Untitled 1111

III Gminny Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów gminy

AAA
27 kwietnia 2015, 10:55

Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie zaprasza na III Gminny Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów gminy Andrychów w roku szkolnym 2014/2015 „Wyobraźnio, nie odchodź…”

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”
Albert Einstein


REGULAMIN

I Organizator, miejsce, termin.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.

Termin konkursu : 15.05.2015r., godz. 1000.

Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach –Bolęcinie.

Za organizację konkursu odpowiedzialna jest pani Agata Grabowska – polonistka, nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.

II Cele konkursu.

1.Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

3.Motywowanie uczniów do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań.

4.Wymiana doświadczeń i integracja nauczycieli języka polskiego.

III Ustalenia ogólne.

1. Udział w konkursie jest dobrowolny – mogą w nim wziąć udział uczniowie gimnazjów gminy Andrychów zainteresowani konkursem / do 5 uczestników
z każdego gimnazjum/.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników konkursu zobowiązani są do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy dołączyć do karty zgłoszeniowej.

3. W czasie trwania konkursu nie wolno używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Konkurs będzie trwał 120 min.

5. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie informacji na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolabolecina.pl lub poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 12.05.2015r.

6. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu przekazywane będą w formie elektronicznej poprzez stronę szkolabolecina.pl i w sekretariacie szkoły -
nr tel. 338753378 oraz przez osobę odpowiedzialną za organizację - 604184894.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo w konkursie.

8. Zwycięzcy konkursu / miejsce I, II i III / otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

9. Opiekunowie merytoryczni nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania
za przygotowanie uczniów do konkursu.

IV Procedury sprawdzania prac.

Prace uczniów zostaną zakodowane i sprawdzone przez nauczycieli języka polskiego – członków komisji konkursowej w miejscu przebiegu konkursu. Członkowie komisji konkursowej oceniają prace uczniów w tym samym czasie jednocześnie, z możliwością wymiany informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących oceny. Po zakończeniu oceniania komisja rozkoduje prace i sporządzi protokół z przebiegu konkursu.

V Tematyka konkursu.

„Ale ze mną, jeśli tylko dobrze wykonam swoją robotę, nauczycie się smakować słowo. Bez względu na to, co jeszcze w życiu usłyszycie, pamiętajcie, że słowo i idea mają moc zdolną zmieniać świat”.

N.H. Kleinbaum

  1. Wiedza i umiejętności uczestników zostaną sprawdzone w formie dłuższej wypowiedzi pisemnej.
  2. Podczas sprawdzania pracy oprócz oceny zawartości merytorycznej stosowane będą również kryteria poprawności stylistycznej, frazeologicznej, leksykalnej, gramatycznej, składniowej, interpunkcyjnej i ortograficznej.

Wykaz lektur:

N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011.