Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Cele wychowawcze.

AAA

Zał.2


Cele wychowawcze realizowane na poszczególnych przedmiotach

w klasach IV- VIII


PrzedmiotCele wychowawcze


Język polski


Nadrzędnym celem jest wychowanie kompetentnego, świadomego odbiorcy literatury i kultury, znającego zarówno tradycję, jak i współczesną kulturę, poprzez nabywanie i rozwijanie umiejętności wsparte potrzebną wiedzą w zakresie kształcenia językowego i kulturalno-literackiego.

Cele szczegółowe

 • Wdrażanie do planowania własnego uczenia się:

· samodzielnego, w grupie, z pomocą nauczyciela;

· świadomego i odpowiedzialnego;

· uwzględniającego kontrolę przebiegu, rezultatów i postępu pracy.

 • Aranżowanie działania:

· celowego i odpowiedzialnego;

· indywidualnego i we współpracy;

· odtwórczego, przekształcającego i twórczego;

· integrującego ze środowiskiem, zaspokajającego poczucie więzi z innymi;

· zmierzającego do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez:

- mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, patrzenie, zauważanie, nazywanie, działania plastyczne, projektowanie, inscenizowanie;

- kultywowanie tradycji narodowej;

- wykorzystanie technologii informacyjnej.

 • Umożliwienie poznawania:

· różnych tekstów kultury (ich treści, gatunków, tworzywa, środków wyrazu), pozwalających poznać ojczyznę, zarówno tę najbliższą (dom, region), jak i dalszą (kraj) oraz uniwersalną (kultura, świat);

· źródeł informacji;

· struktury języka i sposobów jego funkcjonowania jako narzędzia porozumiewania się;

· tradycji i dokonań cywilizacyjnych ludzkości, zwłaszcza w kulturze europejskiej;

· pojęć związanych z literaturą, językiem, kulturą.

 • Stwarzanie okazji do komunikowania:

· werbalnego i niewerbalnego;

· poprawnego, skutecznego, adekwatnego do sytuacji;

· etycznego i estetycznego;

· kreatywnego.

 • Umożliwienie samopoznania w obszarach:

· akceptacja indywidualności własnej i drugiego człowieka;

· wiara we własne możliwości;

· dociekliwość intelektualna, niezależność myślenia i twórcze rozwiązywanie problemów;

· odpowiedzialność za własne uczenie się;

· krytycyzm i odwaga przeciwstawienia się postawom nieetycznym i zagrożeniom cywilizacyjnym;

· wrażliwość, optymizm, empatia, kultura osobista, moralność;

· potrzeby własne i drugiego człowieka, godność własna i innych, prawa jednostki i zbiorowości;

· wolność osobista a przewidywanie konsekwencji własnych zachowań, odpowiedzialność i obowiązki;

· samoocenianie i doskonalenie.Język obcy

Język

angielski i niemiecki

 • Zaciekawienie uczniów różnorodnością i bogactwem innych kultur i tradycji.

 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia (geografia, historia, sztuka krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych).

 • Rozwijanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 • Zainteresowanie uczniów językiem obcym jako narzędziem poznania i komunikacji.

 • Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.

 • Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

 • Rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja w różnych sytuacjach życiowych).

 • Kształtowanie humanizmu i humanitaryzmu.

 • Poznawanie i rozumienie świata, człowieka i wartości.


Matematyka


Rozwijanie osobowości

 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.

 • Wyrabianie nawyku obserwacji i eksperymentowania.

 • Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.

 • Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

 • Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny.

 • Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów.

Rozwijanie myślenia

 • Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.

 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

 • Przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych.

 • Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji.

 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.

 • Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.

 • Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach codziennych.


Przyroda

 • Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy, rozwijanie zainteresowań otaczającym światem;

 • Nabywanie nawyków staranności, rzetelności i dokładności w wypełnianiu zadań, wyciąganiu wniosków oraz przekazywaniu informacji

 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

 • Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplina wewnętrzna i samokontrola

 • .Budzenie szacunku do przyrody i jej piękna;

 • Uświadamianie zagrożeń wynikających z nadmiernej niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody;

 • Kształtowanie postawy świadomego i racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych;

 • Wskazywanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody;

 • Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni;

 • Kształtowanie odpowiedzialności za skutki własnych badań i decyzji;

 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.


