Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola na rok 2013/2014

AAA

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 4

w Andrychowie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz 2572/.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów i innych /Dz. U .z 2004 roku nr 26, poz. 232/.

3. Statut Przedszkola.

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamieszkałe na terenie Gminy Andrychów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

5. Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych zasadach, co dzieci zdrowe.

6. Ilość miejsc według orzeczenia organizacyjnego jest liczbą maksymalną i w przypadku większej ilości zgłoszeń dzieci do przedszkola dyrektor placówki powołuje Komisję Rekrutacyjną.

7. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

7.1. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są od 1 marca do końca marca. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację dotyczącą kontynuacji edukacji przedszkolnej.

7.2. Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: Kartę zgłoszenia dziecka.

7.3. Zapisy dzieci do przedszkola (również na platformie edukacyjnej dostępnej na
stronie internetowej https://www.eszkola.andrychow.eu prowadzi dyrektor lub wicedyrektor

7.4. Do przedszkola pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci:

a) w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

b) matek lub ojców samotnie je wychowujących;

c) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;

d) umieszczone w rodzinach zastępczych;

e) obojga pracujących rodziców;

f) uczęszczające już do przedszkola;

g) rodzeństwo dzieci przyjętych do tego przedszkola;

h) z rodzin niewydolnych wychowawczo będące pod opieką kuratora sądowego,

7.5. W przypadku równej ilości punktów Komisja może wprowadzić dodatkowe kryterium rozstrzygające.

8. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według orzeczenia organizacyjnego, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.

9. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:

a) dyrektora lub wicedyrektora przedszkola;

b) przedstawiciela Rady Pedagogicznej;

c) przedstawiciela Rady Rodziców;

d) przedstawiciela organu prowadzącego.

10. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.

11. Dyrektor w imieniu Komisji Rekrutacyjnej, która pracuje od 6 do 15 kwietnia:

a) wywiesza 19 kwietnia listę dzieci przyjętych;

b) rozpatruje do 26 kwietnia odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej;

c) przekazuje do 30 kwietnia rodzicom ostateczną decyzję w sprawie odwołań.

12. Komisja Rekrutacyjna prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji –protokoły.

13. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w terminie od 19 do 26 kwietnia.

14. W miarę wolnych miejsc po 30 kwietnia odwołania rodziców będą rozpatrywane tylko w szczególnie trudnych sytuacjach losowych.

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor w formie pisemnej informacji. Podaje termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informuje o miejscu wywieszenia niniejszego regulaminu.

2. Informacja zostaje zamieszczona również na stronie internetowej przedszkola.

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:

a) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola;

b) inne dokumenty uściślające rekrutację (załącznik nr 1).

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a) imienny wykaz zgłoszonych dzieci;

b) karty zapisu dzieci do przedszkola ;

c) deklaracje kontynuacji;

d) inne dokumenty złożone przez rodziców (uzupełniające).

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a) listę dzieci przyjętych do przedszkola wg roku urodzenia;

b) listę dzieci nieprzyjętych.

Rozdział IV

Zadania dyrektora przedszkola

1.Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

- wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;

- udostępnienie regulaminu rekrutacji;

- wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji;

- wydawanie i przyjmowanie kart zapisu dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców;

- sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- datę urodzenia dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- czas pobytu dziecka w przedszkolu,
- pracę rodziców,
- upoważnienia do odbierania dzieci z przedszkola,
- zapoznanie ze Statutem Przedszkola,
- czytelność zapisów i pieczęci w karcie zgłoszenia i innych dokumentach;

f) sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci – z podziałem dzieci na grupy wiekowe - zawierającego następujące informacje:
-nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

3. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rozdział V

Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola.

2. Przez Rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i Rodziców zastępczych.

3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

4. Dla „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji”

5. Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej”

Potwierdzeniem w/w sytuacji rodzinnych dziecka jest podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia.

6. W miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, w trakcie roku szkolnego, dzieci przyjmowane są decyzją dyrektora.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Zobacz również

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: Imię i nazwisko dziecka......................................................Pesel..........................................…

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W GMINIE ANDRYCHÓWImię i nazwisko dziecka.....................................................................Pesel........................................

Adres zamieszkania ...........................................................................................................................

Adres zameldowania ..........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia.....................................................................................................................

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od.........….do........... od dnia 01.09.2013 r.

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:

MATKA: OJCIEC:

Imię................................................................ .....................................................................

Nazwisko......................................................... .....................................................................

Zakład pracy

............................................................... .....................................................................

................................................................ ............................................................................................................................... ..................................................................

(Pieczęć zakładu pracy matki) (Pieczęć zakładu pracy ojca)


NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

ZAKŁAD PRACY:

· MATKI..............................................KOMÓRKA...........................................................

· OJCA.................................................KOMÓRKA...........................................................

TELEFON DOMOWY.................................ADRES E-MAIL ..................................................


II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY:


RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

Ilość dzieci niepełnoletnich w rodzinie: …..
.....................................................................................................................................................................................................


III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

· przestrzegania postanowień statutu przedszkola

· podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach

· regularnego uiszczania opłat za przedszkole zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług

· przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnion do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem Przedszkola) w godzinach pracy przedszkola, odbieranie dziecka po zamknięciu przedszkola powoduje jego wypisanie (nie dotyczy sytuacji losowych)

· przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, nie podajemy leków, w nagłych wypadkach wzywamy pogotowie.


Oświadczam/y, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.


Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Administratorami danych są dyrektorzy przedszkoli.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

Mam/y świadomość przysługującego mi/nam prawa wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych.

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.


Zapoznałem(am)/liśmy się z Regulaminem Rekrutacji i Statutem Przedszkola


Data……. ………………….

podpis czytelny : matki …………………………….……ojca………………..……………………...


V. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (DYREKTORA)*


Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ............2013 roku

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola …………………………………na…......godzin dziennie

od 01.09.2013 r.

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu.................................................................................
Podpis przewodniczącego Komisji :

Członkowie Komisji:


Decyzją Dyrektora z dnia...........................w/w dziecko zostało/ nie zostało zakwalifikowane do przedszkola.
............................................................

/pieczątka i podpis dyrektora/

*wypełnia przedszkole