpraca z lokalnymi mediami

cały rok

E. Gałosz,

M. Cieluch,

P. Szczepański,

S. Książek,

A. Fąferko,

3.

Współpraca z lokalnymi ośrodkami rekreacyjnymi i sportowymi: Park Miniatur w Inwałdzie, Mini Zoo w Inwałdzie, Stanica Hucuł w Sułkowicach, PTTK Andrychów, Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie. Udział w imprezach i akcjach promocyjnych.

cały rok

L. Siwek,

M. Cieluch

R.Maszczyńska

E.Bury

4.

Spotkania z przedszkolakami: wizyty dzieci w Szkole, zwiedzanie, udział w zajęciach itp.

10. 2017 -

05. 2018

M. Młodzik

I. Ziółkowska,

wych. kl. I - III

5.

Wystawa poplenerowa z uroczystym wernisażem

listopad 2017

L. Siwek

6.

Przygotowanie “Balu Andrzejkowego” dla dzieci

11. 2017

I. Ziółkowska

7.

Organizacja imprez sportowych:

-turniej piłki siatkowej “Mama, Tata i Ja”

-turniej piłki nożnej dla uczniów i rodziców

-dzień sportu szkolnego połączony z obchodami Dnia Dziecka.

-organizacja konkurencji sportowych w ramach Pikniku Rodzinnego.

-organizacja zawodów międzyszkolnych na szczeblu gminnym i powiatowym

z mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej,

mini piłki halowej, mini piłki koszykowej

i unihokeja

cały rok

Nauczyciele w-f

8.

“Wieczór z kolędą”

01. 2018

L. Siwek, A.Kowina,

A.Nadajczyk-Górczak,

M. Madeja,

M. Trzepaczka

9.

Przygotowywanie uczniów reprezentujących naszą Szkołę w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

cały rok

Nauczyciele

10.

Organizacja Pikniku Rodzinnego

06. 2018

Rada Rodziców,

Rada Szkoły,

Nauczyciele

11.

Realizacja dwuletniego projektu Akcja-Edukacja “Młodzi naukowcy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

2017/2018

2018/2019

Koordynator: M. Markowska

12.

Współpraca z UKS “Czwórka”

2017/2018

R. Babiński,

A. Adamus

13.

Prowadzenie strony Szkoły na portalu społecznościowym Facebook i systematyczne jej aktualizowanie

2017/2018

I. Ziółkowska

Konkursy, w których biorą udział uczniowie naszej Szkoły


lp.

Rodzaj konkursu

Termin

Odpowiedzialny

1.

Gminne zawody sportowe: „Finał Gminny

w Indywidualnych Biegach Przełajowych”

wg

harmonogramu

nauczyciele w-f

2.

Gminny Konkurs Poezji Religijnej w Targanicach

10. 2017

M. Trzepaczka

3.

Małopolski Konkurs Humanistyczny

11 . 2017

E. Kurek

4.

Marsz na orientację

wg

harmonogramu

L. Kuśnierz, R. Kadamus

5.

Gminne zawody sportowe: mini piłka nożna

dziewcząt

wg

harmonogramu

nauczyciele w-f

6.

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej

wg propozycji

A. Kowina, I. Romańska

M. Kubień

7.

Gminny Konkurs Piosenki: „Szkolny Song” kl. I-III

11. 2017

I. Romańska, A. Kowina

8.

Gminny konkurs “Talenty”

10/11.2017

I. Romańska, A. Kowina

9.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “Bóbr”

11. 2017

E. Szemla, K. Matusiak

10.

Gminny Konkurs Recytatorski Sułkowice-

Bolęcina - “Spotkanie z poezją dla dzieci”

wg

harmonogramu

R. Babska

11.

Gminny Konkurs Ekologiczny: „Inne rady na

odpady” kl. I-III

11. 2017

R. Prus

12.

Gminny Konkurs Ekologiczny kl. IV-VIII

10/11. 2017

L. Kuśnierz, Z. Kun,

R. Kadamus, B. Sordyl

13.

Gminny Przegląd Kolęd

12. 2017

M. Madeja, A. Kowina

14.

