Statut

AAA

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Nazwa Przedszkola

Rozdział II – Cele i zadania Przedszkola

Rozdział III – Organy Przedszkola

Rozdział IV – Rozwiązywanie sporów

Rozdział V – Organizacja działalności Przedszkola

Rozdział VI – Zasady odpłatności

Rozdział VII – Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Rozdział VIII – Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu

Rozdział IX – Prawa i obowiązki dzieci

Rozdział X – Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

Rozdział XI – Postanowienia końcowe