Geografia

 • Poznawanie siebie, swoich predyspozycji, talentów oraz kształtowanie różnych aspektów własnej osobowości,

 • Rozwijanie pasji poznawczej skutkującej wzrostem zainteresowania i motywacji wewnętrznej do uczenia się geografii,

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

 • Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości,

 • Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania,

 • Kształtowanie poczucia tożsamości, patriotyzmu oraz postaw wspólnotowych i obywatelskich,

 • Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku naszego narodu poprzez poznanie m.in.: różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia, w tym sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej,

 • Rozwijanie przekonania o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski, a także podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego,

 • Kształtowanie pozytywnych, emocjonalnych i duchowych więzi z krajem ojczystym, z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym („małą ojczyzną”, własnym regionem), a także w pewnym stopniu z całą planetą Ziemią,

 • Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” najbliższa przestrzeń, której uczeń nadaje pozytywne znaczenia,

 • Poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości niezbędnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie na drodze rzetelnej i systematycznej pracy,

 • Kształtowanie świadomości o potrzebie współpracy dotyczącej zwalczania zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń społecznych,

 • Przygotowanie się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej oraz państwie,

 • Kształtowanie postaw patriotycznych,

 • Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego i przyszły rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski,

 • Rozwijanie poczucia estetyki oraz potrzeby kształtowania ładu przestrzennego,

 • Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości.


Chemia

 • Rozwijanie aktywności i samodzielności uczniów m.in. w samodzielnym opisywaniu eksperymentów, prezentacji ich wyników oraz formułowaniu uogólnień;

 • Kształcenie twórczego i krytycznego myślenia, postawy odkrywcy i badacza;

 • Łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczalną;

 • Ukazywanie obecności chemii w otoczeniu;

 • Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy;

 • Dostrzeganie problemów zagrożeń cywilizacyjnych i możliwości ochrony środowiska;

 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeby rozwiązywania problemów;

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, przestrzegania reguł, współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, wzajemnej pomocy;

 • Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplina wewnętrzna i samokontrola;

 • Kształtowanie wyobraźni i poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie;

 • Kształtowanie łatwości wypowiedzi, a przy tym wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy i omawianie efektów pracy zespołowej;

 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec cudzych poglądów.


Fizyka

Kształtowanie postaw, przekonań i wartości, które pozwolą uczniowi:

 • dostrzegać piękno przyrody i zjawisk w niej zachodzących;

 • szanować środowisko naturalne człowieka i przeciwdziałać jego zagrożeniom;

 • być przekonanym o możliwościach obiektywnego poznawania świata i praw nim rządzących

 • mieć świadomość ograniczonych możliwości naszego poznania;

 • przejawiać postawę badawczą wobec otaczającej nas rzeczywistości;

 • obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie, starać się przewidywać ich przebieg i skutki na podstawie poznanych praw i zasad;

 • doceniać rolę wiedzy w rozwoju naszej cywilizacji;

 • dostrzegać zagrożenia dla człowieka i naszego środowiska wynikające z rozwoju nauki i techniki;

 • współpracować w zespole w celu osiągnięcia zamierzonego celu;

 • doceniać rolę pracy zespołowej;

 • prezentować i uzasadniać swoje poglądy i przekonania;

 • wykazywać cierpliwość i dokładność w pracy;

 • mieć przekonanie o możliwościach i korzyściach wynikających ze stosowania zdobyczy informacyjnych naszej cywilizacji;

 • być współodpowiedzialnym za użytkowanie wspólnych zasobów informacyjnych i korzystanie z technologii komputerowej;

 • odczuwać satysfakcje i radość poznania;

 • mieć poczucie własnej wartości i znać swoje możliwości;

 • planować własny rozwój intelektualny i być za niego odpowiedzialnym.

 • prezentować postawy odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny

 • przejawiać zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań

 • prezentować dociekliwość i postawę badawczą

 • prezentować postawę życzliwości wobec kolegów

Historia i społeczeństwo


 • Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza przez dokonania wybitnych postaci historycznych.

 • Zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi, wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich. Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego.

 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

 • Budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów.

 • Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną.

 • Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno oraz rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.

 • Rozwijanie wyobraźni historycznej.

 • Kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania i wypowiadania własnych opinii.

 • Rozwijanie zdolności określania swojej przynależności do do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej.

 • Formułowanie pytań i problemów dotyczących zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym oraz poszukiwanie ich rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji,

 • Wykazywanie się stosowną do swojego wieku postawą patriotyczną i obywatelską motywującą do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 • Umiejętność określenia samodzielnej i świadomej samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, etnicznej, regionalnej i państwowej.