Gminny Przegląd Kolęd Obcojęzycznych w

Targanicach

12. 2017

nauczyciele

j. angielskiego

15.

Gminny Konkurs Plastyczny: „Boże Narodzenie

w oczach dziecka” klasy I-III

12. 2017

D. Harańczyk

16.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Mieszkam

w Beskidach” klas I- III

12. 2017

D. Harańczyk

17.

Rejonowy Konkurs Biblijny: „Jonasz”

01. 2018

M. Madeja

18.

Konkurs informatyczny „Małopolskie Baltie 2016”

– etap rejonowy

01. 2018

E. Szemla,

K. Matusiak

19.

Gminny Konkurs Matematyczny kl. VI

wg

harmongramu

S. Stenger

20.

Gminny Turniej Sportowy: „Dwa ognie” kl. II

03. 2018

D. Mrajca, M. Ligęza

21.

Gminny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu: „Chcę być

zdrowy”

03. 2018

A. Babińska

22.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

wg

harmonogramu

nauczyciele

j. angielskiego

23.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

FOX

03. 2018

K. Zaremba, K. Wójcik, A.Tomiczek

24.

Europejski Konkurs Matematyczny:

„Kangur 2016” Klasy II i III

03. 2018

B. Zdzienicka, K. Sobita,

G. Polak

25.

Konkurs informatyczny „Małopolskie Baltie 2016”

- etap wojewódzki

03. 2018

K. Matusiak, E. Szemla

26.

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny “TIK- TAK”

03. 2018

E. Szemla

27.

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej-

“Kartka Wielkanocna”

03. 2018

E. Szemla, K. Matusiak

28.

Małopolski Konkurs Matematyczny

wg

harmonogramu

L. Fus,

M. Kalinowska-Murzyn

29.

Gminny Konkurs Recytatorski “Szelki” w

Sułkowicach- Bolęcinie

wg

harmonogramu

R. Babska

30.

Gminny Konkurs Recytatorski Twórców

Beskidzkich w Rzykach

wg

harmonogramu

R. Babska

31.

Olimpiada dla klas I SP2

03. 2018

D. Mrajca

32.

Gminny Konkurs Ortograficzny klas II i III

w Roczynach

04. 2018

M. Bury

M. Mizera

33.

Turniej szachowy “Szach Mat” o Puchar

Burmistrza

04. 2018

nauczyciele w-f

34.

Gminny Konkurs Plastyczny “Czysty świat

wokół nas”

04.2018

D. Harańczyk

35.

Gminny Konkurs Plastyczny „Razem w szkole,

razem na podwórku”

04. 2018

A. Stokłosa, B. Woźniak,

D. Wetula

36.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny: “Losy

żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego”

wg

harmonogramu

M. Dudka

37.

Gminny Konkurs Piosenki “Śpiewanka”

05/06. 2018

I. Romańska, A. Kowina

38.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku

wg harmonogr.

nauczyciele w-f

39.

Zawody sportowe na szczeblu gminnym,

powiatowym, wojewódzkim

cały rok wg

kalendarza IMS

nauczyciele w-f

40.

Rajdy turystyczne

wg harmonogr.

R. Kadamus,

R. Maszczyńska

41.

Międzywojewódzki Konkurs na Recenzję

Teatralną

06.2018

E. Kurek

42.

Olimpiada/Konkurs z języka angielskiego

wg

harmonogramu

K. Wójcik,

M. Kubica

43.

Gminny konkurs “Znam gminę Andrychów”

wg

harmonogramu

S. Sala

44.

Gminne Zawody Matematyczne

wg

harmonogramu

nauczyciele matematyki

45.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

wg

harmongramu

nauczyciele matematyki

46.

Konkursy muzyczne

wg ofert

A. Kowina

46.

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

“I love singing”

wg

harmonogramu

K. Wójcik,

A. Nadajczyk-Górczak,

M. Kubica

47.

Gminny konkurs “Bezpieczna droga”

04/05. 2018

T. Suchanek,

M. Kubień
Projekty


lp.

