Rekrutacja do przedszkoli

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli Gminy Andrychów na rok szkolny 2020/2021

AAA
31 stycznia 2020, 13:19

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014-2017 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.

2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.

3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.

4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.

5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.

6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.

8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.

9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.

10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.

11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.

13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow. System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

W wyjątkowych sytuacjach osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 13.03.2020 r. w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 31.03.2020 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 03.04.2020 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

08.04.2020 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.