plakat2 60x40

Rusza projekt "Akcja informacja"

AAA
W dniu 18.04.2013 r. Gmina Andrychów podpisała umowę z Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację w okresie 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. projektu „Akcja informacja” nr WND-POKL.09.01.02-12-012/12.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wartość projektu wynosi 693 481,12 zł. Projekt w 85% współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów klas I-III gimnazjów wiejskich w Rzykach, Roczynach i Sułkowicach Bolęcinie przez udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i edukacyjno zawodowych prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Szkoły między innymi z zastosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych oraz edukacyjnych narzędzi cyfrowych.
W ramach projektu we wszystkich wymienionych placówkach przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Dodatkowo odbędą się zajęcia pozalekcyjne
w ZSS w Roczynach:
- Lego Mindstroms – A może inżynier?,
- Nowoczesny w nauce,
- Projektowanie stron i grafika komputerowa,

w ZSS w Rzykach:
- Lego Mindstroms - A może inżynier?,
- Nowoczesny w nauce,
- Sekcja dziennikarsko fotograficzna,

w ZSS w Sułkowicach Bolęcinie:
- Nowoczesny w nauce,
- Projektowanie stron i grafika komputerowa.

Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach będą korzystać z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.