 • Przygotowanie do indywidualnego i grupowego działania w najbliższym otoczeniu społecznym i na forum szkoły.


Muzyka

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej,


 • Rozbudzanie wiary we własne możliwości i zdolności,


 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólnie podjęte zadania,


 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,


 • Kształtowanie patriotycznej postawy wobec dziedzictwa kulturowego,


 • Uczenie szacunku i zrozumienia dla odmiennych kultur,


 • Kształtowanie postawy życzliwości wobec działań artystycznych rówieśników,


 • Zachęcanie do udział w życiu artystycznym społeczności lokalnej,


 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

Plastyka

 • Uczenie kultury tworzenia i odbioru sztuki

 • Docenianie, poznawanie znaczenia spuścizny sztuki jako ważnego elementu kultury materialnej. Szacunek i poznawanie dorobku artystycznego ludzkości

 • Kształtowanie osobowości twórczej, postaw twórczych, kreatywności.

 • Wyrabianie potrzeby systematycznego podejmowania działań o charakterze twórczym.

 • Nauka wartościowego sposobu aktywności, również jako spędzanie czasu wolnego.

 • Podkreślenie wychowawczego aspektu plastycznych działań artystycznych umożliwiających unaocznienie, urzeczywistnienie pomysłów, pokonywanie trudności twórczych w procesie tworzenia od koncepcji do realizacji oraz kształtowanie cierpliwości i wytrwałości w trakcie wykonywania prac

 • Uczenie wyrażania swojej indywidualności, uczuć i przeżyć przez tworzenie prac plastycznych na określony temat. Nauka społecznie akceptowanego sposobu wyrażania negatywnych uczuć i przedstawiania trudnych problemów w pracach plastycznych.

 • Szanowanie własnej pracy, kulturalne zachowanie podczas tworzenia, szacunek do pracy innych, akceptowanie różnorodności rozwiązań, unikanie niewłaściwych form krytyki, tolerancja.

 • Ocena wartości i określanie misji artysty, wizji świata, granic wolności artysty w sztuce związanych z powszechnie szanowanymi wartościami dla ludzkości. Nauka umiejętności pełnego, kulturalnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, oglądania ekspozycji i zabytków przez poziom wiedzy o imprezie, zjawisku artystycznym, zabytku oraz odpowiednie zachowanie i ubiór.

 • Nauka kultury pośredniego kontaktu z dziełami sztuki – korzystanie z publikacji książkowych i zasobów internetowych. Wyrabianie świadomości szacunku, ochrony własności intelektualnej, kultura odbioru przez korzystanie z właściwych, legalnych publikacji i źródeł informacji.


Technika

Kształcenie postawy ucznia, który:


 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,

 • przewiduje skutki swojego postępowania,

 • troszczy się o środowisko poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie jego zasobami,

 • jest odpowiedzialny za własne działania i dba o ich jakość,

 • obiektywnie oceniania działania własne i otoczenia


Informatyka

Kształcenie postawy ucznia, który:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,

 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,

 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,

 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,

 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.


 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia.

 • rozumie konieczność korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze

 • przestrzega zasad współpracy w grupie.

 • rozwija dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na rzetelne zdobywanie wiedzy.Wych. Fizyczne

 • Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia;

 • Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;

 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej i higieny osobistej;

 • Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych;

 • Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań do spontanicznej rekreacji ruchowej, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami;

 • Stwarzanie warunków pozwalających na odkrycie dla siebie szeregu nowych umiejętności i doświadczeń, strefy nieznanej dotąd wiedzy o ruchu, zdrowiu, sporcie i rekreacji;

 • Zaznajomienie z diagnozą sprawności fizycznej i rozwojem fizycznym oraz z ich znaczeniem;

 • Zapoznanie z zasadami treningu zdrowotnego;

 • Przyswojenie umiejętności związanych z aktywnym wypoczynkiem, rozwijanie zamiłowań rekreacyjnych oraz wybór sportu całego życia;

 • Wdrożenie do czystej, sportowej rywalizacji oraz umiejętności kulturalnego kibicowania

 • Rozwijanie własnych zdolności taneczno-rytmicznych i wdrażania siebie poprzez ruch.


Wychowanie do życia w rodzinie.

 • Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny

 • Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

 • Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania

 • Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowania i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów

 • Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby

 • Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 • Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.