BIP

Konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

AAA
25 kwietnia 2017, 15:19
Zarządzenie Nr 243/17 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach- Łęgu, Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach oraz Przedszkola Nr 3 w Andrychowie. Na podstawie;

1) art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2) art. 36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.)
3) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.); zarządzam, co następuje:
1. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Sułkowicach- Łęgu,
2. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach,
3. Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Andrychowie.
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowiska:
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.). § 4. Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.