Konkurs ortograficzny

Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł "Mistrza Ortografii"

AAA
10 kwietnia 2013, 9:20
4 czerwca 2013 r. o godz. 9.30 w Gimnazjum nr 1 w Andrychowie zostanie zorganizowany Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł "Mistrza Ortografii".

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII”

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Organizator:

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie.


Cele konkursu:

1. Rozwijanie uzdolnień ortograficznych uczniów.

2. Promowanie uczniów uzdolnionych ortograficznie.

3. Stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

4. Wdrażanie uczniów do dbałości o poprawność ortograficzną i kulturę języka.


Uczestnicy:

Uczniowie gimnazjów z gminy Andrychów.


Forma konkursu:

1. Konkurs polega na napisaniu dyktanda oraz rozwiązaniu w czasie 30 minut testu ortograficznego.

2. Zadania konkursowe obejmują wiadomości z zakresu podstawowych zasad ortograficznych i wyjątków.


Etap szkolny:

1. Zadania na etap szkolny ustala szkolna komisja konkursowa.

2. Szkolna komisja konkursowa kwalifikuje do etapu gminnego trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

3. Wykaz zakwalifikowanych uczniów (imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna) należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2012 r. na adres organizatora:

e-mail: bibl202.gim1@interia.pl


Etap gminny:

1. Uczniowie zakwalifikowani przez szkolne komisje konkursowe do etapu gminnego zgłaszają się w wyznaczonym terminie i miejscu.

2. Gminny konkurs ortograficzny odbędzie się 4 czerwca (wtorek) o godz. 930 - 1030 w czytelni Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie.

3. Etap gminny przeprowadza gminna komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele z gimnazjów i zaproszeni goście.

4. Uczestnik konkursu:

· Pisze dyktando ortograficzne sprawdzające znajomość i umiejętność stosowania różnych zasad ortograficznych;

· Rozwiązuje w czasie 30 minut test ortograficzny.

5. Zadania są punktowane zgodnie z ustaleniami gminnej komisji konkursowej.


Ogłoszenie wyników:

1. Dyktanda i testy sprawdza gminna komisja konkursowa powołana przez organizatora.

2. Uczniowie z największą liczbą uzyskanych punktów zostają zwycięzcami konkursu (I, II, III miejsce)

3. W przypadku równej liczby punktów przewidziane są dodatkowe zadania ustalone przez organizatora.

4. Wszyscy uczestnicy gminnego konkursu ortograficznego otrzymują dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu oraz na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
www. gimnazjum1-andrychow.pl

6. Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu o godz. 1300. (W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę w czytelni.)

Dodatkowych informacji udzielają: Joanna Siwek (tel. 502 877 304)

Katarzyna Pikoń (tel. 609 584 304)