Plan pracy świetlicy 2017/2018

AAA


OGÓLNE ZAŁOŻENIA

DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi oraz ich żywienie. W bieżącym roku szkolnym rozpatrzono pozytywnie 105 wniosków o zapewnienie opieki . Stałą opieką opiekuńczo – wychowawczą objęto uczniów z klas I – III oraz kilkoro uczniów klas IV. Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach od 6.50 – 16.20. W tym roku szkolnym zajęcia na świetlicy odbywają się dla rannej grupy tylko w dwóch salach, a popołudniu w trzech. Rano sala nr 4 jest udostępniana uczniom klas IV-VII.

Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom , aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych oraz odrabiać zadania domowe . Szczególnie ważnym aspektem opieki są zajęcia ruchowe, które o ile pozwala na to aura, są prowadzone poza budynkiem szkoły .


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego :

 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach ( zajęcia sportowo – rekreacyjne )

 • troska o prawidłową postawę ciała

 • dbanie o czystość i estetykę sali

 • dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków

 • wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną

 • motywowanie do cichej zabawy

 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy

 • stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu

 • mobilizowanie uczniów klas II i III do współpracy z pierwszakami i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.


 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :

 • popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych

 • prowadzenie różnych form działalności dziecięcej

 • prowadzenie zajęć wg ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem tematyki miesiąca

 • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.


 1. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej :

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych

 • otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce

 • prowadzenie zabaw dydaktycznych

 • wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

 • współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.


 1. Kształtowanie postaw moralno – społecznych :

 • wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny

 • kształtowanie postawy współgospodarza świetlicy

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

 • udział w pracach społeczno – użytecznych .


 1. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki w świetlicy :

 • indywidualne kontakty z rodzicami , udzielanie informacji o zachowaniu dziecka w czasie przebywania w świetlicy

 • udzielanie pochwał lub nagan z wpisem do dzienniczka ucznia

 • informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych

 • udzielanie pochwał do zeszytów grupowych .

ROCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ZADAŃ

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE


WRZESIEŃ : ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM

Zadania wychowawcze : Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie . Podział na grupy . Zapoznanie z wychowawcami oraz między sobą dzieci. Opieka nad pierwszoklasistami . Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni . Objaśnienie zasad korzystania z jadalni .

TEMATYKA

Żegnamy wakacje

Bezpieczna droga do szkoły

Plony z sadu i ogrodu

Nadchodzi jesień


PAŹDZIERNIK : NASI WYCHOWAWCY

Zadania wychowawcze : Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą , wspólne rozwiązywanie problemów ucznia . Próba charakterystyki ideału nauczyciela .

TEMATYKA

Nasze hobby i zainteresowania

Zwierzęta wokół nas

Moja rodzina


LISTOPAD : MOJA OJCZYZNA

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Zapoznanie z Legendą

o białym orle.

TEMATYKA

Kultura życia codziennego

Nasze zabawy w teatr

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima


GRUDZIEŃ : ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadania wychowawcze : Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Dlaczego lubię święta?

TEMATYKA

Andrzejki i Barbórka

Czekamy na święta

STYCZEŃ : ANDRYCHÓW - MIASTO , W KTÓRYM MIESZKAM

Zadania wychowawcze : Rozmowy na temat swojego miasta . Poznawanie historii Andrychowa i okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszym mieście ? Gdzie pracują Twoi rodzice ? Co zmieniło się w naszym mieście w ostatnich latach.

TEMATYKA

Witamy Nowy Rok

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zima lubi dzieci

Dokarmianie zwierząt w zimieLUTY : KARNAWAŁ Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Zadania wychowawcze : Kultura osobista wobec starszych osób . Dlaczego i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym . Opis babci i dziadka

z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech w wyglądzie i osobowości. Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.

TEMATYKA

Z wizytą u pana Andersena

Mikołaj Kopernik - kosmos


MARZEC : MARCOWA POGODA

Zadania wychowawcze : Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu cztery pory roku Wiosna. Wiosenne kwiaty- praca plastyczna.

TEMATYKA

Kobiety małe i duże

Przedwiośnie

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zwyczaje Wielkanocne


KWIECIEŃ : CHRONIMY PRZYRODĘ

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. Nasza ziemia-plakat.

TEMATYKA

Wiosna

Wiosna na wsi

Urządzenia techniczne

MAJ : TWOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O TOBIE

Zadania wychowawcze : Słowa powszechnego użytku : „proszę” , „dziękuję” , „przepraszam” , „dzień dobry” , „do widzenia” . Próba samooceny , zwrócenie uwagi na swoje wady charakteru i podjęcie walki z nimi . Co najbardziej cenisz w drugim człowieku ? Twój stosunek do kolegów , rodziców i nauczycieli . Jakie cechy powinien posiadać dobry uczeń .Jak należy zachować się przy posiłku ?

TEMATYKA

Polska

Jesteśmy Europejczykami

Dzień Matki
CZERWIEC : LATO,LATO –WAKACYJNE PRZESTROGI

Zadania wychowawcze : Czym się charakteryzuje lato-pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. Moje wakacyjne plany

i marzenia – praca plastyczna. Czy znam numery alarmowe.

TEMATYKA

Dzień Dziecka

Książka moim przyjacielem

Nasze zdrowie


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI :

 1. wychowawca : mgr Ewa Kołodziejczyk 26 godzin

 2. wychowawca : mgr Agnieszka Puto 26 godzin

 3. wychowawca : mgr Angelika Paleczna 26 godzin

 4. wychowawca : mgr Alina Tomiak 13 godzinGODZINY

FORMA ZAJĘĆ DLA DANEJ GRUPY

6.50 - 9.00

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

9.00 - 9.40

zajęcia ruchowe dla grupy przed lekcjami

9.40 - 10.30

zajęcia tematyczne dla grupy przed lekcjami

10.30 - 11.30

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy przed lekcjami

11.30 - 13.20

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy po lekcjach

13.20 - 14.00

zajęcia ruchowe dla grupy po lekcjach

14.00 - 15.00

zajęcia tematyczne dla grupy po lekcjach

15.00 - 16.20

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica to nasz drugi dom , od nas zależy jak będziemy się tu czuli .

 2. W świetlicy mówimy półgłosem , nie krzyczymy , nie biegamy bez potrzeby.

 3. Wszyscy dbamy o porządek , estetyczny wygląd sali .

 4. Szanujemy gry i zabawki , oszczędnie gospodarujemy materiałami .

 5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste , bierzemy udział w pracach porządkowych .

 6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.

 7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy , wychodzimy za pozwoleniem .

 8. Uczymy się samodzielnej pracy , starannie i sumiennie odrabiamy lekcje .

 9. Opiekujemy się młodszymi kolegami , pomagamy im w trudnościach .

 10. Staramy się , aby nam było dobrze z innymi , a innym z nami .


WYRÓŻNIENIA1. Pochwała słowna udzielona w grupie przez wychowawcę .

2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego .

3. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły .

4. Wyróżnienie dyplomem w konkursie „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”.


KARY 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy .

 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców z złym zachowaniu .

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 4. Upomnienie na apelu przez dyrektora szkoły.