Nazwa projektu

Termin

Odpowiedzialni

1.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

11. 2017

A. Fąferko

S. Książek

2.

“Wieczór z kolędą”

01.2018

L. Siwek

A. Kowina

A. Nadajczyk - Górczak

M. Trzepaczka

M. Madeja

3.

Projekt: “Tradycje świąteczne” -kl. I - III


22. 12. 2018

I. Skrzypczyk

M. Kubica

T. Rokowska

M. Bury

D. Mrajca

4.

Projekt: “Święto Patrona Szkoły”- kl. I - III

21. 03. 2018

D. Kardaś

I. Smaza

K.Matusiak

I. Ziółkowska

5.

Projekt: “Święto Patrona Szkoły”- kl. IV - VII

03. 2018

K. Wójcik

K. Zaremba

S. Stenger

A. Gromotka

6.

Projekt ogólnopolski: „Euroweek – Szkoła Liderów”

04. 2018

M. Markowska,

L. Kuśnierz


7.

Projekt: “Dzień Ziemi” - klasy IV - VII

04. 2018

nauczyciele przyrody

8.

Projekt: “Dzień Ziemi” - klasy I - III

04. 2018

D. Mrajca

A. Zarębska

I. Ziółkowska

T. Rokowska

9.

Projekt Akcja edukacyjna: “Młodzi Naukowcy” dofinansowywany z Funduszy Europejskich.

2017/2018

2018/2019

Koordynator:

M. Markowska

10.

Projekt: “Otwarta Firma” organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (klasy VII)

13-19.11.

2017

Koordynator:

K. Wójcik

11.

Projekt: “Aktywna tablica”

2017 - 2019

L.Fus

12.

Projekt: “Już pływam”

2018

E.Gałosz

13.

Projekt: “Jeżdżę z głową”

2018

R. Maszczyńska
Akcje, akcje charytatywne


lp.

Nazwa akcji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Akcja: Narodowe czytanie

“ Wesela” S. Wyspiańskiego


5. 09. 2017

S. Książek,

A. Fąferko,

poloniści

2.

Akcja charytatywna ogólnokrajowa: zbiórka

żywności

2 x 2017/2018

koordynator:

R. Maszczyńska,

uczniowie,

chętni

nauczyciele,

I. Ziółkowska,

J. Biczak, zuchy

3.

Zbiórka telefonów komórkowych.

02-06. 2018

M. Trzepaczka

4.

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci

z Domu Dziecka w Kętach

12. 2017

M. Trzepaczka

5.

Wsparcie jednej wybranej rodziny w ramach

ogólnopolskiego projektu “Szlachetna Paczka”

12. 2017

M. Trzepaczka

6.

Akcja charytatywna: „Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy”


01. 2018

J. Biczak, G. Polak

D. Harańczyk

M. Mizera

M. Makowiecka

7.

Akcja charytatywna: „Jałmużna wielkopostna”03 - 04. 2018


M. Madeja

M. Trzepaczka

s. I. Skrzypczyk

ks. P. Wawak

8.

Akcja zbiórki makulatury, plastikowych zakrętek

wg harmonogramu

RSU

9.

Kartki urodzinowe dla dzieci niepełnosprawnych.


09 - 10 2017

R. Babska

J. Biczak

10.

Kurs pierwszej pomocy dla klas I - III

wg

harmonogramu

D. Mrajca,

D. Harańczyk,

A. Woźniak

11.

Bicie rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej

pomocy


16. 10. 2017D. Mrajca

D. Harańczyk

J. Biczak

A.Woźniak

12.

Działania na rzecz Hospicjum domowego

w Andrychowie


wg potrzeb

M. Makowiecka

T. Rokowska

R. Maszczyńska

M. Trzepaczka

13.

Zbiórka opakowań po kleju AMOS.

cały rok

M. Makowiecka

14.

Zbiórka “Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”

10/11.2017

M. Ligęza,

A. Puto,

E. Kołodziejczyk

15.

Akcja “Kartka dla Powstańca”

09.2017

M. Dudka,

E. Kurek